Wyniki w nauce

Informacje w języku ukraińskim znajdziesz TUTAJ/ Інформацію про стипендії українською мовою можна знайти ТУТ.

Aby móc ubiegać się o stypendium kandydat/kandydatka musi spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
– będzie uczyć się/studiować w Warszawie w roku szkolnym/akademickim 2022/2023;
– z ostatniego roku nauki uzyskał/uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz 3,5 w przypadku studentów kolejnych lat (szczegółowa ocena kandydata/kandydatki w tym kryterium poniżej) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania (dotyczy uczniów);
– średni miesięczny dochód netto na jednego członka jego/jej rodziny nie przekracza 2000 zł (szczegóły w zakładce: sytuacja materialna i zdrowotna);
– może się pochwalić działalnością i osiągnięciami w co najmniej jednej z czterech kategorii: naukowej, sportowej, artystycznej lub społecznej (szczegółowa ocena kandydata w zakładce działalność i osiągnięcia);
– jeszcze nie uzyskał/uzyskała tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza granicami Polski (dotyczy studentów);
jako stypendysta/stypendystka m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będzie studiować po raz pierwszy na danym roku studiów (dotyczy studentów będących w przeszłości stypendystami);
– w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 26. rok życia.

Status kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2022/2023: