Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

DZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA

Poniżej opisany jest sposób oceny i wymagane dokumenty w kryterium działalność i osiągnięcia.

Szczegółową punktację za działalność i osiągnięcia znajdziesz w dokumencie Komisji stypendialnej Kryteria przyznawania stypendiów.

Jak oceniamy?

Za zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydat/kandydatka może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Bierzemy pod uwagę zaangażowanie od roku szkolnego 2021/2022, a w przypadku stypendystów/stypendystek z poprzednich edycji wyłącznie to, za które nie uzyskał/nie uzyskała jeszcze stypendium.

Ocena merytoryczna dokonywana jest według poniższych kryteriów:

KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

SIŁA ZAANGAŻOWANIA - wkład pracy, wysiłek i poświęcany czas na daną aktywność, konsekwencja, stopień samodzielności, inicjatywność, innowacyjność

0-20

ZASIĘG I POZIOM - od szkolnego/uczelnianego po międzynarodowy; jakość wiedzy i umiejętności zdobyte/wymagane w danym obszarze działań; prestiż organizatora

0-13

CZAS TRWANIA - regularność, cykliczność, aktualność

0-7

RAZEM:

0-40

Grafika kryteria programu stypendialnego.

Ważne: Ocena działalności i osiągnięć dotyczy tylko wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów załączonych do wniosku. Jeśli aktywność nie zostanie potwierdzona dokumentami (zgodnymi z wymaganiami formalnymi), nie zostanie oceniona.

Dokumenty

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

 • Opinia/List rekomendacyjny (wymagane)
Grafika kryteria programu stypendialnego.

UCZNIOWIE

STUDENCI

Opinia dyrektora szkoły, wychowawcy lub szkolnego pedagoga, lub kopia wniosku o taką opinię z poświadczeniem wpływu oryginału dokumentu do sekretariatu szkoły, jeżeli mimo złożenia wniosku, opinii nie uzyskano.

List rekomendacyjny wykładowcy uczelni, opiekuna koła naukowego lub przedstawiciela innego podmiotu, w którym działał/a kandydat/ka.

 • Dokumenty dodatkowe potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność społeczną, zawierające dane osobowe kandydata (imię i nazwisko), w tym:
  • zaświadczenia, w tym zaświadczenie o pobieraniu nauki równolegle w drugiej szkole/uczelni lub na drugim kierunku studiów;
  • rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora, koordynatora projektów, trenera, innych osób);
  • dyplomy;
  • certyfikaty;
  • książki, artykuły naukowe, wydawnictwa powystawowe lub inne publikacje.

Uwaga! Wszystkie zaświadczenia oraz rekomendacje powinny zawierać zarówno podpis osoby wystawiającej dokument, jak i pieczątkę instytucji, którą osoba wystawiająca dokument reprezentuje (jeśli dotyczy). Potwierdzeniem dokonań nie może być zdjęcie medalu lub pucharu.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.