Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Krok po kroku

KROK PO KROKUWYNIKI W NAUCEDZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA MATERIALNA I ZDROWOTNAWYPEŁNIJ WNIOSEKNAJCZĘSTSZE PYTANIA

Konkurs stypendialny składa się z 6 etapów.


I – Naboru wniosków, II – oceny formalnej, III – oceny merytorycznej, IV – decyzji o przyznaniu stypendiów, V – ogłoszenia wyników, VI – programu stypendialnego i wypłaty stypendiów.


ETAP I – Nabór wniosków

26/06 – 31/07/2020 
Uczniowie
09 – 10/10/2020
Studenci, także tegoroczni maturzyści
 1. Poznaj kryteria, sprawdź czy kandydat/kandydatka je spełnia, zgromadź niezbędne dokumenty z kategorii :
 2. Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.
 3. Wypełnij wniosek stypendialny, dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej. 
 4. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz!
 5. Podpisany wniosek wraz z oryginałami (bądź kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) wymaganych załączników w kopercie podpisanej numerem wniosku:
  • prześlij listem poleconym adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
  • złóż do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

W związku z zagrożeniem epidemicznym :

Wnioski można składać do skrzynki podawczej lub wysyłać pocztą, nie ma możliwości składania wniosków osobiście. Załączniki złożone wraz z wnioskiem o stypendium będzie można odebrać  po zakończeniu rekrutacji. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej oraz bezpośrednio kontaktując się z kandydatem.

Ważne: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!


ETAP II – Ocena formalna wniosków

 1. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników działu stypendialno-edukacyjnego za pośrednictwem panelu administracyjnego aplikacji stypendialnej.
 2. Na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium oraz załączonych do niego załączników oceniane są określone kryteria poprzez ocenę ich spełniania oraz poprzez przypisanie im odpowiedniej liczby punktów (więcej w zakładce wyniki w nauce oraz sytuacja materialna i zdrowotna)
 3. Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, tj. spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów formalnych, kwalifikuje wniosek o przyznanie stypendium do oceny merytorycznej (więcej w zakładce działalność i ocena)
 4. Negatywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, tj. niespełnienie chociaż jednego z wymaganych kryteriów formalnych, powoduje, że wniosek o przyznanie stypendium nie podlega ocenie merytorycznej.

Uwaga! Pamiętaj, że spełnienie podstawowych kryteriów gwarantuje Ci tylko, że Twój wniosek będzie oceniony. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane Ci automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.


ETAP III – Ocena merytoryczna wniosków

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium, które przeszły pozytywnie ocenę formalną dotyczy osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i zaangażowania społecznego wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium i potwierdzonych załączonymi do niego dokumentami, które:

 • odnotowano w przeciągu ostatnich trzech lat szkolnych/akademickich poprzedzających rok szkolny/akademicki, na który przyznawane jest stypendium w przypadku osób pierwszy raz ubiegających się o stypendium;
 • odnotowano w ciągu roku szkolnego/akademickiego poprzedzającego rok szkolny/akademicki, na który przyznawane jest stypendium w przypadku osób, które uzyskiwały stypendium w poprzednim roku szkolnym/akademickim.

ETAP IV – Decyzja o przyznaniu stypendiów

 1. Decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest w oparciu o listę rankingową kandydatów, która jest przygotowywana na podstawie sumy punktów uzyskanych za kryterium wyniki w nauce oraz kryterium merytoryczne, do wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 2. Wysokość stypendium zależy od miejsca na liście rankingowej i sytuacji materialnej rodziny kandydata/kandydatki.
 3. Komisja stypendialna przedstawia  do akceptacji Prezydentowi m.st. Warszawy propozycję decyzji o przyznaniu stypendiów.
 4. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna.

ETAP V – Ogłoszenie wyników

 1. W przypadku otrzymania stypendium przez kandydata/kandydatkę, na adres email wskazany we wniosku, zostanie wysłana informacja o przyznaniu stypendium i jego kwocie wraz z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do wypłaty i wystawienia deklaracji PIT.
 2. Lista stypendystów zostaje również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej w zakładce “Stypendia”.
 3. W przypadku nie uzyskania stypendium, na adres email podany we wniosku o stypendium, zostanie wysłana wiadomość o tym, że stypendium nie zostało przyznane.

ETAP VI – Program Stypendialny i wypłaty stypendiów

Pamiętaj, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim program stypendialny, przygotowany dla Ciebie przez Centrum Myśli Jana Pawła II.


[accordion]

[accordion-item title=Wypłaty stypendium]

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wypłacane są co miesiąc w kwocie adekwatnej do liczby punków, jakie kandydat zdobył podczas procesu rekrutacji. Osoba, której zostało przyznane stypendium, jest zobowiązana do złożenia „Oświadczenia stypendysty” każdorazowo po ukazaniu się list stypendialnych. Stypendia wypłacane są zgodnie z deklaracją stypendysty na konto bankowe lub są do odbioru w kasie Urzędu m.st. Warszawy na ul. Kredytowej 3.

Uwaga! Przy odbiorze stypendium w kasie stypendysta musi przedstawić dokument tożsamości. W sytuacji, gdy rodzic odbiera stypendium w imieniu dziecka, musi on posiadać jego akt urodzenia dziecka lub dokument tożsamości, na przykład legitymację szkolną.

Wypłatami stypendiów zajmuje się Urząd m.st. Warszawy. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z panią Zofią Raczkowską (tel. 22 443 28 05), która udzieli wyczerpujących informacji. Można też udać się osobiście do Urzędu Miasta, znajdującego się na ul. Kredytowa 3 (pokój 304) .

Ważne! Stypendia są opodatkowane powyżej 3800 zł rocznie. Jeśli wcześniej otrzymywałeś stypendium i przekroczysz ten próg, odliczany jest podatek od przekroczonej kwoty w wysokości 18%. Np. uzyskałeś stypendium w kwocie 750 zł na okres od stycznia do czerwca. Przez pierwsze 5 miesięcy otrzymasz przelewy na pełną kwotę 750 zł. W 6. miesiącu o 700 zł zostanie przekroczona kwota wolna, która zostanie opodatkowana 18% podatkiem. Przelew wyniesie 50 zł + 700 zł – 700 zł * 18% = 624 zł.

[/accordion-item]

[accordion-item title= Zaświadczenia o wysokości wypłacanego stypendium]  

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z panią Zofią Raczkowską – Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urząd m.st. Warszaw (tel. 22 443 28 05). Przygotuje ona zaświadczenie, na odbiór którego będzie można umówić się w dogodnym terminie.

[/accordion-item]

[/accordion]

Opublikowano 18.06.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Uczyń z życia arcydzieło” – czy wiecie, czym zainspirowane jest hasło, które uczyniliśmy jednym z ważnych drogowskazów naszej pracy?
2 kwietnia przypada 19. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy publikacje skupiające się na temacie przemijania i poświęcenia. Zapraszamy także na kolejną debatę w ramach projektu „Porozmawiajmy o człowieku”
Śmierć drugiej osoby nie musi kojarzyć jedynie z bólem i cierpieniem, a hospicjum z miejscem do umierania.
Życzymy Wam pokoju, nadziei oraz sił do zmieniania świata na lepsze

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.