Jeszcze tylko 10 dni rekrutacji stypendialnej

Jak zostać stypendystą?

 

Konkurs stypendialny składa się z 5 etapów:

ETAP I – Nabór wniosków -  26/06 – 31/07/2020 (uczniowie), 01/09 – 10/10/2020 (studenci, także tegoroczni maturzyści):

 1. Poznaj kryteria, sprawdź czy kandydat/kandydatka je spełnia, zgromadź niezbędne dokumenty dotyczące kryterium :
  • Wyniki w nauce 
  • Dochodowego
  • Merytorycznego
 1. Wypełnij wniosek stypendialny, dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej. 
 2. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz!
 3. Podpisany wniosek wraz z oryginałami (bądź kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) wymaganych załączników w kopercie podpisanej numerem wniosku:
  • prześlij listem poleconym adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
  • złóż do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

W związku z zagrożeniem epidemicznym :

Wnioski można składać do skrzynki podawczej lub wysyłać pocztą, nie ma możliwości składania wniosków osobiście.

Załączniki złożone wraz z wnioskiem o stypendium będzie można odebrać  po zakończeniu rekrutacji. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej oraz bezpośrednio kontaktując się z kandydatem.

Ważne: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

ETAP II – Ocena formalna wniosków

ETAP III – Ocena merytoryczna wniosków

ETAP IV – Decyzja o przyznaniu stypendiów  i ogłoszenie wyników

ETAP V – Program Stypendialny

Bardzo zachęcamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów do składania wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Termin upływa z końcem lipca. Warto się pospieszyć!


 

Lista wszystkich wymaganych dokuentów oraz dokładne informacje znajdują się na naszej stronie w zakładce STYPENDIA. Warto od siebie wymagać!!!

 

Dodano: