Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Główna księgowa / Główny księgowy

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, w którym w nowatorski sposób przybliżane jest nauczanie papieża. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jako papieski think-tank współpracuje ze środowiskiem naukowym, opiniotwórczym, kształtuje liderów w oparciu o ideę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne i drugiego człowieka. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II i organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie oraz Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju.

Aktualnie do zespołu Centrum Myśli Jana Pawła II poszukujemy osoby na stanowisko:

Główna księgowa / Główny księgowy

Podstawowe obowiązki:

 • Opracowywanie i realizacja strategii finansowej działalności Centrum;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg. określonych standardów, w tym bilansu;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu Centrum;
 • Nadzorowanie pracy w obszarze księgowości i kadr i płac, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki;
 • Nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów;
 • Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury;
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
 • Przygotowywanie danych na potrzeby Dyrekcji.

 

Wymagania

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych, powinna spełniać następujące wymagania:

 • Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a także ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i zarządzaniu finansami w instytucji publicznej, szczególnie w obszarze kultury i edukacji;
 • Odpowiedzialność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia;
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy:

 • pracę w prężnie działającym, dynamicznie rozwijającym się i zaangażowanym zespole w oparciu o umowę o pracę;
 • przyjazną i motywującą atmosferę oraz dużą samodzielność w pracy;
 • dostęp do szkoleń;
 • możliwość skorzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • pracę przy bardzo ciekawych projektach za zakresu kultury i edukacji.

Warunki aplikowania:

Aplikacje z dopiskiem „Rekrutacja DFK”, zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do dnia  15.07.2019 r.  na adres e-mail: rekrutacja@centrumjp2.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”

Opublikowano 24.06.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Uczyń z życia arcydzieło” – czy wiecie, czym zainspirowane jest hasło, które uczyniliśmy jednym z ważnych drogowskazów naszej pracy?
2 kwietnia przypada 19. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy publikacje skupiające się na temacie przemijania i poświęcenia. Zapraszamy także na kolejną debatę w ramach projektu „Porozmawiajmy o człowieku”
Śmierć drugiej osoby nie musi kojarzyć jedynie z bólem i cierpieniem, a hospicjum z miejscem do umierania.
Życzymy Wam pokoju, nadziei oraz sił do zmieniania świata na lepsze

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.