Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Prelegenci

Dr Christoph Böhr
Instytut Filozofii, Wyższa Szkoła im. Benedykta XVI. Heiligenkreuz/ Wiedeń, Trewir

Dr Christoph Böhr jest filozofem i publicystą. Studiował na uniwersytetach w Trewirze i Moguncji filozofię, germanistykę, historię i politologię. Od 1980 r. był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Trewirze i w instytucji doradczej Bundestagu Wissenschaftliche Dienste. W 2000 r. obronił pracę doktorską z zakresu niemieckiego późnego oświecenia. Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej Heiligenkreuz i współpracownikiem Collegium Artes Liberales Uniwersytetu w Kownie. Christoph Böhr był m.in. przewodniczącym młodzieżówki CDU – Junge Union, wieloletnim radnym parlamentu kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu, przewodniczącym CDU tego regionu i członkiem zarządu krajowego partii.

 

Prof. dr Remi Brague 
Kierownik Katedry Romano Guardiniego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium

Rémi Brague jest francuskim filozofem zajmującym się filozofią arabską i religii. Ukończył studia doktoranckie filozoficzne i filologię klasyczną. W latach 70 i 80 prowadził działalność naukową na Centre national de la recherche scientifique. 1986 r. uzyskał tytuł doktora literatury. Był profesorem na Uniwersytecie Burgundii i profesorem filozofii średniowiecznej na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Od 2002 r. jest kierownikiem katedry filozofii i religii Europy na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Prof. Brague wykładał gościnnie na m.in. uczelniach w Pensylwanii, Bostonie, Lozannie i Kolonii. W 2012 r. otrzymał nagrodę Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera – Benedykta XVI za zaangażowane w pogłębianie wiedzy teologicznej. Jest członkiem Instytutu Francuskiego i kawalerem Legii Honorowej.

 

Prof. Rocco Buttiglione
b. Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Włoch

Rocco Buttiglione studiował prawo w Turynie i Rzymie. Został profesorem i wykładowcą nauk politycznych na Uniwersytecie Św. Piusa V w Rzymie. Był współzałożycielem i prorektorem Międzynarodowej Akademii Filozoficznej (IAP) w Lichtensteinie. W 1993 r. powołany w skład Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, został też osobistym doradcą papieża Jana Pawła II. Jest jednym z liderów włoskiej chrześcijańskiej demokracji. Był wieloletnim posłem Izby Deputowanych i w latach 2008 – 2013 wiceprzewodniczącym włoskiego parlamentu. 1999–2001 poseł do Parlamentu Europejskiego. Minister ds. europejskiech w rządzie Silvio Berlusconiego. W 2005 otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Lublina. W tym samym roku odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Doctor honoris causa KUL. Autor licznych opracowań naukowych i monografii m.in. wydanej w Polsce „Chrześcijanie a demokracja” oraz „Etyka w kryzysie”.

 

Dr Michał Gierycz
Centrum Myśli Jana Pawła II / Kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Polityki UKSW, Warszawa

Dr Michał Gierycz jest adiunktem w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Kardynała Stena Wyszyńskiego (UKSW). Studiował w Instytucie Politologii UKSW. W 2007 r. doktoryzował się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pracownikiem Instytutu Badawczo-Naukowego Centrum Myśli Jana Pawła II. Prezes katolickiej Wspólnoty Emmanuel w Warszawie.

 

Prof. dr Karl-Joseph Hummel
Dyrektor Instytutu Badawczego Komisji ds. Historii Współczesnej, Bonn

Karl-Joseph Hummel studiował historię, germanistykę, filozofię i politologię w Monachium i na Uniwersytecie Suxxes w Wielkiej Brytanii. W 1983 obronił rozprawę doktorską z filozofii. Od 1984 współpracuje z Fundacją Konrada Adenauera w zakresie wspierania uzdolnionej młodzieży. Od 1993 jest dyrektorem Instytutu Badawczego Komisji ds. Historii Współczesnej w Bonn. Ponadto jest profesorem honorowym historii Kościoła na Uniwersytecie w Erfurcie. W swojej obszernej działalności naukowej prof. Hummel zajmuje się m.in. historią Kościoła katolickiego oraz relacjami między Kościołem, społeczeństwem i państwem.

 

Dr Oleh Kindiy
Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów

Dr Oleh Kindiy jest zastępcą kierownika katedry teologii na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim. Studiował teologię we Lwowie oraz na Harwardzie, w Ottawie, Kijowie, Warszawie i Krakowie. Dysertację przedstawił w 2007 r. na Catholic University of America. Uczęszczał do seminarium duchownego we Lwowie i Waszyngtonie. Jego zainteresowania badawcze obejmują późną starożytność, średniowiecze, patrystykę oraz ukraińską i bizantyńską historię, a także ekumenizm. Jest tłumaczem literatury z zakresu teologii i filozofii. Od 2001 r. członek Konferencji Studiów Bizantyńskich oraz North American Patristics Society. Autor licznych publikacji naukowych.

 

Dr Dominika Kozłowska
Redaktor Naczelna miesięcznika „Znak“, Kraków

Dominika Kozłowska studiowała i doktoryzowała się z zakresu filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Jako publicysta zajmuje się związkami demokracji i religii, Kościołem katolickim w Polsce, zmianami społecznymi i kulturowymi w Polsce i Europie. Była redaktorem naczelnym pisma wydawanego przez Instytut Myśli Józefa Tischnera „Thinking in Values”. Od 2010 r. redaktor naczelna miesięcznika „Znak”,

 

Dr Michał Łuczewski
Zastępca Dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Dr Michał Łuczewski jest socjologiem i specjalizuje się w problematyce wsi. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2006 Visitor scholarship na Columbia University. Stypendysta, a następnie Przewodniczący Collegium Invisibile 2004-2006. Stypendysta Fundacji Fullbrighta. Publicysta. Był kierownikiem Instytutu Badawczo-Naukowego Centrum Myśli Jana Pawła II. Od 2013 r. jest zastępca dyrektor tej instytucji.

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Ks. prof. Mazurkiewicz był w latach 2008 – 2012 sekretarzem generalnym Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). Absolwent Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską obronił na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 2007 profesor zwyczajny. W okresie 2005 – 2008 był dyrektorem Instytutu Politologii UKSW. Autor wielu naukowych artykułów i monografii. Członek rady European Society for Research in Ethics „Societas Ethica“ i Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Rolf Nikel
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Studiował nauki polityczne, ekonomiczne, prawo międzynarodowe we Frankfurcie, Durham N.C. i Paryżu. W 1979 r. uzyskał dyplom Institut d’Etudes Politiques de Paris („Sciences Po“). Jest wieloletnim pracownikiem służby zagranicznej. Był na placówkach dyplomatycznych w Moskwie, Nairobi i Paryżu. W latach 2002 – 2005 był kierownikiem Wydziału Politycznego Ambasady Niemiec w Waszyngtonie. Od 1989 r. zatrudniony jest w Urzędzie Kanclerskim, gdzie zajmował kierownicze stanowiska. Zajmował się m.in. Europą Wschodnią i byłym Związkiem Radzieckim, Bałkanami, problemami globalnymi i ONZ oraz kwestiami bezpieczeństwa. Od 2011 do 2014 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Rozbrojenia i Kontroli Zbrojeń. Od kwietnia 2014 r.

 

Ks. Kardynał dr Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski

Studiował w seminarium w Krakowie. Święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1973. W 1976 r. otrzymał licencjat w Wydziale Teologii PAT w Krakowie, a w 1977 r. podjął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które w 1981 uwieńczył rozprawą doktorską „Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji kra¬kowskiej”. W latach 1988 – 2004 piastował godność Biskupa pomocniczego diecezji krakowskiej, następnie Biskupa die¬cezjalnego koszalińsko-kołobrzeskiego. Metropolitą warszawskim został mianowany w 2007 r. Wtedy też został ordyna¬riuszem wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce. W 2007 r. został Honorowym Członkiem Zakonu Rycerzy Kolumba. 20 października 2010 r. Benedykt XVI ustanowił biskupa Nycza kardynałem. W tym samym roku decyzją papieża został członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Członek Rady Stałej KEP. Kanclerz Wielki UKSW.

 

Ks. Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek
b. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, b. Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Ur. w 1934 r. w Radziechowach k/Żywca. W latach 1951-1954 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Wyż¬szym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1956-1960 kontynuował naukę na Kato¬lickim Uniwersyte¬cie Lubel¬skim. W latach 1961-1965 studiował Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uzyskał habilitację w 1975 r., a tytuł profesora prawa kanonicznego w 1987 r. W 1992 r. otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II sakrę bisku¬pią. W latach 1993-1998 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Od 1998 do 2010 r. był przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej. Od 1998 do 2004 r. sprawował funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej. Jest przewod¬niczącym Komitetu Organi¬za¬cyjnego krakowskiego cyklu międzynarodowych konferencji pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integra¬cji euro-pejskiej“. W 2014 został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Dr Hans-Gert Pöttering
Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

Studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytetach w Bonn i Genewie. W roku 1974 uzyskał tytuł doktora, a w 1995 tytuł profesora honorowego. Od pierwszych bezpośrednich wyborów w 1979 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 1994 – 1999 był wiceprzewodniczącym, a od 1999 r. do 2007 r. przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL). W latach 1996-1999 kierował grupą roboczą EPL „Rozszerzenie Unii Europejskiej”. W latach 2007-2009 r. był Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Od 2010 r. jest szefem Fundacji Konrada Adenauera. 1999 – 2009 członek prezydium CDU. Doctor honoris causa m.in. uniwersytetów wrocławskiego, opolskiego, olsztyńskiego. Odznaczony Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

 

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz
Wydział Filozofii, Teorii Nauki i Religioznawstwa na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium

Ukończył seminarium duchowne w Łomży oraz teologię i filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozprawę doktorską obronił w 2001 r. w Wyższej Szkole Filozoficznej w Monachium. Habitowa się na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana, gdzie obecnie jest docentem w katedrze filozofii. Wykłada gościnnie m.in. w Warszawie i na krakowskiej Akademii Ignatianum. Od 2012 r. jest członkiem rady naukowej czasopisma „Redemptoristische Studien”. Jego dorobek naukowy obejmuje studia z zekresu fenomenologii, ontologii, estetyki, etyki i antropologii filozofii.

 

Dr Christian Schmitz
Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Studiował historię i romanistykę. Tytuł doktora historii uzyskał w roku 1989. Pracował m.in. jako niezależny dziennikarz, współpracownik Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP). W roku 1990 rozpoczął pracę w Fundacji Konrada Adenauera. Był dyrektorem Centrum Kształceniowego w Saarbrücken, następnie kierownikiem działu w Centrali Kształcenia Politycznego na Zamku Eichholz. Od 2003 r. kierował biurem Fundacji w Zagrzebiu odpowiedzialnym również za Chorwację i Słowenię oraz biurem Fundacji w Belgradzie. W latach 2008 – 2011 był pełnomocni¬kiem Fundacji Adenauera na Brandenburgię i kierownikiem Centrum Kształceniowego Fundacji w Poczda¬mie. Od 2011 r. jest dyrektorem przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie

Prof. Zbigniew Stawrowski jest filozofem polityki i publicystą. Profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytucie Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 1982 – 2000 uczeń i asystent ks. prof. Józefa Tischnera. Współzałożyciel i wykładowca Collegium Civitas. Autor licznych publikacji naukowych i tekstów publicystycznych. Współpracownik miesięcznika „Znak”. Autor książek: „Państwo i prawo w filozofii Hegla”, „Prawo naturalne a ład polityczny”, „Niemoralna demokracja”, „Solidarność znaczy więź”, „Wokół idei wspólnoty”.

 

Dr hab. Arkadiusz Stempin
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Uniwersytecie we Freiburgu studiował germanistykę i historię, gdzie uzyskał w 2003 r. tytuł doktora oraz w 2008 r. habilitację. Obecnie pracownik Uniwersytetu we Freiburgu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Oprócz działalności badawczej i dydaktycznej zajmuje się także publicystyką. Napisał m.in. biografię kanclerz Niemiec „Angela Merkel. Cesarzowa Europy”.

 

Ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki
Dyrektor Instytutu Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ks. prof. Wierzbicki jest naukowcem, poetą i autorem filmów dokumentalnych. Odbył studia teologiczne na Wydziale Teologii KUL. Następnie rozpoczął studia filozoficzne na tej uczelni, które kontynuował na kursie doktoranckim w International Academy of Philosophy w Lichtensteinie. W 1991 r. uzyskał tytuł doktora, a w 2005 r. uzyskał habilitację na KUL. Ks. Prof. Wierzbicki wykładał m.in. w Wyższej Szkole Filozoficznej w Monachium, na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, Słowacji, na uczelniach w Parmie, Sassami, i Santiago de Chile. Od 1998 r. był zastępcą Instytutu Jana Pawła II na KUL, a od 2006 jest dyrektorem tej instytucji. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika filozoficznego „Ethos”. Od 2006 członek Komitetu Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski.

 

Dr Maciej Zięba OP
Dyrektor Instytutu „Tertio Millennio“, Kraków

Magister fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia teologiczne podjął na Papieskiej Akademii Teologicznej w Kraklowie (PAT). Przebywał na stypendium na Uniwersytecie w Eichstätt oraz na Catholic University of America i American Enterprise Institute w Waszyngtonie. W 1997 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filozofii PAT. Wykładał na różnych uczelniach krajowych i zagranicznych. W latach 70 – 80 należał do opozycji demokratycznej. Był członkiem „Solidarności”. Od 1998 do 2006 prowincjał polskiej prowincji dominikanów. W 1999 z nominacji Jana Pawła II członek Synodu Biskupów Europy. Konsultor Papieskiej Rady Iustitia et Pax. W latach 2007 – 2009 dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Zajmuje się działalnością publicystyczną i wydawniczą. Jest autorem kilkuset artykułów.

Opublikowano 09.06.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły?

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.