Kryteria dla uczniów


Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

  • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
  • średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania [uczniowie klas IV szkoły podstawowej nie uzyskują punktów w tym kryterium ze względu na opisowy charakter oceny końcowej; uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII oraz klas gimnazjalnych maksymalnie 30 punktów; uczniowie szkół ponadgimnajzalnych maksymalnie 25 punktów],
  • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1500 zł [maksymalnie 12 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie  warszawskich szkół (po skończeniu kl. 3 szkoły podstawowej) i uczelni.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.