Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Studenci mogą składać wnioski stypendialne

Przypominamy, że do końca września przyjmujemy wnioski stypendialne od studentów warszawskich szkół wyższych. Szczegóły na temat rekrutacji znajdują się w zakładce Stypendia.


 

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów:
 
  • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat);
  
  • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5;
 
 

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

 

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.
 
 
Uwaga dla studentów posiadających już tytuł magistra:
 
Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.
 
W związku z tym o stypendium ubiegać się mogą osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra.