Jak zostać stypendystą?

 

Formularz dostępny jest pod linkiem.

Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

PRZYPOMINAMY: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

PAMIĘTAJ, ŻE REKRUTACJA TRWA:

  • dla UCZNIÓW: od 19 czerwca do 31 lipca na okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.,
  • dla STUDENTÓW: od 1 września do 10 października na okres od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

System do wypełniania wniosków stypendialnych zostanie otwarty dla kandydatów 3 czerwca – od tego momentu będzie można uzupełniać formularz rekrutacyjny.