Ciało, które jest (o)sobą

Dyskusja o ciele, tożsamości, granicach, które łatwo przekroczyć – to spotkanie wokół najnowszej książki prof. Jarosława Kupczaka (OP) – „Teologiczna semantyka płci”.

Feminizm różnicy a feminizm egalitarny, chrześcijańska refleksja nad ciałem, kobiecy wymiar stworzenia, ojcostwo i macierzyństwo wg Wojtyły a problem detronizacji ojca to tylko niektóre z punktów, których będzie dotyczyć dyskusja. Książka uzasadnia tezę, że w objawieniu biblijnym płeć jest podstawowym alfabetem, za pomocą którego Bóg mówi o sobie samym. Różnica płci wskazuje na tajemnicę Trójjedynego Boga. Unieważnienie i relatywizacja różnicy płci w dzisiejszej kulturze może stwarzać poważny problem dla procesu orzekania o sobie samym i o Bogu. Czy jednak tezy stawiane w książce dominikanina mogą pomóc dzisiejszemu społeczeństwu w postrzeganiu spraw płciowości, gender, ról społecznych oraz odwiecznego planu Boga względem człowieka? O to spierać się będą goście tego spotkania!

Data: 27 lutego 2014
Godzina: 19.00
Miejsce: 1Piętro, ul. Foksal 11, Warszawa, lok. 30

Panelistami będą:

 • o. prof. Jarosław Kupczak (UPJPII); 
 • dr Maria Chodyko (WFCh UKSW).
 • dr Arleta Galant (IP Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Aneta Gawkowska (ISNS UW); 
 • debatę poprowadzi red. Ewa Karabin („Więź”).

 

 

 

 • o. prof. Jarosław Kupczak – dominikanin, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dyrektor krakowskiego Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II oraz kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym UPJPII. Broniąc pracę doktorską pt.: The Human Person as an Efficient Cause in the Christian Anthropology of Karol Wojtyła ukończył studia doktoranckie w Waszyngtonie. Wykłada również w Istituto Giovanni Paolo II w Rzymie. Visting professor w Cattedra Wojtyla, Pontificia Università Lateranense w Rzymie, na Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie oraz John Paul II Institute for Studies on Mariage and Family w Melbourne (Australia). Mieszka w Krakowie.
 • dr Arleta Galant – pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego jako adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku. Wykładowczyni Gender Studies UW (rok 2004 i 2006) oraz studiów o kulturowej i społecznej 

  tożsamości płci (USZ). Autorka szkiców i recenzji publikowanych na łamach m.in. Ruchu Literackiego, Arkusza, Twórczości, FA-artu, Kresów. Stała współpracowniczka Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego Pogranicza. Feministka III fali. 

  Mieszka w Szczecinie.

 • dr Maria Chodyko – historyk sztuki, doktor filozofii, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, absolwentka seminariów z teologii ciała i nowego feminizmu, prowadzonych w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zainteresowania: filozofia, sztuka, estetyka, historia idei, literatura humanizmu renesansowego. Mieszka w Warszawie.
 • dr Aneta Gawkowska – adiunkt w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada też w Collegium Civitas. Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Notre Dame University (USA). Z Centrum Myśli Jana Pawła II współpracuje od 2006 r., gdzie prowadziła m.in. seminaria z teologii ciała i z nowego feminizmu. Zainteresowania naukowe: filozofia społeczna i polityczna, teorie komunitarystyczne, nowy feminizm, teologia ciała. przedstawicielka nowego feminizmu (papieskiego). Mieszka w Warszawie.

Debatę poprowadzi:

 • Ewa Karabin – absolwentka studiów teologiczno-dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sekretarz Laboratorium WIĘZI, redaktorka WIĘZI. Współautorka książki „Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem”, publikowała także w Tygodniku Powszechnym. Pasjonatka słowa pisanego, czytanego i mówionego. Mieszka w Warszawie.

 

Patroni medialni:
gosc logoZ powodu usterki technicznej transmisja na żywo debaty „Ubóstwo energetyczne. Jak je pokonać?” została przerwana. Pełny zapis debaty zostanie udostępniony w tym miejscu oraz na kanale Youtube CMJP2 w ciągu kilku najbliższych godzin.

Za powstałą sytuację szczerze przepraszamy.

Zapraszamy 21 września o godz. 18.00 na debatę „Ubóstwo energetyczne. Jak je pokonać?”. Wezmą w niej udział: Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia), Natalia Kołodyńska-Magdziarz (Nowa Konfederacja), Kamil Lipiński (Magazyn Kontakt). Spotkanie poprowadzi Magdalena Kadziak.

Naukowcy i działacze klimatyczni jednogłośnie wskazują, że bez powstrzymania kryzysu klimatycznego w przeciągu kilku dekad czekać nas może koniec naszego świata. Jednocześnie dla wielu osób i rodzin największym wyzwaniem pozostaje poradzenie sobie do końca miesiąca – w tym zapłacenie rachunków za energię. Ubóstwo energetyczne jest w Polsce dużym problemem społecznym nie od dziś, na co wskazywał raport Instytutu Badań Strukturalnych. Wobec nieuchronnie rosnących cen prądu problem ten będzie tylko narastał. Chyba że zaczniemy działać.

W swojej „zielonej i społecznej” encyklice „Laudato si’” papież Franciszek podkreślał, że nie mamy do czynienia z dwoma kryzysami, jednym społecznym a drugim ekologicznym, ale z jednym kryzysem społeczno-ekologicznym, który najmocniej uderza w najmniej zamożnych. Dlatego „musimy usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk ubogich”.

Jak przetłumaczyć to wezwanie na język konkretnych polityk publicznych, które pomogą rozwiązać problem ubóstwa energetycznego? Co ma tu do zrobienia administracja państwowa, co samorządy, a co społeczeństwo obywatelskie? Czy zakorzeniona w społecznej nauce Kościoła zasada solidarności i pomocniczości może być inspiracją do poradzenia sobie z wyzwaniem ubóstwa energetycznego?

Debata będzie transmitowana na kanale Youtube
Centrum Myśli Jana Pawła II.

Organizatorami debaty są Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Konrad Adenauer Stiftung.

Partnerami są Pressje, Greenpeace oraz  Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.  amazon miesiecznik  foksal_eleven_logo

Jak zostać stypendystą?

 

Do wniosku powinieneś dołączyć dwa rodzaje dokumentów:

I. DOKUMENTY OBLIGATORYJNE, które są niezbędne do tego, żeby wniosek został rozpatrzony.

1. Dokumenty dotyczące wyników w nauce

UCZNIOWIE

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny (może być na jednym druku z opinią);
 2. przy zmianie szkoły kandydat przedstawia zaświadczenie o przyjęciu do nowej szkoły;
 3. kserokopia świadectwa szkolnego (poświadczona za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI I ROKU

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły (może być na jednym druku z opinią);
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej;
 3. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI PO I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW JEDNOLITYCH, STUDENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 1. zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki (może być na jednym druku z zaświadczeniem z uczelni, czy opinią);
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w bieżącym roku akademickim (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów, to należy przedstawić dwa zaświadczenia);
 3. opinia dziekana lub opiekuna roku lub promotora lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

2. Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej i zdrowotnej

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  Podstawę obliczania dochodu stanowi Ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.
  a) dla wszystkich pełnoletnich (w dniu składania wniosku o stypendium) członków rodziny zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów netto (z wyszczególnionym należnym podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego;

  b) w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie z urzędu skarbowego; dane zawarte w zaświadczeniu (stawka podatku zryczałtowanego) będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium. Należy również dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Wysokość dochodu wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

  d) w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku netto i okresem otrzymywania zasiłku lub w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne – oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  e) w przypadku pełnoletnich osób uczących się/studiujących – zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

  g) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej (z funduszu alimentacyjnego);

  h) w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego;

  i) zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych, socjalnych i świadczeniu 500+;

  j) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej.

 2. w przypadku rodzeństwa będącego w wieku szkolnym – wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej klasy albo oświadczenie rodziców, natomiast w przypadku rodzeństwa które nie podjęło jeszcze nauki wymagana jest kopia aktu urodzenia;
 3. kopia aktu zgonu rodziców;
 4. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców;
 5. kopia odpisu wyroku zasadzającego alimenty;
 6. prawomocny wyrok z sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 7. dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza ;
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata i członków rodziny;
 9. raport z działalności stypendysty oraz ogólna informacja o wykorzystaniu stypendium (dotyczy tylko stypendystów, którzy w roku szkolnym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium otrzymywali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II).

 

II. DOKUMENTY FAKULTATYWNE (uzupełniające), które informują o osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych kandydata.

1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (wyróżnienia, dyplomy itp.);

2. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (udział w akcjach społecznych, wolontariacie itp.);

3. dokumenty potwierdzające upowszechnianie postaci oraz działalności Jana Pawła II;

4. rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora harcerskiego, koordynatora projektów, trenera, innych osób).

Uwaga!
Wszystkie załączniki powinny być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (przez organ wydający dokument lub w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II). Jak to zrobić?
Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Pamiętaj:
Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

O STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II MOGĄ WYSTĄPIĆ:

 • Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 • Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 • Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 • Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.
 rebelyaKulturowaAllv3AiAktualne oferty:

Specjalista ds. organizacji projektów naukowych

Specjalista ds. komunikacji

 

 

RODO – rekrutacja w Centrum Myśli Jana Pawła II   Bez nazwy-1  DEON.pl

Dodano: