Kryteria dla uczniów


Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

  • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
  • średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania [uczniowie klas IV szkoły podstawowej nie uzyskują punktów w tym kryterium ze względu na opisowy charakter oceny końcowej; uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz klas gimnazjalnych maksymalnie 30 punktów; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych maksymalnie 25 punktów],
  • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie  warszawskich szkół (po skończeniu kl. 3 szkoły podstawowej) i uczelni.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.