Kryteria formalne i merytoryczne

Kryteria formalne

1. Podmiot (organizacja, instytucja, grupa nieformalna lub osoba prywatna) składający wniosek
obejmuje swoją działalnością obszar m.st. Warszawy, a jego działalność jest adresowana do
mieszkańców Warszawy.
2. Podmiot składający wniosek ma jasno określone misję i cele, które są zbieżne z ideą Miasta
Miłosierdzia.

Kryteria merytoryczne

1. Atrakcyjność i forma prezentacji Podmiotu podczas wydarzenia.
2. Konkretne działania Podmiotu na rzecz m.st. Warszawy i jej mieszkańców (sukcesy).
3. Otwartość Podmiotu na wolontariuszy i różne formy współpracy z nimi. Podmiot spełnia
zasady dobrej współpracy z wolontariuszami i potrafi to wykazać/udokumentować (np. posiada
Certyfikat OPW i/lub oświadczył na stronie dobrywolontariat.pl, że jest organizacją przyjazną
wolontariuszom).

Formularz zgłoszeniowy można składać do 23-go sierpnia.

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem stoiska na Mieście Miłosierdzia.

Termin i potwierdzenie udziału

1. Formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
3. Pierwszeństwo w przyznaniu stoiska będę miały te podmioty, które wykażą się najlepszą ofertą pod względem merytorycznym.
4. Podmioty, którym nie zostanie przyznane stoisko, będą miały możliwość zaprezentowania się w przestrzeni miejskiej festiwalu lub we wspólnym namiocie wystawienniczym.
5. Podmiot, który zostanie zaproszony na MM, jest zobowiązany do podpisania porozumienia o współpracy.

Wymagane dokumenty w przypadku uzyskania zgody na prezentację na Festiwalu Dobroczynności „Miasto Miłosierdzia”

Podmiot zobowiązany jest, w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pracownika Centrum Myśli Jana Pawła II informacji o przyznaniu prawa do stoiska, dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia o współpracy, w tym:

  1. zaktualizowany harmonogram i plan działań na wydarzenie w obrębie stoiska,
  2. potwierdzenie aktualności danych organizacji zawartych w ofercie.

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w ww. terminie uznaje się, że Podmiot rezygnuje z przyjęcia stoiska.

Dodano: