JAK OBLICZYĆ DOCHÓD?

 

Dochód obliczamy, powołując się na ustawę o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku.

Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

W praktyce wygląda to tak, że należy zgromadzić informacje o dochodach netto poszczególnych członków rodziny za ubiegły rok oraz potwierdzające je dokumenty. Następnie we wniosku należy wpisać roczne kwoty dochodów netto dla poszczególnych osób w gospodarstwie domowym, a system podliczy je i wygeneruje miesięczną kwotę dochodu netto przypadającą na jednego członka gospodarstwa domowego.

Na przykład najczęściej spotykamy się z rozliczeniem na zasadach ogólnych, gdzie dochód obliczamy za pomocą formuły cytowanej w ustawie: „Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Mówiąc wprost, biorąc dane z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego od dochodu odejmujemy podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! W razie gdy sytuacja dochodowa zmieniła się w trakcie trwania poprzedniego roku lub w roku bieżącym, należy wpisać do wniosku dochody z zeszłego roku oraz w specjalnej rubryce, która znajduje się na dole strony dochodowej wniosku, wpisać jaka zmiana nastąpiła i dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenie.