Jak zostać stypendystą – krok po kroku

Konkurs stypendialny składa się z 6 etapów:

ETAP I – Nabór wniosków


25.06 – 02.08.2021
Uczniowie, słuchacze szkół policealnych
01.09 – 11.10.2021
Studenci, tegoroczni maturzyści

1. Przed złożeniem wniosku polecamy zapoznać się z kryteriami oceny wniosków (należy je spełniać łącznie) oraz wymaganymi dokumentami, które dostępne są w zakładkach:

Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany (składając swój podpis na tłumaczeniu).

Ważne: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

2. Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się na stronie: um.warszawa.pl/stypendia, wybierając właściwą kategorię (dotyczy statusu kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2021/2022) i dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej.

Ważne: W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy rejestruje się osoba składająca wniosek. Jest to pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. Pełną listę osób uprawnionych do składania wniosków od stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II można znaleźć tutaj.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy najpierw o zajrzenie do FAQ. W przypadku dalszych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: stypendia@centrumjp2.pl.

Kontakt z obsługą techniczną systemu: esdospomoc@centrumjp2.pl

3. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium należy zarejestrować. Przed rejestracją uzupełnionego wniosku należy sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane się zapisały. Po zarejestrowaniu wniosku nie będzie już możliwości jego edycji.

4. Zarejestrowany wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w przypadku uczniów od 25 czerwca do 2 sierpnia 2021 r., a w przypadku studentów od 1 września do 11 października 2021 r. korzystając z jednej z dwóch dostępnych metod:

a) elektronicznie:

Zarejestrowany wniosek należy pobrać, a potem podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

Wniosek z podpisem elektronicznym należy następnie załączyć bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy ub za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (na skrzynkę Centrum Myśli Jana Pawła II). 

b) w wersji papierowej:

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać, a potem w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku:

 • przesłać listem poleconym na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (liczy się data wpływu)
 • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-16.00).


ETAP II – Ocena formalna wniosków

 1. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników działu stypendialno-edukacyjnego za pośrednictwem panelu administracyjnego aplikacji stypendialnej. Szczegółową punktację i kryteria można znaleźć w zakładkach wyniki w nauce oraz sytuacja materialna oraz działalność i osiągnięcia.
 2. Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, kwalifikuje wniosek o przyznanie stypendium do oceny merytorycznej.
 3. Negatywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, tj. niespełnienie chociaż jednego z wymaganych kryteriów formalnych, powoduje, że wniosek o przyznanie stypendium nie podlega ocenie merytorycznej.

Spełnienie podstawowych, formalnych kryteriów gwarantuje tylko, że wniosek zostanie rozpatrzony pod kątem merytorycznym. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.


ETAP III – Ocena merytoryczna wniosków

 • Ocenie merytorycznej poddawane są wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
 • Ocena dotyczy działalności i osiągnięć (czyli osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i zaangażowania społecznego) kandydata/kandydatki od roku szkolnego 2018/2019, w przypadku stypendystów z ubiegłego roku za rok 2020/2021. Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów załączonych do wniosku.
 • Jeśli aktywność nie zostanie potwierdzona dokumentami (zgodnymi z wymaganiami formalnymi), nie zostanie oceniona.


ETAP IV – Decyzja o przyznaniu stypendiów

 1. Decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest w oparciu o listę rankingową kandydatów, która jest przygotowywana na podstawie sumy punktów uzyskanych za kryterium wyniki w nauce oraz kryterium merytoryczne, do wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 2. Wysokość stypendium zależy od miejsca na liście rankingowej i sytuacji materialnej rodziny kandydata/kandydatki.
 3. Komisja stypendialna przedstawia  do akceptacji Prezydentowi m.st. Warszawy propozycję decyzji o przyznaniu stypendiów.
 4. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna.


ETAP V – Ogłoszenie wyników

 1. W przypadku otrzymania stypendium przez kandydata/kandydatkę, na adres e-mail wskazany we wniosku, zostanie wysłana informacja o przyznaniu stypendium i jego kwocie wraz z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do wypłaty i wystawienia deklaracji PIT.
 2. Lista stypendystów zostaje również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum w zakładce “Stypendia”.
 3. W przypadku nie uzyskania stypendium, na adres e-mail podany we wniosku o stypendium, zostanie wysłana wiadomość o tym, że stypendium nie zostało przyznane.


ETAP VI – Program Stypendialny i wypłaty stypendiów

Stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim program stypendialny, przygotowany dla stypendystów przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wypłaty stypendium

Stypendia wypłacane są zgodnie z deklaracją stypendysty/stypendystki na konto bankowe lub są do odbioru w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Wypłatami stypendiów zajmuje się Urząd m.st. Warszawy. 

Stypendia są opodatkowane powyżej 3800 zł rocznie. Jeśli wcześniej stypendysta otrzymywał/stypendystka otrzymywała stypendium i przekroczy ten próg, odliczany jest podatek od przekroczonej kwoty w wysokości 18%. Np. stypendysta uzyskał stypendium w kwocie 750 zł na okres od stycznia do czerwca. Przez pierwsze 5 miesięcy otrzyma przelewy na pełną kwotę 750 zł. W 6. miesiącu o 700 zł zostanie przekroczona kwota wolna, która zostanie opodatkowana 18% podatkiem. Przelew wyniesie 50 zł + 700 zł – 700 zł * 18% = 624 zł

Zaświadczenia o wysokości wypłacanego stypendium  

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy.

Zaświadczenia o byciu stypendystą

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z działem stypendialno-edukacyjnym (stypendia@centrumjp2.pl).