Dzieła literackie Jana Pawła II


28 września 2015 roku w Domu Arcybiskupów Krakowskich został podpisany List intencyjny wspierający inicjatywę środowisk naukowych i kulturalnych Krakowa i Warszawy. List sygnowali kardynałowie Stanisław Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski i Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i wiceprezydent Jarosław Jóźwiak w imieniu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a także w imieniu marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy – wicemarszałek Leszek Zegzda. Prace nad opracowaniem i wydaniem dzieł Karola Wojtyły koordynują krakowski Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II  oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pierwszych całościowych badań i krytycznej analizy spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły z lat 1939–2003. W pracach badawczych Zespół odwołuje się do materiałów drukowanych oraz – co szczególnie ważne – także do rękopisów twórcy. Niektóre z nich zostaną opracowane naukowo i opublikowane po raz pierwszy.

Przygotowana na podstawie tego unikatowego zasobu źródłowego edycja będzie podstawą dla dogłębnego i wszechstronnego poznania twórczości poety, krytycznego opracowania jego warsztatu twórczego oraz prześledzenia ewolucji jego myśli.

 

Nad przygotowaniem edycji pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy w składzie:

prof. dr hab. Jacek Popiel – przewodniczący Komitetu
prof. dr hab. Jadwiga Puzynina – wiceprzewodnicząca Komitetu
dr Anna Karoń-Ostrowska
prof. dr hab. Zofia Zarębianka
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
prof. dr hab. Jan Machniak
dr Paweł Ptasznik
dr Stanisław Dziedzic
dr Marta Burghardt – sekretarz Komitetu Naukowego
dr Łukasz Cybulski – koordynator projektu

Konsultanci merytoryczni

prof. dr hab. Renata Przybylska
dr hab. prof. UKSW Anna Kozłowska
prof. dr hab. Janusz Gruchała
Karola Zaborska Sł. NSJ

Końcowym efektem prac zespołu będzie pełne trzytomowe wydanie wszystkich dzieł literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II:

Tom 1: Juwenilia 1939-1944
Tom 2: Poezje 1944-2003
Tom 3: Dramaty 1949-1964 

prof. dr hab. Jacek Popiel – literaturoznawca, badacz historii dramatu i teatru polskiego XX, edytor naukowy. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, współzałożyciel Stowarzyszenia Sezony Teatralne, twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”.

http://www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/jacek-popiel

prof. dr hab. Jan Machniak – autor książek z dziedziny teologii duchowości oraz życia świętych katolickich. Członek komisji historycznej badającej dokumenty w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II, kierownik Katedry Duchowości UPJPII w Krakowie.

http://www.janmachniak.pl

http://upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/236/

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina – językoznawczyni, badaczka literatury, członkini Rady Języka Polskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, kierowniczka Pracowni Słownika Cypriana K. Norwida, obecnie na emeryturze.

prof. dr hab. Zofia Zarębianka – badaczka literatury, krytyk literacki, poetka. W badaniach naukowych zajmuje się pograniczem literatury i teologii, poezją dwudziestolecia międzywojennego, polską i europejską poezją dwudziestego wieku. Członek Polskiego Pen Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Polskiego Towarzystwa Mertonowskiego, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Historycznoliterackiej PAN o/Kraków.

http://www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-zofia-zarebianka

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak– historyk literatury, krytyk literacki, badacz związków współczesnej literatury z religią, literatury emigracyjnej, krytyki i eseistyki. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

https://www.wnh.uksw.edu.pl/node/231

dr Anna Karoń-Ostrowska – autorka książek „Spotkanie” – wywiadu-rzeki z ks. Tischnerem oraz “Dramat spotkania”, „Promieniowanie ojcostwa jako pryzmat myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Redaktor „Więzi”, członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

http://www.tischner.org.pl/eng/anna-karon-ostrowska

dr Marta Burghardt

dr Stanisław Dziedzic – literaturoznawca, historyk kultury, organizator wielu ważnych wydarzeń kulturalnych pod Wawelem. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2015 r. członek Prezydium SKOZK). Autor ponad tysiąca publikacji, w tym ponad dwudziestu książek, w większości poświęconych fenomenowi kulturowemu Krakowa.

dr Łukasz Cybulski – literaturoznawca, badacz literatury staropolskiej, edytor naukowy.

https://wnh.uksw.edu.pl/node/227

dr Paweł Ptasznik – redaktor „Dzieł zebranych Jana Pawła II” oraz innych edycji pism papieża oraz publikacji poświęconych jego nauczaniu. Kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu, rektor kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie i duszpasterz polskiej emigracji w Rzymie

prof. dr hab. Renata Przybylska – językoznawczyni zajmująca się zagadnieniami z zakresu leksykologii, leksykografii, semantyki, językoznawstwa kognitywnego, socjolingwistyki, pragmatyki językowej i onomastyki. Członek Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/prof.-dr-hab.-renata-przybylska

https://ijp.pan.pl/pracownicy/renata-przybylska/

prof. dr hab. Janusz Gruchała – literaturoznawca, badacz literatury staropolskiej, edytor naukowy. Członek Komisji Historycznoliterackiej przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk.

http://www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl/katedra/pracownicy/janusz-gruchala

dr hab. prof. UKSW Anna Kozłowska – językoznawczyni, badaczka literatury, znawczyni twórczości C.K Norwida oraz Jana Pawła II. Członek Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Członek zarządu Fundacji Norwidowskiej, Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział warszawski).

https://wnh.uksw.edu.pl/node/240

Partnerzy

Wydawnictwo Znak
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

List poparcia sygnowali:

Kardynał Stanisław Dziwisz  Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski
w imieniu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz – wiceprezydent Jarosław Jóźwiak
w imieniu marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy – wicemarszałek Leszek Zegzda.