Galeria

 IMG_4836[[„Lp.”,”Punkty przelicznikowe”,”Liczba punkt\u00f3w”],[„1.„,”< 400","0"],["2.„,”400 \u2013 449″,”1”],[„3.„,”450 \u2013 499″,”2\n”],[„4.„,”500 \u2013 549″,”3”],[„5.„,”550 \u2013 599″,”4”],[„6.„,”600 \u2013 649″,”5”],[„7.„,”650 \u2013 699″,”6”],[„8.„,”700 \u2013 749″,”7”],[„9.„,”750 \u2013 799″,”8”],[„10.„,”800 \u2013 849″,”9”],[„11.„,”850 \u2013 899″,”10”],[„12.„,”900 \u2013 949″,”11”],[„13.„,”950 \u2013 999″,”12”],[„14.„,”1000 \u2013 1049″,”13”],[„15.„,”1050 \u2013 1099″,”14”],[„16.„,”1100 \u2013 1149″,”15”],[„17.„,”1150 \u2013 1199″,”16”],[„18.„,”1200 \u2013 1249″,”17”],[„19.„,”1250 \u2013 1299″,”18”],[„20.„,”1300 \u2013 1349″,”19”],[„21.„,”\u2265 1350″,”20”]]                              IMG_4808

Wyniki w nauce

 

Aby móc ubiegać się o stypendium kandydat/kandydatka musi spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
– będzie uczyć się/studiować w Warszawie w roku szkolnym/akademickim 2022/2023;
– z ostatniego roku nauki uzyskał/uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz 3,5 w przypadku studentów kolejnych lat (szczegółowa ocena kandydata/kandydatki w tym kryterium poniżej) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania (dotyczy uczniów);
– średni miesięczny dochód netto na jednego członka jego/jej rodziny nie przekracza 2000 zł (szczegóły w zakładce: sytuacja materialna i zdrowotna);
– może się pochwalić działalnością i osiągnięciami w co najmniej jednej z czterech kategorii: naukowej, sportowej, artystycznej lub społecznej (szczegółowa ocena kandydata w zakładce działalność i osiągnięcia);
– w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 26. rok życia.

Status kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2022/2023:

 

 

IMG_4820

                              IMG_4848

Sytuacja materialna i zdrowotna

 

Aby móc ubiegać się o stypendium kandydat/kandydatka musi spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
– będzie uczyć się/studiować w Warszawie w roku szkolnym/akademickim 2022/2023;
– z ostatniego roku nauki uzyskał/uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz 3,5 w przypadku studentów kolejnych lat (szczegółowa ocena kandydata/kandydatki w zakładce wyniki w nauce) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania (dotyczy uczniów);
– średni miesięczny dochód netto na jednego członka jego/jej rodziny nie przekracza 2000 zł (szczegółowa ocena kandydata/kandydatki w tym kryterium poniżej);
– może się pochwalić działalnością i osiągnięciami w co najmniej jednej z czterech kategorii: naukowej, sportowej, artystycznej lub społecznej (szczegółowa ocena kandydata w zakładce działalność i osiągnięcia);
– w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 26. rok życia.

Aby ubiegać się o stypendium miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym kandydata/kandydatki, nie może być wyższy niż 2000 zł.*

* Dochód dotyczy całego roku 2021, chyba, że od 1 stycznia 2021 r. do dnia składania wniosku o stypendium nastąpiła zmiana sytuacji materialnej rodziny. Dochód w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

Do dochodu nie wlicza się:

 • stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy,
 • stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669),
 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3  i 5, art. 88 ust. 1 pkt 2b oraz art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),
 • świadczeń wychowawczych (500+),
 • świadczeń opiekuńczych (m.in. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny),
 • świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłek rodzinny, zasiłek celowy).

Ważne!

 • Należy udokumentować wszystkie źródła dochodu członków rodziny kandydata/kandydatki.
 • W przypadku, gdy od 1 stycznia 2021 r. do dnia składania wniosku o stypendium zmieniła się sytuacja materialna któregoś z członków rodziny kandydata/kandydatki, konieczne jest dostarczenie dokumentów poświadczających tę zmianę i obrazujących aktualne dochody.

Wymagane dokumenty:

Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (którzy uzyskali pełnoletność do końca 2021 roku) wymagane jest:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (z uwzględnionymi składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkiem należnym) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Ważne: nawet w przypadku, gdy pełnoletni członek rodziny nie uzyskuje dochodu, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodu albo o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego!
  UWAGA: PIT-37/36 NIE jest właściwym dokumentem potwierdzającym dochód!
  Instrukcja jak można złożyć wniosek w urzędzie nie wychodząc z domu
 2. zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym lub inny dokument poświadczający wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzone w poprzednim roku kalendarzowym (dot. osób które uzyskiwały dochód).
  O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń można wystąpić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE (należy uzupełnić Wniosek US-7 , w polu „Jakie dane chcesz otrzymać” wybierając „w innej (opisz poniżej)”)

  Dochód netto z tego typu przychodów wyliczany jest na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz dokumentu potwierdzającego składki zdrowotne: od dochodu brutto odejmujemy podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowo, zależnie od indywidualnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej kandydata/kandydatki, będą potrzebne poniższe dokumenty: W przypadku, gdy istnieje konieczność proszę dołączyć inne dokumenty, oświadczenia niezbędne do ustalenia sytuacji kandydata/kandydatki.


Jak oceniamy ?


Punkty za miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, przyznawane są według następujących przedziałów:

LpMiesięczny średni łączny dochód netto (w PLN)Liczba punktów
1.0,00 – 499,996
2.500,00 – 799,995
3.800,00 – 1099,994
4.1 100,00 – 1 399,993
5.1 400,00 – 1 699,992
6.1 700,00 – 2 000,001

 

 

IMG_4872[[„3 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„”,”CZYSTA SZTUKA (2019)\nre\u017c. Maksim Szwed\n\nre\u017c. Maksim Szwed\ndokument, 51\u2019\n\n\nZagadkowy artysta zjawia si\u0119 w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach Mi\u0144ska. Rozk\u0142ada p\u0142\u00f3tno i zaczyna malowa\u0107. Spod jego p\u0119dzla wychodz\u0105 tajemnicze figury geometryczne, prostok\u0105ty i kwadraty\u2026 Na ulicach miasta toczy si\u0119 \u017cycie. Zaciekawieni przechodnie spontanicznie podchodz\u0105 do malarza i pytaj\u0105, co tworzy. M\u0119\u017cczyzna nie zdradza tajemnicy, w odpowiedzi pytaj\u0105c, co sami widz\u0105 na p\u0142\u00f3tnie. Krok po kroku coraz bli\u017cej poznajemy artyst\u0119. To Zahar Cudin, jeden z bardziej obiecuj\u0105cych bia\u0142oruskich malarzy. Czym s\u0105 prostok\u0105ty i kwadraty, kt\u00f3re maluje i dlaczego to robi\u2026? Rozwi\u0105zanie zagadki dla wielu b\u0119dzie zaskoczeniem.„],[„”,”EPITAFIUM (2020)\nre\u017c. Wiktar A\u015bliuk\ndokument, 28\u2019\n\nBia\u0142oruska nekropolia. Dla jednych to miejsce spotka\u0144 ze zmar\u0142ymi bliskimi, przestrze\u0144 skupienia i modlitwy, nieliczni poszukuj\u0105 \u015blad\u00f3w przesz\u0142o\u015bci, niekt\u00f3rzy spaceruj\u0105, a jeszcze inni sp\u0119dzaj\u0105 czas na\u2026 rodzinnym biesiadowaniu. Obok spacerowicz\u00f3w i kontempluj\u0105cych mi\u0119dzy grobami czasem przemykaj\u0105 koty, a z drzew wygl\u0105daj\u0105 wiewi\u00f3rki. Pogr\u0105\u017cony w \u015bmiertelnej ciszy cmentarz czasami o\u017cywa, a wszystkiemu przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zatrzymane w czasie portrety nagrobne.„],[„”,”SOYKA (2021)\nre\u017c. Anastasiya Serhiyenia\nshort, 15\u2019\n\nBia\u0142oruska emigrantka Anna \u017cyje pod nieustann\u0105 presj\u0105 i podejmuje zazwyczaj desperackie kroki, by zrealizowa\u0107 swoje tw\u00f3rcze marzenia i odnie\u015b\u0107 sukces w Nowym Jorku. Jednocze\u015bnie, tworzy alternatywn\u0105 histori\u0119 swojego \u017cycia by zaimponowa\u0107, mieszkaj\u0105cej wci\u0105\u017c w Bia\u0142orusi, babci. „],[„10 SIERPNIA – 20:15 | INDIE”,”#colspan#”],[„”,”PEWNEGO RAZU W KALKUCIE (2021)\nre\u017c. Aditya Vikram Sengupta\nfabularny, 131\u2019\nObsada: Sreelekha Mitra, Satrajit Sarkar, Arindam Ghosh, Shayak Roy, Bratya Basu\n\nInspirowany prawdziwymi wydarzeniami film opowiadaj\u0105cy o \u017cyciu pogr\u0105\u017conej w \u017ca\u0142obie matki i \u017cony w separacji, pr\u00f3buj\u0105cych desperacko odnale\u017a\u0107 now\u0105 to\u017csamo\u015b\u0107, mi\u0142o\u015b\u0107 i niezale\u017cno\u015b\u0107.\nOniryczny nastr\u00f3j tego cichego, ale epickiego dzie\u0142a, kt\u00f3ry Sengupta opar\u0142 na historiach prawdziwych ludzi i miejsc ze swojego rodzinnego miasta, znakomicie rymuje si\u0119 ze \”Spragnionymi mi\u0142o\u015bci\” Wong Kar Waia. Warto si\u0119 w ten \u015bwiat zanurzy\u0107, wci\u0105gn\u0105\u0107 w p\u0142uca zapach nocnej Kalkuty, pozna\u0107 jej tajemnice. „],[„17 SIERPNIA – 20:15 | UKRAINA”,”#colspan#”],[„”,”CO WIDZIMY, PATRZ\u0104C W NIEBO? (2021)\nre\u017c. Alexandre Koberidze\nfabularny, 150\u2019\nObsada: Irina Chelidze, Giorgi Ambro\u0142adze, Vakhtang Panchulidze, Ani Karse\u0142adze \n\nLato, pi\u0119kne, prastare gruzi\u0144skie miasto Kutaisi. Na Lis\u0119 i Giorgiego, par\u0119 u progu mi\u0142o\u015bci, spada kl\u0105twa \u2013 we \u015bnie przechodz\u0105 tajemnicz\u0105 przemian\u0119 i nast\u0119pnego dnia widz\u0105 w lustrze obc\u0105, nie swoj\u0105 twarz. Gdy przychodz\u0105 na um\u00f3wione spotkanie, nie mog\u0105 si\u0119 rozpozna\u0107. Los jednak chce, by pozostali blisko siebie. „],[„24 SIERPNIA – 20:15 | GRUZJA”,”#colspan#”],[„”,”ATLANTYDA (2019)\nre\u017c. Walentyn Wasjanowycz\nfabularny, 108\u2019\nObsada: Vasyl Antoniak, Ludmi\u0142a Bi\u0142eka, Andrij Rymaruk\n\nWschodnia Ukraina, niedaleka przysz\u0142o\u015b\u0107. Pustynia nienadaj\u0105ca si\u0119 do zamieszkania przez ludzi. Siergiej, by\u0142y \u017co\u0142nierz cierpi\u0105cy na zesp\u00f3\u0142 stresu pourazowego, ma problem z przystosowaniem si\u0119 do nowej rzeczywisto\u015bci. Przy\u0142\u0105cza si\u0119 do ochotniczej misji Czarny Tulipan, kt\u00f3rej cz\u0142onkowie ekshumuj\u0105 zw\u0142oki \u017co\u0142nierzy. T\u0105 prac\u0105 stara si\u0119 zwalcza\u0107 swoj\u0105 traum\u0119 i szuka\u0107 si\u0142, by dalej \u017cy\u0107. Czy w ko\u0144cu nauczy si\u0119 \u017cy\u0107 bez wojennej traumy i zaakceptuje siebie takim, jakim jest?„],[„31 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„”,”ATLANTYDA (2019)\nre\u017c. Walentyn Wasjanowycz\nfabularny, 108\u2019\nObsada: Vasyl Antoniak, Ludmi\u0142a Bi\u0142eka, Andrij Rymaruk\n\nWschodnia Ukraina, niedaleka przysz\u0142o\u015b\u0107. Pustynia nienadaj\u0105ca si\u0119 do zamieszkania przez ludzi. Siergiej, by\u0142y \u017co\u0142nierz cierpi\u0105cy na zesp\u00f3\u0142 stresu pourazowego, ma problem z przystosowaniem si\u0119 do nowej rzeczywisto\u015bci. Przy\u0142\u0105cza si\u0119 do ochotniczej misji Czarny Tulipan, kt\u00f3rej cz\u0142onkowie ekshumuj\u0105 zw\u0142oki \u017co\u0142nierzy. T\u0105 prac\u0105 stara si\u0119 zwalcza\u0107 swoj\u0105 traum\u0119 i szuka\u0107 si\u0142, by dalej \u017cy\u0107. Czy w ko\u0144cu nauczy si\u0119 \u017cy\u0107 bez wojennej traumy i zaakceptuje siebie takim, jakim jest?„]]                              IMG_4882

 

IMG_4885                              IMG_4891

 

IMG_4912[[„3 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”CZYSTA SZTUKA (2019)\nre\u017c. Maksim Szwed\n\nre\u017c. Maksim Szwed\ndokument, 51\u2019\n\n\nZagadkowy artysta zjawia si\u0119 w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach Mi\u0144ska. Rozk\u0142ada p\u0142\u00f3tno i zaczyna malowa\u0107. Spod jego p\u0119dzla wychodz\u0105 tajemnicze figury geometryczne, prostok\u0105ty i kwadraty\u2026 Na ulicach miasta toczy si\u0119 \u017cycie. Zaciekawieni przechodnie spontanicznie podchodz\u0105 do malarza i pytaj\u0105, co tworzy. M\u0119\u017cczyzna nie zdradza tajemnicy, w odpowiedzi pytaj\u0105c, co sami widz\u0105 na p\u0142\u00f3tnie. Krok po kroku coraz bli\u017cej poznajemy artyst\u0119. To Zahar Cudin, jeden z bardziej obiecuj\u0105cych bia\u0142oruskich malarzy. Czym s\u0105 prostok\u0105ty i kwadraty, kt\u00f3re maluje i dlaczego to robi\u2026? Rozwi\u0105zanie zagadki dla wielu b\u0119dzie zaskoczeniem.„],[„\"\"„,”EPITAFIUM (2020)\nre\u017c. Wiktar A\u015bliuk\ndokument, 28\u2019\n\nBia\u0142oruska nekropolia. Dla jednych to miejsce spotka\u0144 ze zmar\u0142ymi bliskimi, przestrze\u0144 skupienia i modlitwy, nieliczni poszukuj\u0105 \u015blad\u00f3w przesz\u0142o\u015bci, niekt\u00f3rzy spaceruj\u0105, a jeszcze inni sp\u0119dzaj\u0105 czas na\u2026 rodzinnym biesiadowaniu. Obok spacerowicz\u00f3w i kontempluj\u0105cych mi\u0119dzy grobami czasem przemykaj\u0105 koty, a z drzew wygl\u0105daj\u0105 wiewi\u00f3rki. Pogr\u0105\u017cony w \u015bmiertelnej ciszy cmentarz czasami o\u017cywa, a wszystkiemu przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zatrzymane w czasie portrety nagrobne.„],[„\"\"„,”SOYKA (2021)\nre\u017c. Anastasiya Serhiyenia\nshort, 15\u2019\n\nBia\u0142oruska emigrantka Anna \u017cyje pod nieustann\u0105 presj\u0105 i podejmuje zazwyczaj desperackie kroki, by zrealizowa\u0107 swoje tw\u00f3rcze marzenia i odnie\u015b\u0107 sukces w Nowym Jorku. Jednocze\u015bnie, tworzy alternatywn\u0105 histori\u0119 swojego \u017cycia by zaimponowa\u0107, mieszkaj\u0105cej wci\u0105\u017c w Bia\u0142orusi, babci. „],[„10 SIERPNIA – 20:15 | INDIE”,”#colspan#”],[„”,”PEWNEGO RAZU W KALKUCIE (2021)\nre\u017c. Aditya Vikram Sengupta\nfabularny, 131\u2019\nObsada: Sreelekha Mitra, Satrajit Sarkar, Arindam Ghosh, Shayak Roy, Bratya Basu\n\nInspirowany prawdziwymi wydarzeniami film opowiadaj\u0105cy o \u017cyciu pogr\u0105\u017conej w \u017ca\u0142obie matki i \u017cony w separacji, pr\u00f3buj\u0105cych desperacko odnale\u017a\u0107 now\u0105 to\u017csamo\u015b\u0107, mi\u0142o\u015b\u0107 i niezale\u017cno\u015b\u0107.\nOniryczny nastr\u00f3j tego cichego, ale epickiego dzie\u0142a, kt\u00f3ry Sengupta opar\u0142 na historiach prawdziwych ludzi i miejsc ze swojego rodzinnego miasta, znakomicie rymuje si\u0119 ze \”Spragnionymi mi\u0142o\u015bci\” Wong Kar Waia. Warto si\u0119 w ten \u015bwiat zanurzy\u0107, wci\u0105gn\u0105\u0107 w p\u0142uca zapach nocnej Kalkuty, pozna\u0107 jej tajemnice. „],[„17 SIERPNIA – 20:15 | UKRAINA”,”#colspan#”],[„”,”CO WIDZIMY, PATRZ\u0104C W NIEBO? (2021)\nre\u017c. Alexandre Koberidze\nfabularny, 150\u2019\nObsada: Irina Chelidze, Giorgi Ambro\u0142adze, Vakhtang Panchulidze, Ani Karse\u0142adze \n\nLato, pi\u0119kne, prastare gruzi\u0144skie miasto Kutaisi. Na Lis\u0119 i Giorgiego, par\u0119 u progu mi\u0142o\u015bci, spada kl\u0105twa \u2013 we \u015bnie przechodz\u0105 tajemnicz\u0105 przemian\u0119 i nast\u0119pnego dnia widz\u0105 w lustrze obc\u0105, nie swoj\u0105 twarz. Gdy przychodz\u0105 na um\u00f3wione spotkanie, nie mog\u0105 si\u0119 rozpozna\u0107. Los jednak chce, by pozostali blisko siebie. „],[„24 SIERPNIA – 20:15 | GRUZJA”,”#colspan#”],[„”,”ATLANTYDA (2019)\nre\u017c. Walentyn Wasjanowycz\nfabularny, 108\u2019\nObsada: Vasyl Antoniak, Ludmi\u0142a Bi\u0142eka, Andrij Rymaruk\n\nWschodnia Ukraina, niedaleka przysz\u0142o\u015b\u0107. Pustynia nienadaj\u0105ca si\u0119 do zamieszkania przez ludzi. Siergiej, by\u0142y \u017co\u0142nierz cierpi\u0105cy na zesp\u00f3\u0142 stresu pourazowego, ma problem z przystosowaniem si\u0119 do nowej rzeczywisto\u015bci. Przy\u0142\u0105cza si\u0119 do ochotniczej misji Czarny Tulipan, kt\u00f3rej cz\u0142onkowie ekshumuj\u0105 zw\u0142oki \u017co\u0142nierzy. T\u0105 prac\u0105 stara si\u0119 zwalcza\u0107 swoj\u0105 traum\u0119 i szuka\u0107 si\u0142, by dalej \u017cy\u0107. Czy w ko\u0144cu nauczy si\u0119 \u017cy\u0107 bez wojennej traumy i zaakceptuje siebie takim, jakim jest?„],[„31 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„”,”ATLANTYDA (2019)\nre\u017c. Walentyn Wasjanowycz\nfabularny, 108\u2019\nObsada: Vasyl Antoniak, Ludmi\u0142a Bi\u0142eka, Andrij Rymaruk\n\nWschodnia Ukraina, niedaleka przysz\u0142o\u015b\u0107. Pustynia nienadaj\u0105ca si\u0119 do zamieszkania przez ludzi. Siergiej, by\u0142y \u017co\u0142nierz cierpi\u0105cy na zesp\u00f3\u0142 stresu pourazowego, ma problem z przystosowaniem si\u0119 do nowej rzeczywisto\u015bci. Przy\u0142\u0105cza si\u0119 do ochotniczej misji Czarny Tulipan, kt\u00f3rej cz\u0142onkowie ekshumuj\u0105 zw\u0142oki \u017co\u0142nierzy. T\u0105 prac\u0105 stara si\u0119 zwalcza\u0107 swoj\u0105 traum\u0119 i szuka\u0107 si\u0142, by dalej \u017cy\u0107. Czy w ko\u0144cu nauczy si\u0119 \u017cy\u0107 bez wojennej traumy i zaakceptuje siebie takim, jakim jest?„]]                              IMG_4925[[„3 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”CZYSTA SZTUKA (2019)\nre\u017c. Maksim Szwed\n\nre\u017c. Maksim Szwed\ndokument, 51\u2019\n\n\nZagadkowy artysta zjawia si\u0119 w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach Mi\u0144ska. Rozk\u0142ada p\u0142\u00f3tno i zaczyna malowa\u0107. Spod jego p\u0119dzla wychodz\u0105 tajemnicze figury geometryczne, prostok\u0105ty i kwadraty\u2026 Na ulicach miasta toczy si\u0119 \u017cycie. Zaciekawieni przechodnie spontanicznie podchodz\u0105 do malarza i pytaj\u0105, co tworzy. M\u0119\u017cczyzna nie zdradza tajemnicy, w odpowiedzi pytaj\u0105c, co sami widz\u0105 na p\u0142\u00f3tnie. Krok po kroku coraz bli\u017cej poznajemy artyst\u0119. To Zahar Cudin, jeden z bardziej obiecuj\u0105cych bia\u0142oruskich malarzy. Czym s\u0105 prostok\u0105ty i kwadraty, kt\u00f3re maluje i dlaczego to robi\u2026? Rozwi\u0105zanie zagadki dla wielu b\u0119dzie zaskoczeniem.„],[„\"\"„,”EPITAFIUM (2020)\nre\u017c. Wiktar A\u015bliuk\ndokument, 28\u2019\n\nBia\u0142oruska nekropolia. Dla jednych to miejsce spotka\u0144 ze zmar\u0142ymi bliskimi, przestrze\u0144 skupienia i modlitwy, nieliczni poszukuj\u0105 \u015blad\u00f3w przesz\u0142o\u015bci, niekt\u00f3rzy spaceruj\u0105, a jeszcze inni sp\u0119dzaj\u0105 czas na\u2026 rodzinnym biesiadowaniu. Obok spacerowicz\u00f3w i kontempluj\u0105cych mi\u0119dzy grobami czasem przemykaj\u0105 koty, a z drzew wygl\u0105daj\u0105 wiewi\u00f3rki. Pogr\u0105\u017cony w \u015bmiertelnej ciszy cmentarz czasami o\u017cywa, a wszystkiemu przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zatrzymane w czasie portrety nagrobne.„],[„\"\"„,”SOYKA (2021)\nre\u017c. Anastasiya Serhiyenia\nshort, 15\u2019\n\nBia\u0142oruska emigrantka Anna \u017cyje pod nieustann\u0105 presj\u0105 i podejmuje zazwyczaj desperackie kroki, by zrealizowa\u0107 swoje tw\u00f3rcze marzenia i odnie\u015b\u0107 sukces w Nowym Jorku. Jednocze\u015bnie, tworzy alternatywn\u0105 histori\u0119 swojego \u017cycia by zaimponowa\u0107, mieszkaj\u0105cej wci\u0105\u017c w Bia\u0142orusi, babci. „],[„10 SIERPNIA – 20:15 | INDIE”,”#colspan#”],[„”,”THE GREAT INDIAN KITCHEN (2021)\nre\u017c. Jeo Baby\nfabularny, 100\u2019\nObsada: Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, T. Suresh Babu, Ajitha V.M.\n\nHistoria \u015bwie\u017co po\u015blubionej kobiety, wykszta\u0142conej tancerki, kt\u00f3ra stara si\u0119 by\u0107 uleg\u0142\u0105 \u017con\u0105 w zaaran\u017cowanym ma\u0142\u017ce\u0144stwie z nauczycielem z tradycyjnej hinduskiej rodziny. Z czasem, gdy pierwsze zauroczenie mija, wydarzenia zaczynaj\u0105 przybiera\u0107 niespodziewany obr\u00f3t.„],[„17 SIERPNIA – 20:15 | UKRAINA”,”#colspan#”],[„”,”OLGA (2021)\nre\u017c. Elie Grappe\nfabularny, 85\u2019\nObsada: Nastia Budiaszkina, Sabrina Rubtsowa, J\u00e9r\u00f4me Martin\n\nRok 2013 \u2013 Olga, utalentowana i pe\u0142na pasji 15-letnia ukrai\u0144ska gimnastyczka, kt\u00f3ra niedawno przyby\u0142a do Szwajcarii stara si\u0119 o miejsce w Narodowym Centrum Sportu. Kiedy w Kijowie wybucha bunt Euromajdanu, w kt\u00f3rym bior\u0105 udzia\u0142 tak\u017ce jej krewni, ukrai\u0144ska rewolucja wkracza z impetem w jej \u017cycie i wstrz\u0105sa wszystkim.„],[„24 SIERPNIA – 20:15 | GRUZJA”,”#colspan#”],[„”,”BRIGHTON 4th (2021)\nre\u017c. Levan Koguashvili\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Lewan\tTediaszwili, Kachi Ka\u0142sadze, Nadie\u017cda Micha\u0142kowa\n\nKachi, by\u0142y gruzi\u0144ski zapa\u015bnik, rusza w podr\u00f3\u017c z Tbilisi do Brighton Beach na Brooklynie, aby pom\u00f3c swojemu synowi Soso upora\u0107 si\u0119 z hazardowym d\u0142ugiem, co prowadzi do sytuacji r\u00f3wnie cz\u0119sto komicznych, co tragicznych.\nNagrody:\nGruzi\u0144ki kandydat do Oscara 2022\nNajlepszy mi\u0119dzynarodowy film fabularny \u2013 TRIBECA FILM FESTIVAL\n„],[„31 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„”,”KRYSZTA\u0141 (2018)\nre\u017c. Daria \u017buk\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Alina Nasibullina, Iwan Mulin, Anastasia Garvey\n\nHistoria Eweliny \u2014 m\u0142odej Bia\u0142orusinki, kt\u00f3ra marzy o przeprowadzce do Chicago, gdzie mog\u0142aby rozwija\u0107 swoje pasje zwi\u0105zane z muzyk\u0105 house. Cho\u0107 uzyskanie wizy do USA to trudne przedsi\u0119wzi\u0119cie, zdeterminowana by opu\u015bci\u0107 kraj dziewczyna podejmuje ryzyko i na czarnym rynku kupuje o\u015bwiadczenie pracodawcy o gotowo\u015bci do zatrudnienia. \u201eKryszta\u0142\u201d to opowie\u015b\u0107 o kobiecie, ale i spo\u0142ecze\u0144stwie, kt\u00f3re wyczekuje lepszej przysz\u0142o\u015bci, i gdzie poj\u0119cia w\u0142asnej to\u017csamo\u015bci i przynale\u017cno\u015bci wci\u0105\u017c jeszcze nie zosta\u0142y zdefiniowanie„]]

 

IMG_4946                              IMG_4958

 

IMG_4964[[„3 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”CZYSTA SZTUKA (2019)\nre\u017c. Maksim Szwed\n\nre\u017c. Maksim Szwed\ndokument, 51\u2019\n\n\nZagadkowy artysta zjawia si\u0119 w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach Mi\u0144ska. Rozk\u0142ada p\u0142\u00f3tno i zaczyna malowa\u0107. Spod jego p\u0119dzla wychodz\u0105 tajemnicze figury geometryczne, prostok\u0105ty i kwadraty\u2026 Na ulicach miasta toczy si\u0119 \u017cycie. Zaciekawieni przechodnie spontanicznie podchodz\u0105 do malarza i pytaj\u0105, co tworzy. M\u0119\u017cczyzna nie zdradza tajemnicy, w odpowiedzi pytaj\u0105c, co sami widz\u0105 na p\u0142\u00f3tnie. Krok po kroku coraz bli\u017cej poznajemy artyst\u0119. To Zahar Cudin, jeden z bardziej obiecuj\u0105cych bia\u0142oruskich malarzy. Czym s\u0105 prostok\u0105ty i kwadraty, kt\u00f3re maluje i dlaczego to robi\u2026? Rozwi\u0105zanie zagadki dla wielu b\u0119dzie zaskoczeniem.„],[„\"\"„,”EPITAFIUM (2020)\nre\u017c. Wiktar A\u015bliuk\ndokument, 28\u2019\n\nBia\u0142oruska nekropolia. Dla jednych to miejsce spotka\u0144 ze zmar\u0142ymi bliskimi, przestrze\u0144 skupienia i modlitwy, nieliczni poszukuj\u0105 \u015blad\u00f3w przesz\u0142o\u015bci, niekt\u00f3rzy spaceruj\u0105, a jeszcze inni sp\u0119dzaj\u0105 czas na\u2026 rodzinnym biesiadowaniu. Obok spacerowicz\u00f3w i kontempluj\u0105cych mi\u0119dzy grobami czasem przemykaj\u0105 koty, a z drzew wygl\u0105daj\u0105 wiewi\u00f3rki. Pogr\u0105\u017cony w \u015bmiertelnej ciszy cmentarz czasami o\u017cywa, a wszystkiemu przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zatrzymane w czasie portrety nagrobne.„],[„\"\"„,”SOYKA (2021)\nre\u017c. Anastasiya Serhiyenia\nshort, 15\u2019\n\nBia\u0142oruska emigrantka Anna \u017cyje pod nieustann\u0105 presj\u0105 i podejmuje zazwyczaj desperackie kroki, by zrealizowa\u0107 swoje tw\u00f3rcze marzenia i odnie\u015b\u0107 sukces w Nowym Jorku. Jednocze\u015bnie, tworzy alternatywn\u0105 histori\u0119 swojego \u017cycia by zaimponowa\u0107, mieszkaj\u0105cej wci\u0105\u017c w Bia\u0142orusi, babci. „],[„10 SIERPNIA – 20:15 | INDIE”,”#colspan#”],[„\"\"„,”THE GREAT INDIAN KITCHEN (2021)\nre\u017c. Jeo Baby\nfabularny, 100\u2019\nObsada: Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, T. Suresh Babu, Ajitha V.M.\n\nHistoria \u015bwie\u017co po\u015blubionej kobiety, wykszta\u0142conej tancerki, kt\u00f3ra stara si\u0119 by\u0107 uleg\u0142\u0105 \u017con\u0105 w zaaran\u017cowanym ma\u0142\u017ce\u0144stwie z nauczycielem z tradycyjnej hinduskiej rodziny. Z czasem, gdy pierwsze zauroczenie mija, wydarzenia zaczynaj\u0105 przybiera\u0107 niespodziewany obr\u00f3t.„],[„17 SIERPNIA – 20:15 | UKRAINA”,”#colspan#”],[„\"\"„,”OLGA (2021)\nre\u017c. Elie Grappe\nfabularny, 85\u2019\nObsada: Nastia Budiaszkina, Sabrina Rubtsowa, J\u00e9r\u00f4me Martin\n\nRok 2013 \u2013 Olga, utalentowana i pe\u0142na pasji 15-letnia ukrai\u0144ska gimnastyczka, kt\u00f3ra niedawno przyby\u0142a do Szwajcarii stara si\u0119 o miejsce w Narodowym Centrum Sportu. Kiedy w Kijowie wybucha bunt Euromajdanu, w kt\u00f3rym bior\u0105 udzia\u0142 tak\u017ce jej krewni, ukrai\u0144ska rewolucja wkracza z impetem w jej \u017cycie i wstrz\u0105sa wszystkim.„],[„24 SIERPNIA – 20:15 | GRUZJA”,”#colspan#”],[„\"\"„,”BRIGHTON 4th (2021)\nre\u017c. Levan Koguashvili\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Lewan\tTediaszwili, Kachi Ka\u0142sadze, Nadie\u017cda Micha\u0142kowa\n\nKachi, by\u0142y gruzi\u0144ski zapa\u015bnik, rusza w podr\u00f3\u017c z Tbilisi do Brighton Beach na Brooklynie, aby pom\u00f3c swojemu synowi Soso upora\u0107 si\u0119 z hazardowym d\u0142ugiem, co prowadzi do sytuacji r\u00f3wnie cz\u0119sto komicznych, co tragicznych.\nNagrody:\nGruzi\u0144ki kandydat do Oscara 2022\nNajlepszy mi\u0119dzynarodowy film fabularny \u2013 TRIBECA FILM FESTIVAL\n„],[„31 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”KRYSZTA\u0141 (2018)\nre\u017c. Daria \u017buk\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Alina Nasibullina, Iwan Mulin, Anastasia Garvey\n\nHistoria Eweliny \u2014 m\u0142odej Bia\u0142orusinki, kt\u00f3ra marzy o przeprowadzce do Chicago, gdzie mog\u0142aby rozwija\u0107 swoje pasje zwi\u0105zane z muzyk\u0105 house. Cho\u0107 uzyskanie wizy do USA to trudne przedsi\u0119wzi\u0119cie, zdeterminowana by opu\u015bci\u0107 kraj dziewczyna podejmuje ryzyko i na czarnym rynku kupuje o\u015bwiadczenie pracodawcy o gotowo\u015bci do zatrudnienia. \u201eKryszta\u0142\u201d to opowie\u015b\u0107 o kobiecie, ale i spo\u0142ecze\u0144stwie, kt\u00f3re wyczekuje lepszej przysz\u0142o\u015bci, i gdzie poj\u0119cia w\u0142asnej to\u017csamo\u015bci i przynale\u017cno\u015bci wci\u0105\u017c jeszcze nie zosta\u0142y zdefiniowanie„]]                             IMG_4967Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! Już 13 lipca startuje przegląd filmowy POD WSPÓLNYM NIEBEM. W każdą środę lata na dziedzińcu naszej kamienicy przy ul. Foksal 11 będzie można obejrzeć filmy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Indii –  krajów, z których przybysze stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców Warszawy. W repertuarze aż dziewięć nowych produkcji (2017-2021), w tym tytuły nieznane dotąd polskiej publiczności, jak np. „The Great Indian Kitchen” w reż. Jeo Baby. Głównym tematem programu filmowego jest współczesny krajobraz społeczno-kulturowy Ukrainy, Białorusi, Indii i Gruzji. Ideą przewodnią zaś zapewnienie przestrzeni dla międzykulturowego dialogu z nowymi mieszkańcami stolicy, oraz spotkania ponad podziałami i stereotypami. Przed seansami zapraszamy do rozmowy z zaproszonymi twórcami i ekspertami, którzy przybliżą nam każdy z filmów i krajów. Przegląd zakończy prezentacja etiud i krótkich metraży, zrealizowanych przez studentów i absolwentów polskich szkół filmowych i kursów Wajda School. Wydarzeniu towarzyszy cykl podcastów podejmujący m. in. tematykę edukacji międzykulturowej, duchowych korzeni wielokulturowości i wrażliwości na Innego. WSTĘP NA WSZYSTKIE POKAZY JEST BEZPŁATNY!

REPERTUAR LIPIEC


13 LIPCA | UKRAINA
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
ATLANTYDA (2019)
reż. Walentyn Wasjanowycz
fabularny, 108’
Obsada: Vasyl Antoniak, Ludmiła Biłeka, Andrij Rymaruk

Wschodnia Ukraina, niedaleka przyszłość. Pustynia nienadająca się do zamieszkania przez ludzi. Siergiej, były żołnierz cierpiący na zespół stresu pourazowego, ma problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości. Przyłącza się do ochotniczej misji Czarny Tulipan, której członkowie ekshumują zwłoki żołnierzy. Tą pracą stara się zwalczać swoją traumę i szukać sił, by dalej żyć. Czy w końcu nauczy się żyć bez wojennej traumy i zaakceptuje siebie takim, jakim jest?
Zobacz zwiastun.
20 LIPCA | INDIE
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
PEWNEGO RAZU W KALKUCIE (2021)
reż. Aditya Vikram Sengupta
fabularny, 131’
Obsada: Sreelekha Mitra, Satrajit Sarkar, Arindam Ghosh, Shayak Roy, Bratya Basu

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film opowiadający o życiu pogrążonej w żałobie matki i żony w separacji, próbujących desperacko odnaleźć nową tożsamość, miłość i niezależność.
Oniryczny nastrój tego cichego, ale epickiego dzieła, który Sengupta oparł na historiach prawdziwych ludzi i miejsc ze swojego rodzinnego miasta, znakomicie rymuje się ze "Spragnionymi miłości" Wong Kar Waia. Warto się w ten świat zanurzyć, wciągnąć w płuca zapach nocnej Kalkuty, poznać jej tajemnice.
Zobacz zwiastun.
27 LIPCA | GRUZJA
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
CO WIDZIMY, PATRZĄC W NIEBO? (2021)
reż. Alexandre Koberidze
fabularny, 150’
Obsada: Irina Chelidze, Giorgi Ambroładze, Vakhtang Panchulidze, Ani Karseładze

Lato, piękne, prastare gruzińskie miasto Kutaisi. Na Lisę i Giorgiego, parę u progu miłości, spada klątwa – we śnie przechodzą tajemniczą przemianę i następnego dnia widzą w lustrze obcą, nie swoją twarz. Gdy przychodzą na umówione spotkanie, nie mogą się rozpoznać. Los jednak chce, by pozostali blisko siebie.
Zobacz zwiastun.

REPERTUAR SIERPIEŃ


3 SIERPNIA | BIAŁORUŚ
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
CZYSTA SZTUKA (2019)
reż. Maksim Szwed
dokument, 51’

Zagadkowy artysta zjawia się w różnych częściach Mińska. Rozkłada płótno i zaczyna malować. Spod jego pędzla wychodzą tajemnicze figury geometryczne, prostokąty i kwadraty… Na ulicach miasta toczy się życie. Zaciekawieni przechodnie spontanicznie podchodzą do malarza i pytają, co tworzy. Mężczyzna nie zdradza tajemnicy, w odpowiedzi pytając, co sami widzą na płótnie. Krok po kroku coraz bliżej poznajemy artystę. To Zahar Cudin, jeden z bardziej obiecujących białoruskich malarzy. Czym są prostokąty i kwadraty, które maluje i dlaczego to robi…? Rozwiązanie zagadki dla wielu będzie zaskoczeniem.
EPITAFIUM (2020)
reż. Wiktar Aśliuk
dokument, 28’

Białoruska nekropolia. Dla jednych to miejsce spotkań ze zmarłymi bliskimi, przestrzeń skupienia i modlitwy, nieliczni poszukują śladów przeszłości, niektórzy spacerują, a jeszcze inni spędzają czas na… rodzinnym biesiadowaniu. Obok spacerowiczów i kontemplujących między grobami czasem przemykają koty, a z drzew wyglądają wiewiórki. Pogrążony w śmiertelnej ciszy cmentarz czasami ożywa, a wszystkiemu przyglądają się zatrzymane w czasie portrety nagrobne.
Zobacz zwiastun.
SOYKA (2021)
reż. Anastasiya Serhiyenia
short, 15’

Białoruska emigrantka Anna żyje pod nieustanną presją i podejmuje zazwyczaj desperackie kroki, by zrealizować swoje twórcze marzenia i odnieść sukces w Nowym Jorku. Jednocześnie, tworzy alternatywną historię swojego życia by zaimponować, mieszkającej wciąż w Białorusi, babci.
Zobacz zwiastun.
10 SIERPNIA | INDIE
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
THE GREAT INDIAN KITCHEN (2021)
reż. Jeo Baby
fabularny, 100’
Obsada: Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, T. Suresh Babu, Ajitha V.M.

Historia świeżo poślubionej kobiety, wykształconej tancerki, która stara się być uległą żoną w zaaranżowanym małżeństwie z nauczycielem z tradycyjnej hinduskiej rodziny. Z czasem, gdy pierwsze zauroczenie mija, wydarzenia zaczynają przybierać niespodziewany obrót.
Zobacz zwiastun.
17 SIERPNIA | UKRAINA
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
OLGA (2021)
reż. Elie Grappe
fabularny, 85’
Obsada: Nastia Budiaszkina, Sabrina Rubtsowa, Jérôme Martin

Rok 2013 – Olga, utalentowana i pełna pasji 15-letnia ukraińska gimnastyczka, która niedawno przybyła do Szwajcarii stara się o miejsce w Narodowym Centrum Sportu. Kiedy w Kijowie wybucha bunt Euromajdanu, w którym biorą udział także jej krewni, ukraińska rewolucja wkracza z impetem w jej życie i wstrząsa wszystkim.
Zobacz zwiastun.
24 SIERPNIA | GRUZJA
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
BRIGHTON 4th (2021)
reż. Levan Koguashvili
fabularny, 95’
Obsada: Lewan Tediaszwili, Kachi Kałsadze, Nadieżda Michałkowa

Kachi, były gruziński zapaśnik, rusza w podróż z Tbilisi do Brighton Beach na Brooklynie, aby pomóc swojemu synowi Soso uporać się z hazardowym długiem, co prowadzi do sytuacji równie często komicznych, co tragicznych.
Nagrody:
Gruzińki kandydat do Oscara 2022
Najlepszy międzynarodowy film fabularny – TRIBECA FILM FESTIVAL.
Zobacz zwiastun.
31 SIERPNIA | BIAŁORUŚ
20:15 WPROWADZENIE EKSPERTA | 21:00 SEANS FILMOWY
KRYSZTAŁ (2018)
reż. Daria Żuk
fabularny, 95’
Obsada: Alina Nasibullina, Iwan Mulin, Anastasia Garvey

Historia Eweliny — młodej Białorusinki, która marzy o przeprowadzce do Chicago, gdzie mogłaby rozwijać swoje pasje związane z muzyką house. Choć uzyskanie wizy do USA to trudne przedsięwzięcie, zdeterminowana by opuścić kraj dziewczyna podejmuje ryzyko i na czarnym rynku kupuje oświadczenie pracodawcy o gotowości do zatrudnienia. „Kryształ” to opowieść o kobiecie, ale i społeczeństwie, które wyczekuje lepszej przyszłości, i gdzie pojęcia własnej tożsamości i przynależności wciąż jeszcze nie zostały zdefiniowanie.
Zobacz zwiastun.
Partnerami Przeglądu są: Wajda School, Fundacja dla Wolności, Fundacja Inna Przestrzeń, Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, Białoruski Dom, Ukraina FF, One Caucasus, Transkaukazja Patroni medialni: TVP KULTURA, Miesięcznik KINO, FilmWeb, IMI Radio Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

IMG_4976                             IMG_4979[[„3 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”CZYSTA SZTUKA (2019)\nre\u017c. Maksim Szwed\n\nre\u017c. Maksim Szwed\ndokument, 51\u2019\n\n\nZagadkowy artysta zjawia si\u0119 w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach Mi\u0144ska. Rozk\u0142ada p\u0142\u00f3tno i zaczyna malowa\u0107. Spod jego p\u0119dzla wychodz\u0105 tajemnicze figury geometryczne, prostok\u0105ty i kwadraty\u2026 Na ulicach miasta toczy si\u0119 \u017cycie. Zaciekawieni przechodnie spontanicznie podchodz\u0105 do malarza i pytaj\u0105, co tworzy. M\u0119\u017cczyzna nie zdradza tajemnicy, w odpowiedzi pytaj\u0105c, co sami widz\u0105 na p\u0142\u00f3tnie. Krok po kroku coraz bli\u017cej poznajemy artyst\u0119. To Zahar Cudin, jeden z bardziej obiecuj\u0105cych bia\u0142oruskich malarzy. Czym s\u0105 prostok\u0105ty i kwadraty, kt\u00f3re maluje i dlaczego to robi\u2026? Rozwi\u0105zanie zagadki dla wielu b\u0119dzie zaskoczeniem.„],[„\"\"„,”EPITAFIUM (2020)\nre\u017c. Wiktar A\u015bliuk\ndokument, 28\u2019\n\nBia\u0142oruska nekropolia. Dla jednych to miejsce spotka\u0144 ze zmar\u0142ymi bliskimi, przestrze\u0144 skupienia i modlitwy, nieliczni poszukuj\u0105 \u015blad\u00f3w przesz\u0142o\u015bci, niekt\u00f3rzy spaceruj\u0105, a jeszcze inni sp\u0119dzaj\u0105 czas na\u2026 rodzinnym biesiadowaniu. Obok spacerowicz\u00f3w i kontempluj\u0105cych mi\u0119dzy grobami czasem przemykaj\u0105 koty, a z drzew wygl\u0105daj\u0105 wiewi\u00f3rki. Pogr\u0105\u017cony w \u015bmiertelnej ciszy cmentarz czasami o\u017cywa, a wszystkiemu przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zatrzymane w czasie portrety nagrobne.„],[„\"\"„,”SOYKA (2021)\nre\u017c. Anastasiya Serhiyenia\nshort, 15\u2019\n\nBia\u0142oruska emigrantka Anna \u017cyje pod nieustann\u0105 presj\u0105 i podejmuje zazwyczaj desperackie kroki, by zrealizowa\u0107 swoje tw\u00f3rcze marzenia i odnie\u015b\u0107 sukces w Nowym Jorku. Jednocze\u015bnie, tworzy alternatywn\u0105 histori\u0119 swojego \u017cycia by zaimponowa\u0107, mieszkaj\u0105cej wci\u0105\u017c w Bia\u0142orusi, babci. „],[„10 SIERPNIA – 20:15 | INDIE”,”#colspan#”],[„\"\"„,”THE GREAT INDIAN KITCHEN (2021)\nre\u017c. Jeo Baby\nfabularny, 100\u2019\nObsada: Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, T. Suresh Babu, Ajitha V.M.\n\nHistoria \u015bwie\u017co po\u015blubionej kobiety, wykszta\u0142conej tancerki, kt\u00f3ra stara si\u0119 by\u0107 uleg\u0142\u0105 \u017con\u0105 w zaaran\u017cowanym ma\u0142\u017ce\u0144stwie z nauczycielem z tradycyjnej hinduskiej rodziny. Z czasem, gdy pierwsze zauroczenie mija, wydarzenia zaczynaj\u0105 przybiera\u0107 niespodziewany obr\u00f3t.„],[„17 SIERPNIA – 20:15 | UKRAINA”,”#colspan#”],[„\"\"„,”OLGA (2021)\nre\u017c. Elie Grappe\nfabularny, 85\u2019\nObsada: Nastia Budiaszkina, Sabrina Rubtsowa, J\u00e9r\u00f4me Martin\n\nRok 2013 \u2013 Olga, utalentowana i pe\u0142na pasji 15-letnia ukrai\u0144ska gimnastyczka, kt\u00f3ra niedawno przyby\u0142a do Szwajcarii stara si\u0119 o miejsce w Narodowym Centrum Sportu. Kiedy w Kijowie wybucha bunt Euromajdanu, w kt\u00f3rym bior\u0105 udzia\u0142 tak\u017ce jej krewni, ukrai\u0144ska rewolucja wkracza z impetem w jej \u017cycie i wstrz\u0105sa wszystkim.„],[„24 SIERPNIA – 20:15 | GRUZJA”,”#colspan#”],[„\"\"„,”BRIGHTON 4th (2021)\nre\u017c. Levan Koguashvili\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Lewan\tTediaszwili, Kachi Ka\u0142sadze, Nadie\u017cda Micha\u0142kowa\n\nKachi, by\u0142y gruzi\u0144ski zapa\u015bnik, rusza w podr\u00f3\u017c z Tbilisi do Brighton Beach na Brooklynie, aby pom\u00f3c swojemu synowi Soso upora\u0107 si\u0119 z hazardowym d\u0142ugiem, co prowadzi do sytuacji r\u00f3wnie cz\u0119sto komicznych, co tragicznych.\nNagrody:\nGruzi\u0144ki kandydat do Oscara 2022\nNajlepszy mi\u0119dzynarodowy film fabularny \u2013 TRIBECA FILM FESTIVAL\n„],[„31 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”KRYSZTA\u0141 (2018)\nre\u017c. Daria \u017buk\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Alina Nasibullina, Iwan Mulin, Anastasia Garvey\n\nHistoria Eweliny \u2014 m\u0142odej Bia\u0142orusinki, kt\u00f3ra marzy o przeprowadzce do Chicago, gdzie mog\u0142aby rozwija\u0107 swoje pasje zwi\u0105zane z muzyk\u0105 house. Cho\u0107 uzyskanie wizy do USA to trudne przedsi\u0119wzi\u0119cie, zdeterminowana by opu\u015bci\u0107 kraj dziewczyna podejmuje ryzyko i na czarnym rynku kupuje o\u015bwiadczenie pracodawcy o gotowo\u015bci do zatrudnienia. \u201eKryszta\u0142\u201d to opowie\u015b\u0107 o kobiecie, ale i spo\u0142ecze\u0144stwie, kt\u00f3re wyczekuje lepszej przysz\u0142o\u015bci, i gdzie poj\u0119cia w\u0142asnej to\u017csamo\u015bci i przynale\u017cno\u015bci wci\u0105\u017c jeszcze nie zosta\u0142y zdefiniowanie„]]

 

IMG_4982[[„3 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”CZYSTA SZTUKA (2019)\nre\u017c. Maksim Szwed\n\ndokument, 51\u2019\n\n\nZagadkowy artysta zjawia si\u0119 w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach Mi\u0144ska. Rozk\u0142ada p\u0142\u00f3tno i zaczyna malowa\u0107. Spod jego p\u0119dzla wychodz\u0105 tajemnicze figury geometryczne, prostok\u0105ty i kwadraty\u2026 Na ulicach miasta toczy si\u0119 \u017cycie. Zaciekawieni przechodnie spontanicznie podchodz\u0105 do malarza i pytaj\u0105, co tworzy. M\u0119\u017cczyzna nie zdradza tajemnicy, w odpowiedzi pytaj\u0105c, co sami widz\u0105 na p\u0142\u00f3tnie. Krok po kroku coraz bli\u017cej poznajemy artyst\u0119. To Zahar Cudin, jeden z bardziej obiecuj\u0105cych bia\u0142oruskich malarzy. Czym s\u0105 prostok\u0105ty i kwadraty, kt\u00f3re maluje i dlaczego to robi\u2026? Rozwi\u0105zanie zagadki dla wielu b\u0119dzie zaskoczeniem.„],[„\"\"„,”EPITAFIUM (2020)\nre\u017c. Wiktar A\u015bliuk\ndokument, 28\u2019\n\nBia\u0142oruska nekropolia. Dla jednych to miejsce spotka\u0144 ze zmar\u0142ymi bliskimi, przestrze\u0144 skupienia i modlitwy, nieliczni poszukuj\u0105 \u015blad\u00f3w przesz\u0142o\u015bci, niekt\u00f3rzy spaceruj\u0105, a jeszcze inni sp\u0119dzaj\u0105 czas na\u2026 rodzinnym biesiadowaniu. Obok spacerowicz\u00f3w i kontempluj\u0105cych mi\u0119dzy grobami czasem przemykaj\u0105 koty, a z drzew wygl\u0105daj\u0105 wiewi\u00f3rki. Pogr\u0105\u017cony w \u015bmiertelnej ciszy cmentarz czasami o\u017cywa, a wszystkiemu przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zatrzymane w czasie portrety nagrobne.„],[„\"\"„,”SOYKA (2021)\nre\u017c. Anastasiya Serhiyenia\nshort, 15\u2019\n\nBia\u0142oruska emigrantka Anna \u017cyje pod nieustann\u0105 presj\u0105 i podejmuje zazwyczaj desperackie kroki, by zrealizowa\u0107 swoje tw\u00f3rcze marzenia i odnie\u015b\u0107 sukces w Nowym Jorku. Jednocze\u015bnie, tworzy alternatywn\u0105 histori\u0119 swojego \u017cycia by zaimponowa\u0107, mieszkaj\u0105cej wci\u0105\u017c w Bia\u0142orusi, babci. „],[„10 SIERPNIA – 20:15 | INDIE”,”#colspan#”],[„\"\"„,”THE GREAT INDIAN KITCHEN (2021)\nre\u017c. Jeo Baby\nfabularny, 100\u2019\nObsada: Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, T. Suresh Babu, Ajitha V.M.\n\nHistoria \u015bwie\u017co po\u015blubionej kobiety, wykszta\u0142conej tancerki, kt\u00f3ra stara si\u0119 by\u0107 uleg\u0142\u0105 \u017con\u0105 w zaaran\u017cowanym ma\u0142\u017ce\u0144stwie z nauczycielem z tradycyjnej hinduskiej rodziny. Z czasem, gdy pierwsze zauroczenie mija, wydarzenia zaczynaj\u0105 przybiera\u0107 niespodziewany obr\u00f3t.„],[„17 SIERPNIA – 20:15 | UKRAINA”,”#colspan#”],[„\"\"„,”OLGA (2021)\nre\u017c. Elie Grappe\nfabularny, 85\u2019\nObsada: Nastia Budiaszkina, Sabrina Rubtsowa, J\u00e9r\u00f4me Martin\n\nRok 2013 \u2013 Olga, utalentowana i pe\u0142na pasji 15-letnia ukrai\u0144ska gimnastyczka, kt\u00f3ra niedawno przyby\u0142a do Szwajcarii stara si\u0119 o miejsce w Narodowym Centrum Sportu. Kiedy w Kijowie wybucha bunt Euromajdanu, w kt\u00f3rym bior\u0105 udzia\u0142 tak\u017ce jej krewni, ukrai\u0144ska rewolucja wkracza z impetem w jej \u017cycie i wstrz\u0105sa wszystkim.„],[„24 SIERPNIA – 20:15 | GRUZJA”,”#colspan#”],[„\"\"„,”BRIGHTON 4th (2021)\nre\u017c. Levan Koguashvili\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Lewan\tTediaszwili, Kachi Ka\u0142sadze, Nadie\u017cda Micha\u0142kowa\n\nKachi, by\u0142y gruzi\u0144ski zapa\u015bnik, rusza w podr\u00f3\u017c z Tbilisi do Brighton Beach na Brooklynie, aby pom\u00f3c swojemu synowi Soso upora\u0107 si\u0119 z hazardowym d\u0142ugiem, co prowadzi do sytuacji r\u00f3wnie cz\u0119sto komicznych, co tragicznych.\nNagrody:\nGruzi\u0144ki kandydat do Oscara 2022\nNajlepszy mi\u0119dzynarodowy film fabularny \u2013 TRIBECA FILM FESTIVAL\n„],[„31 SIERPNIA – 20:15 | BIA\u0141ORU\u015a”,”#colspan#”],[„\"\"„,”KRYSZTA\u0141 (2018)\nre\u017c. Daria \u017buk\nfabularny, 95\u2019\nObsada: Alina Nasibullina, Iwan Mulin, Anastasia Garvey\n\nHistoria Eweliny \u2014 m\u0142odej Bia\u0142orusinki, kt\u00f3ra marzy o przeprowadzce do Chicago, gdzie mog\u0142aby rozwija\u0107 swoje pasje zwi\u0105zane z muzyk\u0105 house. Cho\u0107 uzyskanie wizy do USA to trudne przedsi\u0119wzi\u0119cie, zdeterminowana by opu\u015bci\u0107 kraj dziewczyna podejmuje ryzyko i na czarnym rynku kupuje o\u015bwiadczenie pracodawcy o gotowo\u015bci do zatrudnienia. \u201eKryszta\u0142\u201d to opowie\u015b\u0107 o kobiecie, ale i spo\u0142ecze\u0144stwie, kt\u00f3re wyczekuje lepszej przysz\u0142o\u015bci, i gdzie poj\u0119cia w\u0142asnej to\u017csamo\u015bci i przynale\u017cno\u015bci wci\u0105\u017c jeszcze nie zosta\u0142y zdefiniowanie„]]                             IMG_4992

 

 

Dodano: