Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KWESTIE FORMALNE

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie warszawskich szkół podstawowych (po skończeniu 3 klasy), ponadpodstawowych i studenci warszawskich uczelni do ukończenia 26. roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich o stypendium wnioskuje rodzic lub opiekun prawny.

Aby móc ubiegać się o stypendium kandydat/kandydatka musi spełniać łącznie następujące wymagania formalne:

 • będzie uczyć się/studiować w Warszawie w roku szkolnym/akademickim 2024/2025
 • z ostatniego roku nauki uzyskał/uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz 3,5 w przypadku studentów kolejnych lat
 • średni miesięczny dochód netto na jednego członka jego/jej rodziny nie przekracza 2500 zł
 • jeszcze nie uzyskał/uzyskała tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza granicami Polski (dotyczy studentów)
 • jako stypendysta/stypendystka m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będzie studiować po raz pierwszy na danym roku studiów (dotyczy studentów będących w przeszłości stypendystami)
 • w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 26. rok życia.

Lista wymaganych dokumentów w poszczególnych kategoriach dostępna jest tutaj: wyniki w nauce, działalność i osiągnięcia, sytuacja materialna i zdrowotna).

Tak. Nawet jeśli kandydat był stypendystą/kandydatka była stypendystką w poprzednim okresie stypendialnym, to żeby móc się ubiegać o stypendium na kolejny okres, musi złożyć nowy wniosek i dołączyć do niego aktualne dokumenty. Należy jednak pamiętać, aby podczas wypełniania wniosku zaznaczyć, że było się ubiegłorocznym stypendystą/ubiegłoroczną stypendystką. Nie wlicza się do dochodu kwoty stypendium za poprzedni rok, ale należy ją potwierdzić drukiem PIT-11 otrzymanym z Urzędu Miasta. Do części merytorycznej wniosku należy dołączyć tylko bieżące zaświadczenia o aktywnościach z ostatniego roku, nie dołącza się tych złożonych w poprzednim wniosku. We wniosku należy uzupełnić także raport stypendysty (jest elementem składowym wniosku).

WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU

Należy wybrać wniosek zgodny rokiem nauki, który kandydat/kandydatka rozpocznie we wrześniu lub październiku. Jeśli kandydat/kandydatka w roku szkolnym 2022/2023 był uczniem/była uczennicą klasy IV, należy wybrać wniosek dla uczniów klasy V-VI w roku szkolnym 2023/2024. Jeśli kandydat/kandydatka jest maturzystą/ką, to wybiera kategorię szkolną „Student I roku” lub „Słuchacz szkoły policealnej”.

Wniosek zawsze podpisuje osoba składająca wniosek, a więc najczęściej rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki lub pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka. Wniosek może też złożyć inna osoba znająca sytuację kandydata/kandydatki (np. dyrektor szkoły).

W formularzu znajdują się pola do wpisania wyników z egzaminu ósmoklasisty. Aby uzupełnić wniosek należy poczekać do czasu aż wyniki będą znane.
W formularzu należy wpisać również dane szkoły, do której kandydat/kandydatka będzie uczęszczać w roku szkolnym 2023/2024. We wniosku należy wpisać dane szkoły pierwszego wyboru kandydata/kandydatki. Jeśli okaże się, że szkoła uległa zmianie, będzie można te dane zaktualizować. Zaświadczenie o statusie ucznia/uczennicy szkoły ponadpodstawowej należy dostarczyć nie później niż do 8 września 2023 r.
Termin wskazany wyżej może ulec zmianie w zależności o realnego przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W razie zmian będziemy na bieżąco informować osoby składające wnioski.

Jako główny kierunek studiów należy traktować ten, na którym uzyskano wyższą średnią ocen.

Strona do wypełniania wniosków jest dostępna na urządzeniach mobilnych. Można też skorzystać z komputera w kafejce internetowej lub przyjść do Centrum Myśli Jana Pawła II po wcześniejszym kontakcie mailowym stypendia@centrumjp2.pl w celu umówienia się na konkretny termin i tam skorzystać z komputera.

Zarejestrowany wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w przypadku uczniów od 23 czerwca do 31 lipca 2023 r., a w przypadku studentów od 1 września do 10 października 2023 r. korzystając z jednej z dwóch dostępnych metod:

a) elektronicznie:
Zarejestrowany wniosek należy pobrać, a potem podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

Wniosek z podpisem elektronicznym należy następnie załączyć bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy albo złożyć za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (na skrzynkę Centrum Myśli Jana Pawła II).

b) w wersji papierowej:
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać, a potem w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku:

  • przesłać listem poleconym na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (liczy się data wpływu)
  • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-15.00).

Potwierdzeniem wpłynięcia wniosku do Centrum będzie komunikat mailowy otrzymany za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. Status wniosku będzie widoczny także po zalogowaniu do systemu w zakładce Moje wnioski.

Ważne: Wnioski niepodpisane, podpisane niepoprawnie lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

OBSŁUGA SYSTEMU ESDOS

W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK (PEŁNOLETNIA). Może być to:

 • pełnoletni kandydat/kandydatka,
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki,
 • dyrektor szkoły, w której kandydat/kandydatka pobiera naukę,
 • rektor szkoły wyższej, w której student studiuje,
 • lub każdy, komu znana jest sytuacja kandydata/kandydatki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Prosimy o skorzystanie z opcji „Zapomniałem hasła”. System wygeneruje nowe hasło i wyśle go na podany we wniosku adres e-mail. Po wprowadzeniu nowego hasła i zalogowaniu się do systemu z zakładce „ustawienia konta” (dostępnej po kliknięciu w imię i nazwisko w prawym górnym rogu) można sprawdzić swój login. Należy go zapamiętać, ponieważ będzie on potrzebny każdorazowo przy logowaniu do systemu.

Prosimy o skorzystanie z opcji „Zapomniałem hasła”. System wygeneruje nowe hasło i wyśle go na podany we wniosku adres e-mail. W przypadku utraty adresu e-mail, na który było rejestrowane konto prosimy o kontakt mailowy (esdospomoc@centrumjp2.pl).

OCENA WNIOSKÓW

Przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium bierzemy pod uwagę UDOKUMENTOWANE działalność i osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz działalność społeczną, wyniki w nauce oraz dochód. Zobacz szczegóły oceny w zakładkach wyniki w nauce, działalność i osiągnięcia, sytuacja materialna i zdrowotna.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II przyznawane są na zasadzie konkursu. Lista rankingowa kandydatów do stypendium tworzona jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez danego kandydata/kandydatkę za wyniki w nauce oraz działalność i osiągnięcia. W przypadku takiej samej łącznej liczby punktów za oba kryteria o pierwszeństwie na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za działalność i osiągnięcia, a następnie liczba punktów uzyskanych za średnią ocen. Stypendium przyznawane jest kandydatom, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów, do wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia w budżecie m.st. Warszawy.

Wysokość stypendium ustalana jest na podstawie listy rankingowej poprzez uszeregowanie stypendystów pod względem całkowitej liczby punktów, tj. sumy punktów za wyniki w nauce, dokonania oraz dochód.

Wnioski sprawdzane są najpierw pod względem formalnym (pobieranie nauki w Warszawie, średnia ocen, dochód, kompletność dokumentów), a następnie pod względem merytorycznym (aktywność, zaangażowanie, osiągnięcia). Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium, brana jest pod uwagę suma punktów za wyniki w nauce (maksymalnie 30 punktów) i ocenę merytoryczną (maksymalnie 40 punktów). Wspomniana wysokość dochodu na członka gospodarstwa domowego jest traktowana, jako warunek konieczny do rozpatrzenia wniosku. Punktacja za dochód (maksymalnie 6 punktów) ma wpływ tylko na wysokość przyznanego stypendium.

Za działalność i osiągnięcia (zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe) kandydat/kandydatka otrzymuje maksymalnie 40 punktów, za wyniki w nauce – maksymalnie do 30 punktów (liczba punktów zależna jest od kategorii szkolnej), za dochód – maksymalnie 6 punktów.

UWAGA! Uczniowie klas IV szkoły podstawowej, nie uzyskują punktów za wyniki w nauce ze względu na ocenę opisową.

Stypendia przyznawane są na podstawie rankingu. Jest to rodzaj konkursu stypendialnego, którego wynik zależy od liczby złożonych wniosków oraz od ich poziomu merytorycznego.

TERMINY

Uczniowie składają wnioski do 31 lipca, a studenci do 10 października danego roku.

Wnioski dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

We wniosku należy wpisać dochody poszczególnych członków rodziny. Dochód oblicza się zgodnie z orzeczeniem zawartym w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku.

W praktyce wygląda to tak, że należy zgromadzić informacje o dochodach netto poszczególnych członków rodziny za ubiegły rok oraz potwierdzające je dokumenty. Następnie we wniosku należy wpisać roczne kwoty dochodów netto dla poszczególnych osób w gospodarstwie domowym.

Na przykład najczęściej spotykamy się z rozliczeniem na zasadach ogólnych, gdzie dochód obliczamy za pomocą formuły cytowanej w ustawie: „Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Mówiąc wprost, biorąc dane z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz dokumentu potwierdzającego wysokość odprowadzonej składki zdrowotnej, od dochodu brutto odejmujemy podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

We wniosku należy wpisać dochód za zeszły rok, dla poszczególnych członków rodziny. W jednej z sekcji wniosku znajdują się informacje nt. „Zmiany sytuacji materialnej”. Należy opisać tam wszystkie zmiany (dotyczące zarówno utraty, jak i uzyskania dochodu) i dołączyć do wniosku poświadczające je dokumenty. Na tej podstawie osoba weryfikująca wniosek wyliczy dochód na nowo.

Uwaga! Jeśli sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego zmieniła się w trakcie trwania poprzedniego roku lub w roku bieżącym, osoba składająca wniosek o stypendium jest zobowiązana do wykazania tej zmiany, dołączając odpowiednie dokumenty.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego muszą dostarczyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego (którzy osiągnęli pełnoletność do końca 2023 roku) niezależnie od wysokości dochodu lub jego braku.

W przypadku zerowego dochodu będziemy prosić o dokumenty potwierdzające korzystanie ze wsparcia w związku z trudną sytuacją rodziny, tj. zaświadczenie z właściwego organu dotyczące otrzymywanych zasiłków (nie są wliczane do dochodu) oraz napisanie z czego utrzymuje się rodzina lub od kogo otrzymuje pomoc w sekcji wniosku „Informacje o szczególnej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej kandydata/kandydatki”.

Do dochodu nie wliczamy:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego;
 • zapomogi wypłacanej przez gminę;
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczeń 500+ i dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Odpowiednia wysokość dochodu i średnia ocen to kryteria obligatoryjne, które muszą być spełnione, żeby wniosek mógł być rozpatrzony.

KONTAKT Z DZIAŁEM STYPENDIALNO–EDUKACYJNYM W OKRESIE REKRUTACJI

Jeśli nie udało się znaleźć potrzebnych informacji na stronie w pierwszej kolejności prosimy o napisanie wiadomości przez formularz kontaktowy.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zainteresowanie stypendiami jest bardzo duże. Na wszystkie nadesłane maile odpowiadamy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

W przypadku takiej potrzeby, istnieje również możliwość konsultacji osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, po wcześniejszym umówieniu się mailowo na konkretny termin z jednym z pracowników działu stypendialno-edukacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

W przypadku uczniów tak, ale dokument ten musi być poświadczony pieczątką szkoły. W przypadku studentów zaświadczenie o średniej ocen oraz list rekomendacyjny muszą być osobnymi dokumentami.

Należy pamiętać, że im lepiej opisane zostaną osiągnięcia i sposoby zaangażowania, tym trafniej oceniony zostanie wniosek. Jest większa szansa, że przyznana zostanie wyższa ocena. Należy zadbać o to, by uzyskać zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, opinie, które szczegółowo potwierdzają zaangażowanie (przede wszystkim zawierają szczegółowy opis zaangażowania oraz liczbę poświęconych na nie godzin). Ogólnikowe informacje są często niejednoznaczne, np. był wolontariuszem w hospicjum od 2017 roku. Taka informacja nie pozwala stwierdzić, ile czasu wolontariusz faktycznie spędził w hospicjum i w jaki sposób się tam angażował.

Dokładne wskazówki jak złożyć taki wniosek można znaleźć w Instrukcji jak można złożyć wniosek w urzędzie nie wychodząc z domu.

O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń dotyczące wysokości składek zdrowotnych odprowadzonych w 2023 roku można wystąpić także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE. Na platformie należy wypełnić Wniosek US-7 , w polu „Jakie dane chcesz otrzymać” wybierając „w innej (opisz poniżej)”.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego muszą dostarczyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego (którzy osiągnęli pełnoletność do końca 2023 roku) niezależnie od wysokości dochodu lub jego braku.

Nie. Deklaracja podatkowa jest Państwa oświadczeniem. My potrzebujemy urzędowego poświadczenia wysokości dochodu. Dlatego konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (z uwzględnionymi składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkiem należnym) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym. Wniosek taki można złożyć m.in. przez Internet. Szczegółowe wskazówki jak to zrobić można znaleźć w Instrukcji jak można złożyć wniosek w urzędzie nie wychodząc z domu.

We wniosku należy dołączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów (lista wymaganych dokumentów w poszczególnych kategoriach dostępna jest tutaj: wyniki w nauce, działalność i osiągnięcia, sytuacja materialna i zdrowotna). Nie jest wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów w wersji papierowej. Osoba składająca wniosek, wypełniając wniosek elektroniczny oświadcza jednak, że wszystkie załączone przez nią do wniosku skany dokumentów mają odzwierciedlenie w oryginalnych dokumentach. Jest też zobowiązana do ich okazania na żądanie Komisji Stypendialnej.

Opinia dyrektora/wychowawcy lub list rekomendacyjny dziekana/rektora/opiekuna roku/opiekuna naukowego to dokument, który zawiera rekomendację w sprawie ubiegania się o stypendium przez kandydata/kandydatkę. Jest także miejscem, w którym znający kandydata/kandydatkę nauczyciel może zaświadczyć o podejmowanych przez niego/nią aktywnościach oraz osiągnięciach zarówno w szkole/uczelni, jak i poza nią. Dokument powinien być poświadczony pieczątką szkoły/uczelni/innego podmiotu oraz podpisem osoby wystawiającej pismo.

Raport stypendysty nie ma określonej i sztywnej formy. „Raport stypendysty” to tekst napisany przez ubiegłorocznego stypendystę/ubiegłoroczną stypendystkę. Proszę napisać w jaki sposób stypendium przyczyniło się do rozwoju kandydata/kandydatki. Wskazówką mogą być niedokończone zdania, które można w raporcie umieścić i samodzielnie uzupełnić:

 • Stypendium okazało się dla mnie…
 • Gdyby nie stypendium to…
 • Stypendium pomogło mi w…
 • Stypendium zainspirowało mnie do …
 • Wsparcie finansowe jakim jest stypendium wykorzystałam/wykorzystałem na…
 • Bycie stypendystą m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to dla mnie

Oczywiście można złożyć taki dokument, ale będzie on mniej wiarygodny niż dokumenty poświadczone pieczątką danej instytucji.

Nie można uzupełnić już złożonego wniosku o przyznanie stypendium o dokumenty potwierdzające działalność i osiągnięcia kandydata/kandydatki. Jeśli czekasz na jakieś istotne dokumenty, powinieneś złożyć wniosek dopiero po ich uzyskaniu (pamiętając, aby nie przekroczyć dopuszczalnego terminu złożenia wniosku). W przypadku, gdy już złożysz wniosek o przyznanie stypendium i po tym czasie otrzymasz jakiś dodatkowy dokument potwierdzający Twoje dokonania, jeśli jeszcze nie upłynął termin składania wniosków, możesz złożyć wniosek ponownie, dołączając do nowego wniosku adnotację z prośbą o nie uwzględnianie w rekrutacji poprzedniego wniosku (do adnotacji należy dołączyć numer pierwszego wniosku).

WYNIKI REKRUTACJI

Listy stypendialne publikowane są na stronie internetowej Centrum, po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej: listy uczniowskie – na przełomie września i października; listy studenckie – na przełomie listopada i grudnia.

Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają e-maile z informacją o wysokości przyznanego świadczenia. Dodatkowo listy osób, którym przyznano stypendium zostaną opublikowane na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II.

Na adres e-mail podany przy zakładaniu konta w systemie ESdOS przyjdzie wiadomość z prośbą o uzupełnienie danych niezbędnych do wypłaty stypendium. Na podstawie złożonego oświadczenia będzie wypłacone stypendium.

Przyczyn może być kilka. Stypendium przyznawane jest na podstawie rankingu, najprawdopodobniej otrzymana liczba punktów była niewystarczająca. Szczegóły na temat oceny wniosku można uzyskać drogą mailową (stypendia@centrumjp2.pl).

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej mojestypendium.pl, gdzie można wyszukać odpowiednie stypendium dla siebie spośród szerokiej gamy różnego rodzaju programów stypendialnych.

WYPŁATA STYPENDIUM

Wypłaty stypendium zostaną zawieszone do momentu, gdy dane zostaną przekazane.

Dla uczniów pierwsze wypłaty stypendiów odbywają się zazwyczaj w październiku z wyrównaniem za wrzesień; dla studentów – w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad. Kolejne wypłaty wpływają na konta około 20. dnia każdego miesiąca.

Za wypłatę stypendiów odpowiada Urząd m.st. Warszawy. W razie problemów z wypłatami można skontaktować się z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu Miasta (tel. 22 443 27 00, 22 443 27 01), które udzieli wyczerpujących informacji.

Stypendia są opodatkowane powyżej 3800 zł rocznie. Jeśli wcześniej otrzymywałeś stypendium i przekroczysz ten próg, odliczany jest podatek od przekroczonej kwoty w wysokości 12%. Np. uzyskałeś stypendium w kwocie 700 zł na okres od stycznia do czerwca. Przez pierwsze 5 miesięcy otrzymasz przelewy na pełną kwotę 700 zł. W 6. miesiącu o 400 zł zostanie przekroczona kwota wolna, która zostanie opodatkowana 12% podatkiem. Przelew wyniesie 300 zł + 400 zł – 400 zł * 12% = 652 zł.

Na początku roku Urząd m.st. Warszawy wysyła stypendystom druki PIT-11, na podstawie których należy rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Zaświadczenie to można uzyskać w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskie 44. W celu uzyskania zaświadczenia należy skontaktować się pod numerem telefonu: 22 443 27 00, 22 443 27 01.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.