INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą
w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: iod@centrumjp2.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia uczestnictwa w konferencji naukowej oraz umożliwienia wejścia na teren Zespołu Rezydencji Belweder – Klonowa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administrator informuje, że przekazuje podane dane osobowe odbiorcy zewnętrznemu – Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej). Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru
w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.