Jak zostać stypendystą?

 

Do wniosku powinieneś dołączyć dwa rodzaje dokumentów:

I. DOKUMENTY OBLIGATORYJNE, które są niezbędne do tego, żeby wniosek został rozpatrzony.

1. Dokumenty dotyczące wyników w nauce

UCZNIOWIE

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny;
 2. przy zmianie szkoły kandydat przedstawia zaświadczenie o przyjęciu do nowej szkoły;
 3. kserokopia świadectwa szkolnego (poświadczona za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI I ROKU

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły;
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej;
 3. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI PO I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW JEDNOLITYCH, STUDENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 1. zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki;
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w bieżącym roku akademickim (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów, to należy przedstawić dwa zaświadczenia);
 3. opinia dziekana lub opiekuna roku lub promotora lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

2. Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej i zdrowotnej

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  Podstawę obliczania dochodu stanowi Ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Do dochodów nie wlicza się kwoty stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy oraz stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w Ustawie z dn. 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
  a) dla wszystkich pełnoletnich (w dniu składania wniosku o stypendium) członków rodziny zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów netto (z wyszczególnionym należnym podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego;b) w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie z urzędu skarbowego; dane zawarte w zaświadczeniu (stawka podatku zryczałtowanego) będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

  c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium. Należy również dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Wysokość dochodu wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

  d) w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku netto i okresem otrzymywania zasiłku lub w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne – oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  e) w przypadku pełnoletnich osób uczących się/studiujących – zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

  g) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej (z funduszu alimentacyjnego);

  h) w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego;

  i) zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych, socjalnych i świadczeniu 500+;

  j) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej.

 2. w przypadku rodzeństwa będącego w wieku szkolnym – wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej klasy albo oświadczenie rodziców, natomiast w przypadku rodzeństwa które nie podjęło jeszcze nauki wymagana jest kopia aktu urodzenia;
 3. kopia aktu zgonu rodziców;
 4. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców;
 5. kopia odpisu wyroku zasadzającego alimenty;
 6. prawomocny wyrok z sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 7. dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza ;
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata i członków rodziny;
 9. raport z działalności stypendysty oraz ogólna informacja o wykorzystaniu stypendium (dotyczy tylko stypendystów, którzy w roku szkolnym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium otrzymywali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II).

 

II. DOKUMENTY FAKULTATYWNE (uzupełniające), które informują o osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych kandydata.

1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (wyróżnienia, dyplomy itp.);

2. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (udział w akcjach społecznych, wolontariacie itp.);

3. dokumenty potwierdzające upowszechnianie postaci oraz działalności Jana Pawła II;

4. rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora harcerskiego, koordynatora projektów, trenera, innych osób).

Uwaga!
Wszystkie załączniki powinny być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (przez organ wydający dokument lub w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II). Jak to zrobić?
Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Pamiętaj:
Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

O STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II MOGĄ WYSTĄPIĆ:

 • Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 • Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 • Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 • Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.