Sytuacja materialna i zdrowotna

 

Aby móc ubiegać się o stypendium kandydat/kandydatka musi spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
– będzie uczyć się/studiować w Warszawie w roku szkolnym/akademickim 2021/2022;
– z ostatniego roku nauki uzyskał/uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz 3,5 w przypadku studentów kolejnych lat (szczegółowa ocena kandydata/kandydatki w zakładce wyniki w nauce) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania (dotyczy uczniów);
– średni miesięczny dochód netto na jednego członka jego/jej rodziny nie przekracza 1700 zł (szczegółowa ocena kandydata/kandydatki w tym kryterium poniżej);
– może się pochwalić działalnością i osiągnięciami w co najmniej jednej z czterech kategorii: naukowej, sportowej, artystycznej lub społecznej (szczegółowa ocena kandydata w zakładce działalność i osiągnięcia);
– w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 26. rok życia (dotyczy studentów).

Aby ubiegać się o stypendium miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym kandydata/kandydatki, nie może być wyższy niż 1700 zł.*

* Dochód dotyczy całego roku 2020, chyba, że od 1 stycznia 2020 r. do dnia składania wniosku o stypendium nastąpiła zmiana sytuacji materialnej rodziny. Dochód w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

Do dochodu nie wlicza się:

 • stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy,
 • stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669),
 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3  i 5, art. 88 ust. 1 pkt 2b oraz art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),
 • świadczeń wychowawczych (500+)
 • świadczeń opiekuńczych,
 • świadczeń z pomocy społecznej.

Ważne!

 • Należy udokumentować wszystkie źródła dochodu członków rodziny kandydata/kandydatki.
 • W przypadku, gdy od 1 stycznia 2020 r. do dnia składania wniosku o stypendium zmieniła się sytuacja materialna któregoś z członków rodziny kandydata/kandydatki, konieczne jest dostarczenie dokumentów poświadczających tę zmianę i obrazujących aktualne dochody.

Wymagane dokumenty:

Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny wymagane jest:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (z uwzględnionymi składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkiem należnym) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Ważne: nawet w przypadku, gdy pełnoletni członek rodziny nie uzyskuje dochodu, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodu albo o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego!
  Instrukcja jak można złożyć wniosek w urzędzie nie wychodząc z domu
 2. zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym lub inny dokument poświadczający wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzone w poprzednim roku kalendarzowym (dot. osób które uzyskiwały dochód).
  O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń można wystąpić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE (należy uzupełnić Wniosek US-7 , w polu “Jakie dane chcesz otrzymać” wybierając “w innej (opisz poniżej)”)

  Dochód netto z tego typu przychodów wyliczany jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz dokumentu potwierdzającego składki zdrowotne: od dochodu brutto odejmujemy podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowo, zależnie od indywidualnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej kandydata/kandydatki, będą potrzebne poniższe dokumenty:

 


W przypadku, gdy istnieje konieczność proszę dołączyć inne dokumenty, oświadczenia niezbędne do ustalenia sytuacji kandydata/kandydatki.


Jak oceniamy ?


Punkty za miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, przyznawane są według następujących przedziałów:

Lp. Miesięczny średni łączny dochód netto* (w PLN) Liczba punktów
1. 0,00 –  299,99 6
2. 300,00 –  579,99 5
3. 580,00  –  859,99 4
4. 860,00  –  1 139,99 3
5. 1140,00 –  1 419,99 2
6. 1420,00  –  1 700,00 1