Jak zostać stypendystą?

System do wypełniania wniosków stypendialnych zostanie otwarty dla kandydatów 26 czerwca – od tego momentu będzie można uzupełniać formularz rekrutacyjny.

Nabór wniosków trwa:

  • dla UCZNIÓW: od 26 czerwca do 31 lipca na okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r.,
  • dla STUDENTÓW: od 1 września do 10 października na okres od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

Kandydaci w ramach procedury rekrutacyjnej :

  1. Wypełniają elektroniczny wniosek (dostępny dla uczniów od 26/06) dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej.
  2. Podpisany wniosek wraz z oryginałami (bądź kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) wymaganych załączników w kopercie podpisanej numerem wniosku:
    • prześlij listem poleconym adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
    • złóż do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)
  3. W związku z zagrożeniem epidemicznym :Wnioski można składać do skrzynki podawczej lub wysyłać pocztą, nie ma możliwości składania wniosków osobiście.Załączniki złożone wraz z wnioskiem o stypendium będzie można odebrać  po zakończeniu rekrutacji. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej oraz bezpośrednio kontaktując się z kandydatem.