Jak zostać stypendystą – krok po kroku

Konkurs stypendialny składa się z 6 etapów:

ETAP I – Nabór wniosków


01.09 – 12.10.2020
Studenci,tegoroczni maturzyści (nabór zakończony)
26.06 – 31.07.2020 
Uczniowie (nabór zakończony)

1. Poznaj kryteria, sprawdź czy kandydat/kandydatka je spełnia, zgromadź niezbędne dokumenty z kategorii:

Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Ważne: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

2. Wypełnij wniosek o przyznanie stypendium na stronie: um.warszawa.pl/stypendia, wybierając właściwą kategorię i dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej.

Ważne: W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy rejestruje się pełnoletni kandydat/ pełnoletnia kandydatka (wnioskodawca/ wnioskodawczyni). W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to wnioskodawcą powinien być rodzic/opiekun prawny. Pełną listę osób uprawnionych do składania wniosków od stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II można znaleźć tutaj.

Jeśli masz pytania, związane z wypełnieniem wniosku skontaktuj się z z nami: mailowo – stypendia@centrumjp2.pl (w tytule podając numer wniosku)
telefonicznie – (14.00-16.00): 881-777-469, 515-069-493, 533-318-543

W przypadku problemów technicznych z systemem do składania esdospomoc@centrumjp2.pl oraz dołączenie zrzutów ekranu. 

3. Zarejestrowany wniosek wydrukuj i podpisz.

4. Podpisany wniosek wraz z oryginałami w kopercie podpisanej numerem wniosku do 12 października 2020 roku (studenci)*:

 • prześlij listem poleconym pod adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
 • lub złóż do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-16.00).

ETAP II – Ocena formalna wniosków

 1. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników Działu Stypendialno-Edukacyjnego za pośrednictwem panelu administracyjnego aplikacji stypendialnej. Szczegółową punktacje i kryteria można znaleźć na końcu zakładek wyniki w nauce oraz sytuacja materialna oraz działalność i osiągnięcia.
 2. Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, kwalifikuje wniosek o przyznanie stypendium do oceny merytorycznej.
 3. Negatywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, tj. niespełnienie chociaż jednego z wymaganych kryteriów formalnych, powoduje, że wniosek o przyznanie stypendium nie podlega ocenie merytorycznej.

Pamiętaj, że spełnienie podstawowych, formalnych kryteriów gwarantuje Ci tylko, że Twój wniosek zostanie rozpatrzony pod kątem merytorycznym. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane Ci automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2:

Po zakończonej ocenie formalnej (otrzymają Państwo komunikat e-mailem) wszystkie dokumenty dołączone do wniosku będą wysłane pocztą (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru). Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, nie ma możliwości odbioru dokumentów osobiście (poza uzasadnionymi przypadkami, które wyraźnie trzeba zgłosić mailowo).


ETAP III – Ocena merytoryczna wniosków

 • Ocenie merytorycznej poddawane są wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
 • Ocena dotyczy działalności i osiągnięć (czyli osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i zaangażowania społecznego) kandydata/kandydatki od roku szkolnego 2017/2018, w przypadku stypendystów z ubiegłego roku za rok 2019/2020. Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów załączonych do wniosku.
 • Jeśli aktywność nie zostanie potwierdzona dokumentami (zgodnymi z wymaganiami formalnymi), nie zostanie oceniona.

ETAP IV – Decyzja o przyznaniu stypendiów

 1. Decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest w oparciu o listę rankingową kandydatów, która jest przygotowywana na podstawie sumy punktów uzyskanych za kryterium wyniki w nauce oraz kryterium merytoryczne, do wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 2. Wysokość stypendium zależy od miejsca na liście rankingowej i sytuacji materialnej rodziny kandydata/kandydatki.
 3. Komisja stypendialna przedstawia  do akceptacji Prezydentowi m.st. Warszawy propozycję decyzji o przyznaniu stypendiów.
 4. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna.

ETAP V – Ogłoszenie wyników

 1. W przypadku otrzymania stypendium przez kandydata/kandydatkę, na adres email wskazany we wniosku, zostanie wysłana informacja o przyznaniu stypendium i jego kwocie wraz z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do wypłaty i wystawienia deklaracji PIT.
 2. Lista stypendystów zostaje również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum w zakładce “Stypendia”.
 3. W przypadku nie uzyskania stypendium, na adres email podany we wniosku o stypendium, zostanie wysłana wiadomość o tym, że stypendium nie zostało przyznane.

ETAP VI – Program Stypendialny i wypłaty stypendiów

Pamiętaj, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim program stypendialny, przygotowany dla Ciebie przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wypłaty stypendium

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wypłacane są co miesiąc w kwocie adekwatnej do liczby punków, jakie kandydat zdobył podczas procesu rekrutacji. Osoba, której zostało przyznane stypendium, jest zobowiązana do przekazania danych niezbędnych do wypłaty i wystawienia deklaracji PIT po ukazaniu się list stypendialnych (do każdej z osób zostanie w tej sprawie wysłana wiadomość). Stypendia wypłacane są zgodnie z deklaracją stypendysty na konto bankowe lub są do odbioru w kasie Urzędu m.st. Warszawy na ul. Kredytowej 3.

Wypłatami stypendiów zajmuje się Urząd m.st. Warszawy. 

Stypendia są opodatkowane powyżej 3800 zł rocznie. Jeśli wcześniej otrzymywałeś stypendium i przekroczysz ten próg, odliczany jest podatek od przekroczonej kwoty w wysokości 18%. Np. uzyskałeś stypendium w kwocie 750 zł na okres od stycznia do czerwca. Przez pierwsze 5 miesięcy otrzymasz przelewy na pełną kwotę 750 zł. W 6. miesiącu o 700 zł zostanie przekroczona kwota wolna, która zostanie opodatkowana 18% podatkiem. Przelew wyniesie 50 zł + 700 zł – 700 zł * 18% = 624 zł.

Zaświadczenia o wysokości wypłacanego stypendium  

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy.

Zaświadczenia o byciu stypendystą

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z działem stypendialno-edukacyjnym (stypendia@centrumjp2.pl).