O stypendiach


українською мовою

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.


Nabór wniosków o stypendia (edycja 2022/2023) prowadzony będzie:

 • dla UCZNIÓW: od 24/06/2022 do 01/08/2022*
 • dla STUDENTÓW: od 01/09/2022 do 10/10/2022

* Ze względu na to, że termin składania wniosków ustalony uchwałą stypendialną w tym roku wypada w weekend jest to najbliższy dzień roboczy przypadający po tej dacie.


Kto może zostać stypendystą?


O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie warszawskich szkół (po skończeniu 3 klasy szkoły podstawowej) i studenci warszawskich uczelni do ukończenia 26. roku, którzy spełnią łącznie następujące wymagania:

 1. Spełniają kryteria formalne:
  • średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 (studenci)
  • mają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie)
  • miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 2000 zł
  • jeszcze nie uzyskali tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza granicami Polski (studenci)
  • jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będą studiować po raz pierwszy na danym roku studiów (studenci będący już stypendystami)
 2. Twórczo angażują się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, biorą udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnoszą sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym i mogą to udokumentować.
 3. Wypełnią poprawnie wniosek i złożą go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Ważna informacja: spełnienie podstawowych, formalnych kryteriów gwarantuje tylko, że wniosek zostanie rozpatrzony pod kątem merytorycznym. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.


Kto może złożyć wniosek?


 • pełnoletni kandydat/kandydatka,
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki,
 • dyrektor szkoły, w której kandydat/kandydatka pobiera naukę,
 • rektor szkoły wyższej, w której student studiuje,
 • każdy, komu znana jest sytuacja kandydata/kandydatki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Zapoznaj się z dokumentami stypendialnymi:

Pobierz UCHWAŁĘ STYPENDIALNĄ
Pobierz KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
Pobierz WYMAGANE DOKUMENTY
Pobierz PROGRAM EDUKACYJNY
Pobierz ROCZNY PLAN STYPENDIALNY po aktualizacji z 21.09.2022
Pobierz ROCZNY PLAN STYPENDIALNY sprzed aktualizacji
Pobierz REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ