Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Deklaracja dostępności

Centrum Myśli Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.centrumjp2.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2018-03-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury;
  niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Centrum dokłada wszelkich starań, aby strona spełniała wszystkie wymagania WCAG. Na bieżąco podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do Centrum Myśli Jana Pawła II, dane teleadresowe: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 277 53 00.
Osobą kontaktową jest Agata Madaj, e-mail: amadaj@centrumjp2.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 277 53 00.

Tą samą drogą można składać żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu, w tym elementów strony, do których nie stosuje się ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (art. 3 ust. 2 tej ustawy) oraz elementów niedostępnych cyfrowo ze względu na poniesienie nadmiernych kosztów, na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy, albo żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu (art. 7 tej ustawy).

Każdy ma prawo zgłosić żądanie:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • udostępnienia niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić alternatywny sposób przedstawienia tej informacji.

Skargi i odwołania

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. Odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, powiadomimy o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności i wskażemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności zgodnie z żądaniem albo gdy osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, można złożyć do nas skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Myśli Jana Pawła II mieści się na I i III piętrze w kamienicy będącej pod zarządem Zakładu Gospodarowania Nieruchomości dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przy ulicy Foksal 11 w Warszawie.

 1. Do budynku prowadzi wejście przez prześwit bramowy od ulicy Foksal.
 2. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Jednak aby pokonać wysoki próg wejścia do klatki schodowej należy zadzwonić pod numer telefonu 533 318 550. Pracownicy Centrum Myśli Jana Pawła II pomogą wjechać osobie niepełnosprawnej do windy za pomocą specjalnie w tym celu rozkładanych szyn podjazdowych dla wózków inwalidzkich.
 3. Winda osobowa posiada przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.
 4. Po wejściu do lokalu Centrum Myśli Jana Pawła II, zarówno na I jak i na III piętrze, wózek inwalidzki może swobodnie poruszać się po korytarzach.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I i III piętrze.
  Przewijak dla niemowlaków znajduje się w toalecie dla osób na wózkach na I piętrze.
 6. Przy wejściach do przestrzeni dostępnych dla Gości CMJPII zamieszczono tabliczki z nazwą sali/miejsca, oraz nazwą w alfabecie Braille’a.
 7. Naprzeciwko budynku przy ul. Foksal 11 wyznaczono miejsca parkingowe dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 8. Do budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Myśli Jana Pawła II można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja dla osób niesłyszących

Pracownicy Centrum nie posługują się językiem migowym. Istnieje możliwość komunikacji poprzez wykorzystanie tłumacza języka migowego online poprzez link: https://tlumacz.migam.org/warszawa-centrum-mysli-jana-pawla-ii-foksal-11

Dojazd do CMJPII

Transportem publicznym

Najbliższy przystanek FOKSAL. Dojście od ul. Nowy Świat ok 400 metrów do samego budynku.

Samochodem

Dojazd do ul. Foksal 11 od ul. Mikołaja Kopernika. Wzdłuż ulicy Foksal znajdują się płatne miejsca parkingowe, w tym dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami przed budynkiem, w którym mieści się siedziba Centrum.

Opublikowano 16/04/2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.