Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych do realizacji teatralnej.
 2. Dramat nie powinien być wcześniej publikowany (także w Internecie), wystawiany (nawet we fragmentach) ani prezentowany publicznie w jakiejkolwiek innej formie. Tekst może mieć formę dowolnego gatunku dramatycznego, musi być jednak przeznaczony do realizacji teatralnej. Tekst musi być oryginalnym dziełem autora (nie przyjmujemy adaptacji i innych opracowań).

 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  1. konkurs otwarty, w którym pula nagród wynosi 20 000 zł (I nagroda 10 000, II nagroda 5 000, III nagroda 2 500, I wyróżnienie 1500, II wyróżnienie 1000 zł; wszystkie kwoty brutto). Termin nadsyłania prac mija 30 listopada 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  2. konkurs zamknięty, w którym pula nagród wynosi 15 000 zł. Zaproszonym autorom gwarantujemy dodatkowo wynagrodzenie za przystąpienie do konkursu w wysokości 3 000 zł brutto; połowa kwoty zostanie przelana na konto autora po podpisaniu umowy, pozostała kwota po nadesłaniu tekstu. Teksty biorące udział w konkursie zamkniętym należy przysyłać do dnia 31 stycznia 2007 r. (decyduje data dostarczenia do organizatora). W razie niedotrzymania terminu autor zobowiązany jest do zwrotu zaliczki.
Autorzy zaproszeni do części zamkniętej mogą wziąć udział w części otwartej na ogólnych zasadach.
 1. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. W konkursie otwartym pierwszy etap oceny ma charakter selekcyjny, za który odpowiadają organizatorzy. Etap ten nie jest recenzowany. Jury oceni teksty, które zakwalifikują się do drugiego etapu oraz (osobno) teksty z konkursu zamkniętego. Jury konkursu ma prawo do nieprzyznawania wszystkich nagród oraz do innego podziału nagród z ogólnych puli, bez prawa przenoszenia środków z części otwartej do zamkniętej i odwrotnie.
 2. Maszynopis tekstu, biorącego udział w części otwartej, oznaczony godłem należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres:
Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS NA DRAMAT

Do maszynopisu należy dołączyć dyskietkę lub płytę CD z zapisem tekstu oraz kopertę z godłem, zawierającą:

 • powtórzone godło,
 • imię i nazwisko oraz adres, telefon i mail autora,
 • podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą, że utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich i jest jego osobistym wkładem twórczym,
 • krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, związki z teatrem).
 1. W części otwartej autor może zgłosić tylko jeden utwór. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej. Utwory nie będą odsyłane autorom.
 2. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych w części otwartej przekazują Centrum Myśli Jana Pawła II nieodpłatnie na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego autorskie prawa majątkowe do ich pierwszej publikacji i pierwszego wystawienia (prapremiery) oraz rozpowszechniania na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na okres dwóch lat od dnia ogłoszenia werdyktu.
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację warunków konkursu, zasad selekcji, oceniania i nagradzania.
Dodano: