Kryteria dla studentów


Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla: studentów 2-4 roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studentów 2-6 roku studiów jednolitych [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

  • zaangażowanie społeczneosiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie
    z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów]
  • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 20 punktów]
  • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA!
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które będą studiować, jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, po raz pierwszy na danym roku studiów.

O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra. Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.