Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KWESTIE FORMALNE

O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia wszystkie z następujących warunków:

 • Pobiera naukę w Warszawie
 • Ukończyła 3 klasę szkoły podstawowej
 • Nie ukończyła 26 roku życia
 • Nie posiada tytułu magistra
 • Uzyskana średnia ocen na koniec roku wyniosła nie mniej niż 4,0 w przypadku uczniów albo nie mniej niż 3,5 w przypadku studentów
 • W gospodarstwie domowym osiąga się maksymalnie dochód 2500 złotych netto na osobę.

Lista wymaganych dokumentów w poszczególnych kategoriach dostępna jest tutaj: wyniki w nauce, działalność i osiągnięcia, sytuacja materialna i zdrowotna).

Tak, jest to konieczne. Należy tylko pamiętać, że ubiegłoroczni stypendyści mogą przedstawić do oceny tylko osiągnięcia za ubiegły rok szkolny. Musisz też pamiętać o nowych dokumentach potwierdzających dochód.

 

WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU

Ponieważ wniosek składamy na nowy rok szkolny lub akademicki to należy wybrać taką kategorię, do której będziemy należeli od września.

Wniosek podpisuje zawsze wnioskodawca. W przypadku osób pełnoletnich jest to kandydat/ka a w przypadku małoletnich – osoba składająca (rodzic/opiekun prawny).

Tak, na późniejszych etapach można uzupełnić wniosek o te dane. Również oczekiwanie na wyniki rekrutacji nie jest problemem. Należy wpisać szkołę pierwszego wybory, a jeżeli kandydat wybierze inną szkołę należy poinformować pracowników Centrum Myśli Jana Pawła II aby odblokować to pole do zmiany.

Głównym kierunkiem jest ten, na którym uzyskano wyższą średnią.

Wniosek można uzupełnić tylko i wyłącznie elektronicznie. System do uzupełniania działa na smartfonach i tabletach. System uruchomi się też na ogólnodostępnych komputerach w bibliotekach, MAL-ach oraz kafejkach internetowych. Po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem działu stypendialno-edukacyjnego można też skorzystać z komputera w Centrum Myśli Jana Pawła II. W tym celu należy napisać na maila: stypendia@centrumjp2.pl i czekać na odpowiedź zwrotną.

Zarejestrowany wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w przypadku uczniów od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r., a w przypadku studentów od 1 września do 10 października 2024 r. korzystając z jednej z dwóch dostępnych metod:

a) elektronicznie:
Zarejestrowany wniosek należy pobrać, a potem podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

Wniosek z podpisem elektronicznym należy następnie pobrać w PDF i załączyć bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy albo złożyć za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (na skrzynkę Centrum Myśli Jana Pawła II).

b) w wersji papierowej:
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać, a potem w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku złożyć w jeden z dwóch sposobów:

  • przesłać listem poleconym na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (liczy się data wpływu do Centrum)
  • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-15.00).

W ostatnich dniach rekrutacji ze względu na długi czas doręczenia listów poleconych przez Pocztę Polską rekomendujemy niekorzystanie z przesyłania listu poprzez pocztę.

Potwierdzenie wpłynięcia wniosku wpłynie na mail podany przy rejestracji. Należy sprawdzać również folder SPAM.

Ważne: Wnioski niepodpisane, podpisane niepoprawnie lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

OBSŁUGA SYSTEMU ESDOS

W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK (PEŁNOLETNIA). Może być to:

 • pełnoletni kandydat/kandydatka,
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki,
 • dyrektor szkoły, w której kandydat/kandydatka pobiera naukę,
 • rektor szkoły wyższej, w której student studiuje,
 • lub każdy, komu znana jest sytuacja kandydata/kandydatki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Prosimy o skorzystanie z opcji „Zapomniałem hasła”. System wygeneruje nowe hasło i wyśle go na podany we wniosku adres e-mail. Po wprowadzeniu nowego hasła i zalogowaniu się do systemu z zakładce „ustawienia konta” (dostępnej po kliknięciu w imię i nazwisko w prawym górnym rogu) można sprawdzić swój login. Należy go zapamiętać, ponieważ będzie on potrzebny każdorazowo przy logowaniu do systemu.

Prosimy o skorzystanie z opcji „Zapomniałem hasła”. System wygeneruje nowe hasło i wyśle go na podany we wniosku adres e-mail. W przypadku utraty adresu e-mail, na który było rejestrowane konto prosimy o kontakt mailowy (esdospomoc@centrumjp2.pl).

OCENA WNIOSKÓW

Przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium bierzemy pod uwagę UDOKUMENTOWANE działalność i osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz działalność społeczną, wyniki w nauce oraz dochód. Zobacz szczegóły oceny w zakładkach wyniki w nauce, działalność i osiągnięcia, sytuacja materialna i zdrowotna.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II przyznawane są na zasadzie konkursu. Lista rankingowa kandydatów do stypendium tworzona jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez danego kandydata/kandydatkę za wyniki w nauce oraz działalność i osiągnięcia. W przypadku takiej samej łącznej liczby punktów za oba kryteria o pierwszeństwie na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za działalność i osiągnięcia, a następnie liczba punktów uzyskanych za średnią ocen. Stypendium przyznawane jest kandydatom, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów, do wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia w budżecie m.st. Warszawy.

Wysokość stypendium ustalana jest na podstawie listy rankingowej poprzez uszeregowanie stypendystów pod względem całkowitej liczby punktów, tj. sumy punktów za wyniki w nauce, dokonania oraz dochód.

Wnioski sprawdzane są najpierw pod względem formalnym (pobieranie nauki w Warszawie, średnia ocen, dochód, kompletność dokumentów), a następnie pod względem merytorycznym (aktywność, zaangażowanie, osiągnięcia). Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium, brana jest pod uwagę suma punktów za wyniki w nauce (maksymalnie 30 punktów) i ocenę merytoryczną (maksymalnie 40 punktów). Wspomniana wysokość dochodu na członka gospodarstwa domowego jest traktowana, jako warunek konieczny do rozpatrzenia wniosku. Punktacja za dochód (maksymalnie 6 punktów) ma wpływ tylko na wysokość przyznanego stypendium.

Za działalność i osiągnięcia (zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe) kandydat/kandydatka otrzymuje maksymalnie 40 punktów, za wyniki w nauce – maksymalnie do 30 punktów (liczba punktów zależna jest od kategorii, w której aplikujesz), za dochód – maksymalnie 6 punktów.

UWAGA! Uczniowie

UWAGA! Uczniowie klas IV szkoły podstawowej, nie uzyskują punktów za wyniki w nauce ze względu na to, że ich świadectwo zawiera ocenę opisową.

Stypendia przyznawane są na podstawie rankingu. Jest to rodzaj konkursu stypendialnego, którego wynik zależy od liczby złożonych wniosków oraz konkurencji.

TERMINY

Uczniowie składają wnioski do 31 lipca, a studenci do 10 października danego roku.

Wniosek nie będzie rozpatrywany.

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

We wniosku należy wpisać dochody poszczególnych członków rodziny. Dochód oblicza się zgodnie z orzeczeniem zawartym w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku.

Po pierwsze należy zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające naszą sytuację dochodową. Następnie wpisać dochód z każdego źródła w naszym gospodarstwie. Oznacza to, że jeżeli mama ma pracę na umowę oraz firmę rozliczającą się ryczałtem to musimy wpisać osobno dochody z tych dwóch źródeł. Po wpisaniu wszystkich danych system policzy nasz dochód na osobę w rodzinie miesięcznie.

Na przykład: najczęściej spotykamy się z rozliczeniem na zasadach ogólnych. Wówczas  dochód obliczamy za pomocą formuły cytowanej w ustawie: „Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Oznacza to, że w takim przypadku od dochodu, który znajdziemy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego odejmujemy podatek, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, które znajdziemy na zaświadczeniu z ZUS albo od pracodawcy (może to być druk IMIR – dawniej RMUA).

 

We wniosku należy wpisać dochód za zeszły rok, dla poszczególnych członków rodziny. W jednej z sekcji wniosku znajdują się informacje nt. „Zmiany sytuacji materialnej”. Należy opisać tam wszystkie zmiany (dotyczące zarówno utraty, jak i uzyskania dochodu) i dołączyć do wniosku poświadczające je dokumenty. Na tej podstawie osoba weryfikująca wniosek wyliczy dochód jeszcze raz.

Uwaga! Jeśli sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego zmieniła się w trakcie trwania poprzedniego roku lub w roku bieżącym, osoba składająca wniosek o stypendium jest zobowiązana do wykazania tej zmiany, dołączając odpowiednie dokumenty.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego muszą dostarczyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego (którzy osiągnęli pełnoletność do końca 2023 roku) niezależnie od wysokości dochodu lub jego braku.

W przypadku zerowego dochodu będziemy prosić o dokumenty potwierdzające korzystanie ze wsparcia w związku z trudną sytuacją rodziny, tj. zaświadczenie z właściwego organu dotyczące otrzymywanych zasiłków (nie są wliczane do dochodu, ale prosimy o podanie tej informacji) oraz napisanie, z czego utrzymuje się rodzina lub od kogo otrzymuje pomoc w sekcji wniosku „Informacje o szczególnej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej kandydata/kandydatki”.

Do dochodu nie wliczamy:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego;
 • zapomogi wypłacanej przez gminę;
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczeń 800+ i dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Odpowiednia wysokość dochodu i średnia ocen to kryteria obligatoryjne, które muszą być spełnione, żeby wniosek mógł być rozpatrzony.

Wszystkie warunki należy spełniać łącznie.

KONTAKT Z DZIAŁEM STYPENDIALNO–EDUKACYJNYM W OKRESIE REKRUTACJI

Jeśli nie udało się znaleźć potrzebnych informacji na stronie w pierwszej kolejności prosimy o napisanie wiadomości przez formularz kontaktowy.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Zainteresowanie stypendiami jest bardzo duże.

Istnieje również możliwość konsultacji osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, po wcześniejszym umówieniu się mailowo na konkretny termin poprzez formularz na stronie.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

W przypadku uczniów tak, Dokumenty te muszą być poświadczone pieczątką szkoły. W przypadku studentów zaświadczenie o średniej ocen oraz list rekomendacyjny muszą być osobnymi dokumentami.

Im lepiej opisane zostaną osiągnięcia i sposoby zaangażowania, tym trafniej oceniony zostanie wniosek. Należy zadbać o to, by uzyskać zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty, opinie, które szczegółowo potwierdzają zaangażowanie (przede wszystkim zawierają szczegółowy opis zaangażowania oraz liczbę poświęconych na nie godzin). Ogólnikowe informacje są często niejednoznaczne, np. był wolontariuszem w hospicjum od 2017 roku. Taka informacja nie pozwala stwierdzić, ile czasu wolontariusz faktycznie spędził w hospicjum i w jaki sposób się tam angażował.

Dokładne wskazówki jak złożyć taki wniosek można znaleźć w Instrukcji jak można złożyć wniosek w urzędzie nie wychodząc z domu.

O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń dotyczące wysokości składek zdrowotnych odprowadzonych w 2023 roku można wystąpić także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE. Na platformie należy wypełnić Wniosek US-7 , w polu „Jakie dane chcesz otrzymać” wybierając „w innej (opisz poniżej)”.

Nie. Deklaracja podatkowa jest tylko i wyłącznie Państwa oświadczeniem, które może zawierać błędy. Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – w formie tradycyjnej lub online.

Nie ma takiej potrzeby. We wniosku należy załączyć skany oryginalnych dokumentów.

Opinia dyrektora/wychowawcy lub list rekomendacyjny dziekana/rektora/opiekuna roku/opiekuna naukowego to dokument, który zawiera rekomendację w sprawie ubiegania się o stypendium przez kandydata/kandydatkę. Jest także miejscem, w którym znający kandydata/kandydatkę nauczyciel może zaświadczyć o podejmowanych przez niego/nią aktywnościach oraz osiągnięciach zarówno w szkole/uczelni, jak i poza nią. Dokument powinien być poświadczony pieczątką szkoły/uczelni/innego podmiotu oraz podpisem osoby wystawiającej pismo.

Raport stypendysty nie ma określonej i sztywnej formy. „Raport stypendysty” to tekst napisany przez ubiegłorocznego stypendystę/ubiegłoroczną stypendystkę. Proszę napisać w jaki sposób stypendium przyczyniło się do rozwoju kandydata/kandydatki. Wskazówką mogą być niedokończone zdania, które można w raporcie umieścić i samodzielnie uzupełnić:

 • Stypendium okazało się dla mnie…
 • Gdyby nie stypendium to…
 • Stypendium pomogło mi w…
 • Stypendium zainspirowało mnie do …
 • Wsparcie finansowe jakim jest stypendium wykorzystałam/wykorzystałem na…
 • Bycie stypendystą m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to dla mnie…

Oczywiście można złożyć taki dokument, ale będzie on mniej wiarygodny niż dokumenty poświadczone pieczątką danej instytucji.

Nie można uzupełnić już złożonego wniosku o przyznanie stypendium o dokumenty potwierdzające działalność i osiągnięcia kandydata/kandydatki. Jeśli czekasz na jakieś istotne dokumenty, powinieneś złożyć wniosek dopiero po ich uzyskaniu (pamiętając, aby nie przekroczyć dopuszczalnego terminu złożenia wniosku). W przypadku, gdy już złożysz wniosek o przyznanie stypendium, cały czas trwa rekrutacja i w tym czasie otrzymasz jakiś dodatkowy dokument potwierdzający Twoje dokonania prosimy o kontakt celem znalezienia rozwiązania tej sytuacji.

WYNIKI REKRUTACJI

Listy stypendialne publikowane są na stronie internetowej Centrum, po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej. Termin opublikowania list uzależniony jest od zainteresowania stypendiami. Dlatego należy spokojnie czekać na informacje.

Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają e-maile z informacją o wysokości przyznanego świadczenia. Dodatkowo listy osób, którym przyznano stypendium zostaną opublikowane na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II.

Na adres e-mail podany przy zakładaniu konta w systemie ESdOS przyjdzie wiadomość z prośbą o uzupełnienie danych niezbędnych do wypłaty stypendium. Na podstawie złożonego oświadczenia będzie wypłacone stypendium.

Przyczyn może być kilka. Stypendium przyznawane jest na podstawie rankingu, najprawdopodobniej otrzymana liczba punktów była niewystarczająca. Szczegóły na temat oceny wniosku można uzyskać drogą mailową (stypendia@centrumjp2.pl).

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej mojestypendium.pl, gdzie można wyszukać odpowiednie stypendium dla siebie spośród szerokiej gamy różnego rodzaju programów stypendialnych.

WYPŁATA STYPENDIUM

Wypłaty stypendium zostaną zawieszone do momentu, gdy dane zostaną przekazane.

Dla uczniów pierwsze wypłaty stypendiów odbywają się zazwyczaj jesienią z wyrównaniem od września; dla studentów – zimą z wyrównaniem od października. Kolejne wypłaty wpływają na konta około 20. dnia każdego miesiąca.

Za wypłatę stypendiów odpowiada Urząd m.st. Warszawy. W razie problemów z wypłatami można skontaktować się z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu Miasta (tel. 22 443 27 00, 22 443 27 01), które udzieli wyczerpujących informacji.

Najprawdopodobniej został naliczony podatek w związku z przekroczeniem kwoty 3800 zł uzyskanej w formie stypendium. Celem uzyskania wyjaśnień prosimy o kierowanie się do Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu Miasta.

Na początku roku Urząd m.st. Warszawy wysyła stypendystom druki PIT-11, na podstawie których należy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Informacji na temat rozliczenia PIT mogą szukać Państwo na infolinii KIS.

Zaświadczenie to można uzyskać w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskie 44. W celu uzyskania zaświadczenia należy skontaktować się pod numerem telefonu: 22 443 27 00, 22 443 27 01.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.