Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Przegląd krótkich i średnich metraży

II Letni Przegląd Filmowy

Wieczór filmowy

|

reż. Mara Tamkowicz, reż. Alina Maksimenko, reż. Ihar Czyszczenia, reż. David Gurgulia

Zapraszamy na kolejny wieczór filmowy w ramach II Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem. To wyjątkowa okazja do poznania poprzez sztukę filmową kultur i historii krajów, z których pochodzą nasi nowi sąsiedzi, a które często znamy tylko z dystansu powierzchownych stereotypów. Podczas przeglądu krótkich i średnich metraży obejrzymy cztery pełne emocji i refleksji filmy z Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

🇬🇧 English below ⤵

Plan wieczoru:

godz. 20:00

 • pokazy filmów – „Ptitsa”, 2022, reż. Alina Maksimenko, dokument, 30′, Polska, Ukraina
 • oraz „Na żywo”, 2022, reż. Mara Tamkowicz, fabularny, 14′, Polska, Białoruś

godz. 20:45

 • spotkanie z Marą Tamkowicz (reżyserka „Na żywo”), Aliaksandrą Vaitsekhovich (aktorka), Aliną Maksimenko (reżyserka „Ptitsy”) oraz Katarzyną Madaj-Kozłowską i Filipem Marczewskim z Wajda School.

godz. 21:30

 • pokazy filmów – „Ostatnie lato”, 2022, reż. Ihar Czyszczenia, dokument, 43′, Polska, Białoruś
 • oraz „Ostatni rycerze”, 2020, reż. David Gurgulia, dokument, 42′, Polska, Gruzja (Fundacja Edukacji Dokumentalnej)

Opisy filmów:

„Na żywo”, reż. Mara Tamkowicz, fabularny, Polska, Białoruś, 2022

 • Short fabularny
 • Czas trwania: 14′
 • Kraje: Polska, Białoruś
 • Język: białoruski
 • Napisy: polskie
 • Reżyseria: Mara Tamkowicz

Pokojowe protesty w Mińsku po śmiertelnym pobiciu białoruskiego opozycjonisty zostają spacyfikowane przez milicję. Dziennikarki niezależnej białoruskiej telewizji jako jedyne prowadzą transmisję z przebiegu wydarzeń z okien jednego z okolicznych bloków. Gdy zostają namierzone przez milicyjny dron, mają niewiele czasu na podjęcie decyzji – kontynuować relację czy zadbać o bezpieczeństwo? Co okaże się ważniejsze – prawda czy wolność? Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.

W filmie wykorzystano fragmenty transmisji Kateriny Andreevej i Darii Chultsovej z placu Zmiany oraz Studia Belsat nadanej 15 listopada 2020 roku.

Scenariusz filmu został wybrany w ramach akcji „15 minut do premiery” Fundacji Szkoła Wajdy.

Festiwale i nagrody:

 • MFF Chicago (2022) – Nagroda Silver Hugo
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Gdynia (2022) – Nagroda miesięcznika „Zwierciadło”

„Ptitsa”, reż. Alina Maksimenko, dokument, Polska, Ukraina, 2022

 • Film dokumentalny
 • Czas trwania: 30′
 • Kraje: Polska, Ukraina
 • Język: ukraiński
 • Napisy: polskie
 • Reżyseria: Alina Maksimenko

Historia osadzona w czasie pandemii rozgrywa się we wspólnym mieszkaniu matki i jej dorosłej córki. W jednej części domu w trybie on-line działa szkoła muzyczna mamy, która jest nauczycielką gry na fortepianie i kontaktuje się tylko ze swoimi uczniami. W drugiej części zaś znajduje się pracownia malarska jej córki Aliny. Mimo dzielenia wspólnej przestrzeni ich światy praktycznie nie łączą się ze sobą. Pewnego dnia Alina dowiaduje się o wypadku, w wyniku którego ginie Katia, córka jej przyjaciółki. Od tej chwili jesteśmy świadkami nieprzynoszących ukojenia rozmów telefonicznych pomiędzy Aliną a jej przyjaciółką. Tragiczna historia Katii połączy główne bohaterki.

Projekt rozwijany w Wajda School na kursie DOK PRO w ramach Programu Edukacji Filmowej 2019/2020 współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Festiwale i nagrody:

 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych É Tudo Verdade / It’s All True (2023) – Nagroda dla filmu krótkometrażowego

„Ostatnie lato, reż. Ihar Czyszczenia, dokument, Polska, Białoruś, 2022

 • Film dokumentalny
 • Czas trwania: 43′
 • Kraje: Polska, Białoruś
 • Język: białoruski
 • Napisy: polskie
 • Reżyseria: Ihar Czyszczenia
Misza jest siedemnastolatkiem, który właśnie skończył prestiżowe liceum przy Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (BUP). Jego marzeniem jest studiowanie matematyki na tej samej uczelni. Przygotowuje się do egzaminów w nocy, a w ciągu dnia bawi się ze swoimi kumplami – skaterami na peryferiach Mińska, gdzie trenuje nowe triki, umawia się z dziewczynami i bierze udział w konkursach skateboardowych. Tymczasem kraj przeżywa najbardziej napięty czas od prawie 30 lat, kiedy to pandemia koronawirusa zbiegła się z wyborami prezydenckimi. Ludzie przyzwyczaili się, że wybory na Białorusi to zwykła formalność, ale tym razem pojawiła się iskierka nadziei, że wszystko potoczy się inaczej.

„Ostatni rycerze”, reż. David Gurgulia, dokument, Polska, Gruzja, 2020

 • Film dokumentalny
 • Czas trwania: 42′
 • Kraje: Polska, Gruzja
 • Język: gruziński
 • Napisy: polskie
 • Reżyseria: Dawid Gurgulia

Na rozkaz Stalina nieliczna gruzińska grupa etniczna Chewsurów, górali kaukaskich zamieszkujących przygraniczne partie gór w północno-wschodniej Gruzji, została przymusowo przesiedlona na niziny. Stanowiło to akt zemsty za niepodporządkowanie się władzy radzieckiej. Ludność powyżej 60 roku życia wymarła w ciągu roku po przesiedleniu. Nowe siedliska, jak wieś Gamardżweba (Zwycięstwo), okazywały się w praktyce rezerwatami, z których uciec udawało się tylko nielicznym. Region opustoszał. Zdarzenia sprzed 65 lat mają wpływ na życie ludzi po dziś dzień. Przypadek regionu Chewsuretia to tylko część bardziej ogólnego problemu. „Ostatni rycerze” to historia ludzi, którzy pragną wrócić do korzeni i przebudować wyobrażenie o tym, co zwykli nazywać domem.


Description:

LIVE (2022)

 • Short feature film
 • Running time: 14’
 • Countries: Poland, Belarus
 • Language: Belarusian
 • Subtitles: Polish
 • Directed by: Mara Tamkowicz

Peaceful protests in Minsk after a Belarusian oppositionist was beaten to death are pacified by the militia. The journalists of the independent Belarusian television are the only ones who broadcast the events from the windows of one of the nearby blocks of flats. When they are tracked by a militia drone, they have little time to decide – to continue the coverage or to ensure safety? What will be more important – truth or freedom? A film inspired by true events.

The film uses fragments of Katerina Andreeva and Daria Chultsova’s broadcast from Changes Square and Belsat Studio broadcast on November 15, 2020.

The screenplay of the film was selected as part of the “15 minutes to the premiere” action of Szkoła Wajdy foundation.

Festivals and awards:

 • Chicago International Film Festival (2022) – Silver Hugo Award
 • Festival of Polish Feature Films, Gdynia (2022) – “Zwierciadło” magazine award

PTITSA (2022)

 • Documentary
 • Running time: 30’
 • Countries: Poland, Ukraine
 • Language: Ukrainian
 • Subtitles: Polish
 • Directed by: Alina Maksimenko

The story, set during the pandemic, takes place in the shared apartment of a mother and her adult daughter. In one part of the house, mum’s music school operates on-line. She is a piano teacher and contacts only with her students. In the second part there is a painting studio of her daughter Alina. Despite sharing a common space, their worlds practically do not connect with each other. One day, Alina finds out about an accident that kills Katia, her friend’s daughter. From that moment on, we witness uncomforting telephone conversations between Alina and her friend. The tragic story of Katia will connect the main characters.

The project is developed at the Wajda School on the DOK PRO course as part of the Film Education Program 2019/2020 co-financed by the Polish Film Institute.

Festivals and awards:

 • International Documentary Film Festival É Tudo Verdade / It’s All True (2023) – Short Film Award

‎THE LAST SUMMER (2022)

 • Documentary
 • Running time: 43’
 • Countries: Poland, Belarus
 • Language: Belarusian
 • Subtitles: Polish
 • Directed by: Ihar Czyszczenia

Misha is a 17-year-old who has just graduated from the prestigious high school at the Belarusian State University (BUP). His dream is to study mathematics at the same university. He prepares for exams at night, and during the day he plays with his skater buddies on the outskirts of Minsk, where he trains new tricks, dates girls and participates in skateboard competitions. Meanwhile, the country is experiencing its most tense time in nearly 30 years as the coronavirus pandemic coincided with the presidential election. People got used to the fact that elections in Belarus are a mere formality, but this time there was a glimmer of hope that everything would turn out differently.

THE LAST KNIGHTS (2020)

 • Documentary
 • Running time: 42’
 • Countries: Poland, Georgia
 • Language: Georgian
 • Subtitles: Polish
 • Directed by: David Gurgulia

On Stalin’s orders, a small Georgian ethnic group of Khevsurs, Caucasian highlanders living in the border areas of the mountains in north-eastern Georgia, was forcibly relocated to the lowlands. This was an act of revenge for not submitting to Soviet rule. The population over 60 years of age died out within a year after the resettlement. The new settlements, such as the village of Gamarjoba (Victory), turned out to be in practice reserves, from which only a few managed to escape. The region has become depopulated. Events that happened 65 years ago still affect people’s lives today. The case of the Khevsureti region is only part of a more general problem. The Last Knights is a story of people who want to go back to their roots and rebuild the idea of what they used to call home.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.