Jak zostać stypendystą – krok po kroku

 

Informacje w języku ukraińskim znajdziesz TUTAJ/ Інформацію про стипендії українською мовою можна знайти ТУТ.

Konkurs stypendialny składa się z 6 etapów:

ETAP I – Nabór wniosków

24.06-1.08.2022


Uczniowie szkół podstawowych (po 3. klasie) oraz szkół ponadpodstawowych

1.09-10.10.2022


Studenci

1. Przed złożeniem wniosku polecamy zapoznać się z kryteriami oceny wniosków (należy je spełniać łącznie) oraz wymaganymi dokumentami, które dostępne są w zakładkach:

Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany (składając swój podpis na tłumaczeniu).

Ważne: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

2. Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się na stronie: um.warszawa.pl/stypendia, wybierając właściwą kategorię (dotyczy statusu kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2022/2023) i dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej.

Ważne: W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy rejestruje się osoba składająca wniosek. Jest to pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. Pełną listę osób uprawnionych do składania wniosków od stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II można znaleźć tutaj.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy najpierw o zajrzenie do FAQ. W przypadku dalszych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: stypendia@centrumjp2.pl.
Istnieje też możliwość konsultacji osobiście, po wcześniejszym umówieniu się mailowo na konkretny termin.

Kontakt z obsługą techniczną systemu: esdospomoc@centrumjp2.pl

3. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium należy zarejestrować. Przed rejestracją uzupełnionego wniosku należy sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane się zapisały. Po zarejestrowaniu wniosku nie będzie już możliwości jego edycji.

4. Zarejestrowany wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w przypadku uczniów od 24 czerwca do 1 sierpnia 2022 r., a w przypadku studentów od 1 września do 10 października 2022 r. korzystając z jednej z dwóch dostępnych metod:

a) elektronicznie:

Zarejestrowany wniosek należy pobrać, a potem podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

Wniosek z podpisem elektronicznym należy następnie załączyć bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy ub za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (na skrzynkę Centrum Myśli Jana Pawła II). 

b) w wersji papierowej:

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać, a potem w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku:

 • przesłać listem poleconym na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (liczy się data wpływu)
 • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-16.00).


ETAP II – Ocena formalna wniosków

 1. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników działu stypendialno-edukacyjnego za pośrednictwem panelu administracyjnego aplikacji stypendialnej. Szczegółową punktację i kryteria można znaleźć w zakładkach wyniki w nauce oraz sytuacja materialna.
 2. Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, kwalifikuje wniosek o przyznanie stypendium do oceny merytorycznej.
 3. Negatywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, tj. niespełnienie chociaż jednego z wymaganych kryteriów formalnych, powoduje, że wniosek o przyznanie stypendium nie podlega ocenie merytorycznej.


ETAP III – Ocena merytoryczna wniosków

 • Ocenie merytorycznej poddawane są wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.
 • Ocena dotyczy działalności i osiągnięć (czyli osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i zaangażowania społecznego) kandydata/kandydatki od roku szkolnego 2019/2020, w przypadku stypendystów z ubiegłego roku za rok 2021/2022. Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów załączonych do wniosku.
 • Jeśli aktywność nie zostanie potwierdzona dokumentami (zgodnymi z wymaganiami formalnymi), nie zostanie oceniona.


ETAP IV – Decyzja o przyznaniu stypendiów

 1. Decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest w oparciu o listę rankingową kandydatów, która jest przygotowywana na podstawie sumy punktów uzyskanych za kryteria wyniki w nauce oraz działalność i osiągnięcia, do wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 2. Wysokość stypendium zależy od miejsca na liście rankingowej i sytuacji materialnej rodziny kandydata/kandydatki.
 3. Komisja stypendialna przedstawia do akceptacji Prezydentowi m.st. Warszawy rekomendacje w sprawie przyznania stypendiów.
 4. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna.

 


ETAP V – Ogłoszenie wyników

 1. W przypadku otrzymania stypendium przez kandydata/kandydatkę, na adres e-mail wskazany we wniosku, zostanie wysłana informacja o przyznaniu stypendium i jego kwocie wraz z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do wypłaty i wystawienia deklaracji PIT.
 2. Lista stypendystów zostaje również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum w zakładce “Stypendia”.
 3. W przypadku nie uzyskania stypendium, na adres e-mail podany we wniosku o stypendium, zostanie wysłana wiadomość o tym, że stypendium nie zostało przyznane.


ETAP VI – Program Stypendialny i wypłaty stypendiów

Stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim program stypendialny, przygotowany dla stypendystów przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wypłaty stypendium

Stypendia wypłacane są zgodnie z deklaracją stypendysty/stypendystki na konto bankowe lub są do odbioru w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Wypłatami stypendiów zajmuje się Urząd m.st. Warszawy. 

Stypendia są opodatkowane powyżej 3800 zł rocznie. Jeśli wcześniej stypendysta otrzymywał/stypendystka otrzymywała stypendium i przekroczy ten próg, odliczany jest podatek od przekroczonej kwoty w wysokości 18%. Np. stypendysta uzyskał stypendium w kwocie 750 zł na okres od stycznia do czerwca. Przez pierwsze 5 miesięcy otrzyma przelewy na pełną kwotę 750 zł. W 6. miesiącu o 700 zł zostanie przekroczona kwota wolna, która zostanie opodatkowana 18% podatkiem. Przelew wyniesie 50 zł + 700 zł – 700 zł * 18% = 624 zł

Zaświadczenia o wysokości wypłacanego stypendium  

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy.

Zaświadczenia o byciu stypendystą

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z działem stypendialno-edukacyjnym (stypendia@centrumjp2.pl).