Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Lista stypendystów 2016/2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listy studentów i uczniów szkół policealnych, którzy uzyskali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na okres stypendialny Jesień 2016.

Wszyscy stypendyści do 22 listopada 2016r. muszą złożyć Oświadczenie stypendysty osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu) do Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro.
Niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.

Listy stypendialne:
Studenci I roku

Studenci od II roku

Uczniowie szkoła policealna

Ponadto informujemy, że do 30 listopada 2016r. można złożyć wniosek o przedłużenie stypendium na okres styczeń – czerwiec 2017 r.  Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II. Wnioski o przedłużenie stypendium na okres wiosna 2017 są dostępne pod adresem: https://formularze.centrumjp2.pl/

Gratulujemy!!!

Opublikowano 15.11.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.