Ciało, które jest (o)sobą

Dyskusja o ciele, tożsamości, granicach, które łatwo przekroczyć – to spotkanie wokół najnowszej książki prof. Jarosława Kupczaka (OP) – „Teologiczna semantyka płci”.

Feminizm różnicy a feminizm egalitarny, chrześcijańska refleksja nad ciałem, kobiecy wymiar stworzenia, ojcostwo i macierzyństwo wg Wojtyły a problem detronizacji ojca to tylko niektóre z punktów, których będzie dotyczyć dyskusja. Książka uzasadnia tezę, że w objawieniu biblijnym płeć jest podstawowym alfabetem, za pomocą którego Bóg mówi o sobie samym. Różnica płci wskazuje na tajemnicę Trójjedynego Boga. Unieważnienie i relatywizacja różnicy płci w dzisiejszej kulturze może stwarzać poważny problem dla procesu orzekania o sobie samym i o Bogu. Czy jednak tezy stawiane w książce dominikanina mogą pomóc dzisiejszemu społeczeństwu w postrzeganiu spraw płciowości, gender, ról społecznych oraz odwiecznego planu Boga względem człowieka? O to spierać się będą goście tego spotkania!

Data: 27 lutego 2014
Godzina: 19.00
Miejsce: 1Piętro, ul. Foksal 11, Warszawa, lok. 30

Panelistami będą:

 • o. prof. Jarosław Kupczak (UPJPII); 
 • dr Maria Chodyko (WFCh UKSW).
 • dr Arleta Galant (IP Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Aneta Gawkowska (ISNS UW); 
 • debatę poprowadzi red. Ewa Karabin („Więź”).

 

 

 

 • o. prof. Jarosław Kupczak – dominikanin, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dyrektor krakowskiego Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II oraz kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym UPJPII. Broniąc pracę doktorską pt.: The Human Person as an Efficient Cause in the Christian Anthropology of Karol Wojtyła ukończył studia doktoranckie w Waszyngtonie. Wykłada również w Istituto Giovanni Paolo II w Rzymie. Visting professor w Cattedra Wojtyla, Pontificia Università Lateranense w Rzymie, na Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie oraz John Paul II Institute for Studies on Mariage and Family w Melbourne (Australia). Mieszka w Krakowie.
 • dr Arleta Galant – pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego jako adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku. Wykładowczyni Gender Studies UW (rok 2004 i 2006) oraz studiów o kulturowej i społecznej 

  tożsamości płci (USZ). Autorka szkiców i recenzji publikowanych na łamach m.in. Ruchu Literackiego, Arkusza, Twórczości, FA-artu, Kresów. Stała współpracowniczka Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego Pogranicza. Feministka III fali. 

  Mieszka w Szczecinie.

 • dr Maria Chodyko – historyk sztuki, doktor filozofii, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, absolwentka seminariów z teologii ciała i nowego feminizmu, prowadzonych w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zainteresowania: filozofia, sztuka, estetyka, historia idei, literatura humanizmu renesansowego. Mieszka w Warszawie.
 • dr Aneta Gawkowska – adiunkt w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada też w Collegium Civitas. Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Notre Dame University (USA). Z Centrum Myśli Jana Pawła II współpracuje od 2006 r., gdzie prowadziła m.in. seminaria z teologii ciała i z nowego feminizmu. Zainteresowania naukowe: filozofia społeczna i polityczna, teorie komunitarystyczne, nowy feminizm, teologia ciała. przedstawicielka nowego feminizmu (papieskiego). Mieszka w Warszawie.

Debatę poprowadzi:

 • Ewa Karabin – absolwentka studiów teologiczno-dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sekretarz Laboratorium WIĘZI, redaktorka WIĘZI. Współautorka książki „Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem”, publikowała także w Tygodniku Powszechnym. Pasjonatka słowa pisanego, czytanego i mówionego. Mieszka w Warszawie.

 

Patroni medialni:
gosc logo  amazon miesiecznik  foksal_eleven_logo

Jak zostać stypendystą?

 

Do wniosku powinieneś dołączyć dwa rodzaje dokumentów:

I. DOKUMENTY OBLIGATORYJNE, które są niezbędne do tego, żeby wniosek został rozpatrzony.

1. Dokumenty dotyczące wyników w nauce

UCZNIOWIE

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny (może być na jednym druku z opinią);
 2. przy zmianie szkoły kandydat przedstawia zaświadczenie o przyjęciu do nowej szkoły;
 3. kserokopia świadectwa szkolnego (poświadczona za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI I ROKU

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły (może być na jednym druku z opinią);
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej;
 3. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI PO I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW JEDNOLITYCH, STUDENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 1. zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki (może być na jednym druku z zaświadczeniem z uczelni, czy opinią);
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w bieżącym roku akademickim (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów, to należy przedstawić dwa zaświadczenia);
 3. opinia dziekana lub opiekuna roku lub promotora lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

2. Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej i zdrowotnej

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  Podstawę obliczania dochodu stanowi Ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.
  a) dla wszystkich pełnoletnich (w dniu składania wniosku o stypendium) członków rodziny zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów netto (z wyszczególnionym należnym podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego;

  b) w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie z urzędu skarbowego; dane zawarte w zaświadczeniu (stawka podatku zryczałtowanego) będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium. Należy również dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Wysokość dochodu wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

  d) w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku netto i okresem otrzymywania zasiłku lub w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne – oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  e) w przypadku pełnoletnich osób uczących się/studiujących – zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

  g) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej (z funduszu alimentacyjnego);

  h) w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego;

  i) zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych, socjalnych i świadczeniu 500+;

  j) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej.

 2. w przypadku rodzeństwa będącego w wieku szkolnym – wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej klasy albo oświadczenie rodziców, natomiast w przypadku rodzeństwa które nie podjęło jeszcze nauki wymagana jest kopia aktu urodzenia;
 3. kopia aktu zgonu rodziców;
 4. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców;
 5. kopia odpisu wyroku zasadzającego alimenty;
 6. prawomocny wyrok z sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 7. dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza ;
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata i członków rodziny;
 9. raport z działalności stypendysty oraz ogólna informacja o wykorzystaniu stypendium (dotyczy tylko stypendystów, którzy w roku szkolnym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium otrzymywali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II).

 

II. DOKUMENTY FAKULTATYWNE (uzupełniające), które informują o osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych kandydata.

1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (wyróżnienia, dyplomy itp.);

2. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (udział w akcjach społecznych, wolontariacie itp.);

3. dokumenty potwierdzające upowszechnianie postaci oraz działalności Jana Pawła II;

4. rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora harcerskiego, koordynatora projektów, trenera, innych osób).

Uwaga!
Wszystkie załączniki powinny być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (przez organ wydający dokument lub w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II). Jak to zrobić?
Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Pamiętaj:
Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

O STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II MOGĄ WYSTĄPIĆ:

 • Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 • Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 • Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 • Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.
 rebelyaKulturowaAllv3Ai   Bez nazwy-1  DEON.pl

Dodano: