Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

RODO – rekrutacja

Aplikując na wolne stanowiska pracy w Centrum Myśli Jana Pawła II zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Tożsamość administratora danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560, (dalej: „Centrum”).

 Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: + 48 22 826 42 21, e-mail: centrum@centrumjp2.pl

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: iod@centrumjp2.pl

 Cele przetwarzania danych osobowych, okres i podstawa prawna ich przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
• przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Centrum będzie przechowywało Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 lat od ostatniej aktualizacji przez Panią/Pana danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej lub wiarygodności.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji, prosimy o umieszczenie następujących klauzul zgody w dokumentach rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Opublikowano 20.08.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online