Kryteria dla maturzystów


Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla maturzystów – studentów 1 roku studiów I stopnia oraz studentów 1 roku studiów jednolitych [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

1. matura od roku szkolnego 2014/2015*
* Dotyczy absolwentów liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2014/2015 i absolwentów technikum od roku szkolnego 2015/2016.

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów],
 • wyniki uzyskane z czterech obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym oraz z jednego przedmiotu dodatkowego (punktowane będą tylko wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej, których wyniki są wyższe od średniego ogólnopolskiego wyniku z matury z danego przedmiotu z roku 2019, ale w przypadku braku tego wskaźnika do 10 października 2019 roku brany będzie pod uwagę średni ogólnopolski wynik z matury z danego przedmiotu z roku 2018). Informacja o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2019 r. znajduje się na stronie: www.cke.gov.pl [maksymalnie 20 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]. Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

2. tzw. nowa matura (obowiązująca w latach 2005-2015)

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów],
 • wyniki uzyskane z trzech obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym (przyjmowani są tylko kandydaci, którzy z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej osiągną wyniki wyższe od średniego ogólnopolskiego wyniku z matury z danego przedmiotu z właściwego roku. Informacja o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2015 r. znajduje się na stronie: www.cke.gov.pl [maksymalnie 20 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł [maksymalnie 6 punktów]. Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

3. tzw. stara matura

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów],
 • średnia ocen z egzaminu maturalnego, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 20 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1700 zł
  [maksymalnie 6 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.