dr Paweł Figurski

Dr Paweł Figurski — historyk, teolog, nauczyciel akademicki, adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół relacji między religią a polityką w czasach przednowoczesnych oraz redefinicji owych związków w czasach najnowszych, także w nauczaniu społecznym Kościoła Katolickiego.

Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, WWU Münster i HHU Düsseldorf, a także teologię na University of Notre Dame. Stypendysta Komisji Fulbrighta, Collegium Invisibile, a także Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Research Fellow w WWU Münster, Center for Ethics and Culture oraz Department of History, University of Notre Dame.

Publikował w najlepszych polskich i zagranicznych czasopismach historycznych (Kwartalnik Historyczny, Studia Źródłoznawcze, Frühmittelalterliche Studien). Obecnie pracuje nad monografią zatytułowaną wstępnie Dangerous Prayers: Eucharistic Liturgies, Royal Power, and Medieval Political Theology (ca.800-ca.1200), a także jest kierownikiem grantu na temat tworzenia społecznych i politycznych tożsamości w średniowiecznej Polsce dzięki praktykom liturgicznym (NCN Sonatina 2).

Tematy: teologia polityczna, historia liturgii, przednowoczesna kultura polityczna i jej kontestacja w czasach współczesnych, nauczanie społeczne oraz teologia polityki Jana Pawła II w kontekście chrześcijańskiej Tradycji.

Dodano: