Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Logos zaangażowany – opis projektu

Inspirując się wezwaniem Papieża-Polaka oraz nawiązując do sprawdzonych wzorców relacji mistrz-uczeń, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie organizuje w roku akademickim 2008/2009 trzecią edycję autorskich seminariów Logos zaangażowany.

Seminaria w małych grupach, które stwarzają możliwość intensywnych i pogłębionych dyskusji koordynowanych przez tutora, poświęcone są istotnym zagadnieniom nauki, kultury i życia społecznego, których problematyka poddawana jest gruntownej refleksji w kontekście nauczania Jana Pawła II. Spotkania dyskusyjne wzbogacone są uczestnictwem w ciekawych projektach, spotkaniami warsztatowymi oraz stażami. Planowane są także zajęcia wyjazdowe.
    Oferta seminariów skierowana jest do warszawskich studentów i doktorantów, którzy chcą pod okiem wybitnych specjalistów pogłębić i ukierunkować samodzielnie zdobytą wiedzę.

    Celem seminariów jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni spotkań intelektualnych, podczas których teoria spotykać się będzie z analizą praktycznych problemów w kontekście ich wymiaru etycznego, do czego wielokrotnie zachęcał Jan Paweł II.
Wiedza, zdobyta podczas indywidualnej pracy nad zadanymi tekstami, będzie pogłębiana i poszerzana o perspektywę praktyczną podczas spotkań dyskusyjnych z tutorami.
Podejmując dialog między nauką, kulturą, społeczeństwem i etyką, młodzi adepci poszczególnych dziedzin nabywać będą pod okiem doświadczonych specjalistów umiejętności krytycznego myślenia, głębokiej analizy problemów oraz kreatywnej współpracy w grupie.

Opublikowano 14.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.