Jak zostać stypendystą?

Do wniosku powinieneś dołączyć dwa rodzaje dokumentów:

I. DOKUMENTY OBLIGATORYJNE, które są niezbędne do tego, żeby wniosek został rozpatrzony.

1. Dokumenty dotyczące wyników w nauce

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ POLICEALNYCH

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny (może być na jednym druku z opinią);
 2. przy zmianie szkoły kandydat przedstawia zaświadczenie o przyjęciu do nowej szkoły;
 3. kserokopia świadectwa szkolnego (poświadczona za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI I ROKU

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły (może być na jednym druku z opinią);
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej;
 3. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI PO I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW JEDNOLITYCH, STUDENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 1. zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki (może być na jednym druku z zaświadczeniem z uczelni, czy opinią) lub odpowiednio:
  a) w przypadku ukończenia w semestrze letnim br. studiów pierwszego stopnia zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za cały tok studiów licencjackich/inżynierskich;
  b) w przypadku ukończenia w semestrze letnim I semestru studiów pierwszego stopnia/studiów jednolitych/studiów drugiego stopnia zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr;
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w bieżącym roku akademickim (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów, to należy przedstawić dwa zaświadczenia);
 3. opinia dziekana lub opiekuna roku, lub promotora, lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

2. Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej i zdrowotnej

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  Podstawę obliczania dochodu stanowi Ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.
  a) dla wszystkich pełnoletnich (w dniu składania wniosku o stypendium) członków rodziny zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników;
  b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku w ubiegłym roku kalendarzowym;
  c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zaświadczenie od pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym;
  d) PIT-11 (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) wszystkich członków rodziny, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskali dochód z tytułu stypendium;
  e) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Należy również dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;
  f) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
  k) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
  l) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  m) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  n) zaświadczenie lub decyzja właściwego organu o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych i socjalnych;
  o) oświadczenie lub decyzja właściwego organu o uzyskiwanym świadczeniu wychowawczym (500+);
  p) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej.
 2. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 4. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 7. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 8. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 9. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 10. w przypadku rodzeństwa będącego w wieku szkolnym – wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły albo świadectwo ukończenia ostatniej klasy albo oświadczenie rodziców, natomiast w przypadku rodzeństwa które nie podjęło jeszcze nauki wymagana jest kopia aktu urodzenia;
 11. dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza;
 12. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata;
 13. raport z działalności stypendysty oraz ogólna informacja o wykorzystaniu stypendium (dotyczy tylko stypendystów, którzy w roku szkolnym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium otrzymywali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II).

II. DOKUMENTY FAKULTATYWNE (uzupełniające), które informują o osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych kandydata.

1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (wyróżnienia, dyplomy itp.);

2. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (udział w akcjach społecznych, wolontariacie itp.);

3. dokumenty potwierdzające upowszechnianie postaci oraz działalności Jana Pawła II;

4. rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora harcerskiego, koordynatora projektów, trenera, innych osób).

Uwaga!
Wszystkie załączniki powinny być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (przez organ wydający dokument lub w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II). Jak to zrobić?
Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Pamiętaj:
Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

O STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II MOGĄ WYSTĄPIĆ:

 • Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 • Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 • Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 • Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.