Krok po kroku

KROK PO KROKUWYNIKI W NAUCEDZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA MATERIALNA I ZDROWOTNAWYPEŁNIJ WNIOSEKNAJCZĘSTSZE PYTANIA

Konkurs stypendialny składa się z 6 etapów.


I – Naboru wniosków, II – oceny formalnej, III – oceny merytorycznej, IV – decyzji o przyznaniu stypendiów, V – ogłoszenia wyników, VI – programu stypendialnego i wypłaty stypendiów.


ETAP I – Nabór wniosków

26/06 – 31/07/2020 
Uczniowie
09 – 10/10/2020
Studenci, także tegoroczni maturzyści
 1. Poznaj kryteria, sprawdź czy kandydat/kandydatka je spełnia, zgromadź niezbędne dokumenty z kategorii :
 2. Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.
 3. Wypełnij wniosek stypendialny, dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej. 
 4. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz!
 5. Podpisany wniosek wraz z oryginałami (bądź kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) wymaganych załączników w kopercie podpisanej numerem wniosku:
  • prześlij listem poleconym adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego)
  • złóż do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

W związku z zagrożeniem epidemicznym :

Wnioski można składać do skrzynki podawczej lub wysyłać pocztą, nie ma możliwości składania wniosków osobiście. Załączniki złożone wraz z wnioskiem o stypendium będzie można odebrać  po zakończeniu rekrutacji. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej oraz bezpośrednio kontaktując się z kandydatem.

Ważne: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!


ETAP II – Ocena formalna wniosków

 1. Ocena formalna wniosków dokonywana jest przez pracowników działu stypendialno-edukacyjnego za pośrednictwem panelu administracyjnego aplikacji stypendialnej.
 2. Na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium oraz załączonych do niego załączników oceniane są określone kryteria poprzez ocenę ich spełniania oraz poprzez przypisanie im odpowiedniej liczby punktów (więcej w zakładce wyniki w nauce oraz sytuacja materialna i zdrowotna)
 3. Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, tj. spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów formalnych, kwalifikuje wniosek o przyznanie stypendium do oceny merytorycznej (więcej w zakładce działalność i ocena)
 4. Negatywny wynik oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium, tj. niespełnienie chociaż jednego z wymaganych kryteriów formalnych, powoduje, że wniosek o przyznanie stypendium nie podlega ocenie merytorycznej.

Uwaga! Pamiętaj, że spełnienie podstawowych kryteriów gwarantuje Ci tylko, że Twój wniosek będzie oceniony. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane Ci automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.


ETAP III – Ocena merytoryczna wniosków

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium, które przeszły pozytywnie ocenę formalną dotyczy osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i zaangażowania społecznego wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium i potwierdzonych załączonymi do niego dokumentami, które:

 • odnotowano w przeciągu ostatnich trzech lat szkolnych/akademickich poprzedzających rok szkolny/akademicki, na który przyznawane jest stypendium w przypadku osób pierwszy raz ubiegających się o stypendium;
 • odnotowano w ciągu roku szkolnego/akademickiego poprzedzającego rok szkolny/akademicki, na który przyznawane jest stypendium w przypadku osób, które uzyskiwały stypendium w poprzednim roku szkolnym/akademickim.

ETAP IV – Decyzja o przyznaniu stypendiów

 1. Decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest w oparciu o listę rankingową kandydatów, która jest przygotowywana na podstawie sumy punktów uzyskanych za kryterium wyniki w nauce oraz kryterium merytoryczne, do wyczerpania środków zaplanowanych na stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 2. Wysokość stypendium zależy od miejsca na liście rankingowej i sytuacji materialnej rodziny kandydata/kandydatki.
 3. Komisja stypendialna przedstawia  do akceptacji Prezydentowi m.st. Warszawy propozycję decyzji o przyznaniu stypendiów.
 4. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna.

ETAP V – Ogłoszenie wyników

 1. W przypadku otrzymania stypendium przez kandydata/kandydatkę, na adres email wskazany we wniosku, zostanie wysłana informacja o przyznaniu stypendium i jego kwocie wraz z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do wypłaty i wystawienia deklaracji PIT.
 2. Lista stypendystów zostaje również podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej w zakładce “Stypendia”.
 3. W przypadku nie uzyskania stypendium, na adres email podany we wniosku o stypendium, zostanie wysłana wiadomość o tym, że stypendium nie zostało przyznane.

ETAP VI – Program Stypendialny i wypłaty stypendiów

Pamiętaj, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim program stypendialny, przygotowany dla Ciebie przez Centrum Myśli Jana Pawła II.


Dodano: