Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

SYTUACJA MATERIALNA
I ZDROWOTNA

Poniżej znajdziesz informacje o tym jak oceniamy sytuację materialną i jakich dokumentów wymagamy.

Szczegółowe informacje o punktacji za dochód znajdziesz w Kryteria przyznawania stypendiów.

Aby ubiegać się o stypendium miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym kandydata/kandydatki, nie może być wyższy niż 2500 zł.

Dochód w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) dotyczy całego roku 2022, chyba, że od 1 stycznia 2022 r. do dnia składania wniosku o stypendium nastąpiła zmiana sytuacji materialnej rodziny (wówczas jest brany pod uwagę dochód z uwzględnieniem nowej sytuacji).

Do dochodu nie wlicza się:

  • stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
  • stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669)
  • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5, art. 88 ust. 1 pkt 2b oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)
  • świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego
  • świadczeń opiekuńczych (m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny)
  • świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłek rodzinny, zasiłek celowy)

Dokumenty:

Koniecznie udokumentuj wszystkie źródła dochodu członków gospodarstwa domowego kandydata/kandydatki.

Dla każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego trzeba koniecznie uzyskać następujące zaświadczenie:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (z uwzględnionymi składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkiem należnym) uzyskanych przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Ważne: w przypadku braku dochodu u dorosłego członka gospodarstwa należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodu albo o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego.
   UWAGA: Deklaracja PIT-37/36 NIE jest właściwym dokumentem potwierdzającym dochód!
   Instrukcja jak można złożyć wniosek w urzędzie nie wychodząc z domu

   Każdy pracujący członek gospodarstwa domowego musi przedstawić następujące zaświadczenie:
  • zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym lub inny dokument poświadczający wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone w poprzednim roku kalendarzowym np. zaświadczenie od pracodawcy, druk IMIR (dotyczy osób które uzyskiwały dochód).
   O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń można wystąpić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE (należy uzupełnić Wniosek US-7 , w polu „Jakie dane chcesz otrzymać” wybierając „w innej (opisz poniżej)”)

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Tłumaczenia można zrobić samodzielnie.

Dochód netto z tego typu przychodów wyliczany jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz dokumentu potwierdzającego składki zdrowotne: od dochodu brutto z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego odejmujemy podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W zależności od indywidualnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej kandydata/kandydatki, będą konieczne niektóre z poniższych dokumentów:

 

 

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (z uwzględnionymi składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkiem należnym) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Ważne: Jeżeli małoletni był rozliczany razem z rodzicem to urząd powinien tę informację uwzględnić w zaświadczeniu.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

Dochody osób, które korzystają z Ulgi dla młodych (zwolnienie z podatku do 26 roku życia):

 • Druki PIT-11 z każdego uzyskanego dochodu wszystkich członków rodziny poniżej 26. roku życia, którzy uzyskiwali przychody wolne od podatku dochodowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z każdego stosunku pracy (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie)
 • lub zaświadczenie z urzędu skarbowego wykazujące te dochody od tych samych osób zawierające informacje odpowiednio o: a) wysokości przychodu, b) opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu

Dochód netto z tego typu przychodów wyliczany jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub PIT-11 oraz dokumentu potwierdzającego składki zdrowotne: od przychodów wolnych od podatku odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego od tych samych osób zawierające informacje odpowiednio o: a) wysokości przychodu, b) opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu lub PIT-11 z każdego miejsca uzyskania dochodu objętego ulgą.

Dochód netto z tego typu przychodów wyliczany jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub druków PIT-11 z każdego miejsca uzyskiwania dochodu objętego ulgą oraz dokumentu potwierdzającego składki zdrowotne: od przychodów wolnych od podatku odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

Dochody objęte ulgą dla pracujących seniorów:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego lub druki PIT-11 z każdego miejsca uzyskiwania dochodu objętego ulgą od tych samych osób zawierające informacje odpowiednio o: a) wysokości przychodu, b) opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu.

Dochód netto z tego typu przychodów wyliczany jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz dokumentu potwierdzającego składki zdrowotne: od przychodów wolnych od podatku odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku netto i okresem otrzymywania zasiłku.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku
  • oraz wysokości opłaconego podatku w ubiegłym roku kalendarzowym.

Dochód netto z tego typu przychodów wyliczany jest na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne aktualnego na ostatni dzień naboru wniosków (tj. 31 lipca dla uczniów oraz 10 października dla studentów).

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • PIT-11 wszystkich członków rodziny, który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwali stypendium.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym
 • zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające wysokość wypłaconego członkom gospodarstwa domowego  w ubiegłym roku kalendarzowym zasiłku chorobowego określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
 • umowa dzierżawy (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
 • umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną)

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej
 • odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • zaświadczenie lub decyzja właściwego organu o uzyskiwanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego lub
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • zaświadczenie lub decyzja właściwego organu o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych i socjalnych (w tym świadczeniach opiekuńczych).

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 • w przypadku gdy ojciec jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 • jeśli dotyczy, odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne
 • jeśli dotyczy, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
 • jeśli dotyczy, odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

 • dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu, m.in. świadectwo pracy (dotyczy umów o pracę), zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu współpracy (dotyczy umów zlecenie/o dzieło), wydruk z CEiDG (dotyczy działalności gospodarczej), decyzja/zaświadczenie o utracie prawa do świadczeń
 • oraz PIT-11 i/lub PIT-40 (dotyczy pracy i świadczeń) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wyszczególnionym dochodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy działalności gospodarczej).

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

W świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych utratą dochodu jest:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.4)),
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • w przypadku uzyskania dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym: dokumenty określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, m.in. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i/lub umowa o pracę/zlecenie/o dzieło i/lub wydruk z CEiDG i/lub decyzja/zaświadczenie o przyznaniu świadczenia oraz PIT-11 i/lub PIT-40
 • w przypadku uzyskania dochodu w obecnym roku kalendarzowym: dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość netto i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu m.in. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu i okresie zatrudnienia i/lub wydruk z CEiDG wraz z oświadczeniem o uzyskanych dochodach netto i/lub decyzja/zaświadczenie o przyznaniu świadczenia wraz z ich wysokością

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

W świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskaniem dochodu jest:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W takich przypadkach należy załączyć dokumenty i opisać sprawę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez nasz formularz na stronie.

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Można to zrobić samodzielnie.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.