Działalność i osiągnięcia

Informacje w języku ukraińskim znajdziesz TUTAJ/ Інформацію про стипендії українською мовою можна знайти ТУТ.

Aby móc ubiegać się o stypendium kandydat/kandydatka musi spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
– będzie uczyć się/studiować w Warszawie w roku szkolnym/akademickim 2022/2023;
– z ostatniego roku nauki uzyskał/uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz 3,5 w przypadku studentów kolejnych lat (szczegółowa ocena kandydata/kandydatki w zakładce wyniki w nauce) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania (dotyczy uczniów);
– średni miesięczny dochód netto na jednego członka jego/jej rodziny nie przekracza 2000 zł (szczegóły w zakładce: sytuacja materialna i zdrowotna);
– może się pochwalić działalnością i osiągnięciami w co najmniej jednej z czterech kategorii: naukowej, sportowej, artystycznej lub społecznej (szczegółowa ocena kandydata w tym kryterium poniżej);
– jeszcze nie uzyskał/uzyskała tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza granicami Polski (dotyczy studentów);
jako stypendysta/stypendystka m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będzie studiować po raz pierwszy na danym roku studiów (dotyczy studentów będących w przeszłości stypendystami);
– w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 26. rok życia.

Za zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydat/kandydatka może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Bierzemy pod uwagę zaangażowanie od roku szkolnego 2019/2020, a w przypadku stypendystów/stypendystek z poprzednich edycji wyłącznie to, za które nie uzyskał/nie uzyskała jeszcze stypendium.

Ważne: Ocenie merytorycznej są poddawane wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Dokumenty działalność i osiągnięcia


1. Dokumenty potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność społeczną, zawierające dane osobowe kandydata (imię i nazwisko), w tym:

 • zaświadczenia, w tym zaświadczenie o pobieraniu nauki równolegle w drugiej szkole/uczelni lub na drugim kierunku studiów;
 • rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora, koordynatora projektów, trenera, innych osób);
 • dyplomy;
 • certyfikaty;
 • książki, artykuły naukowe, wydawnictwa powystawowe lub inne publikacje.

Wszystkie zaświadczenia oraz rekomendacje powinny zawierać zarówno podpis osoby wystawiającej dokument, jak i pieczątkę instytucji, którą osoba wystawiająca dokument reprezentuje (jeśli dotyczy).

Uwaga! Potwierdzeniem dokonań nie może być zdjęcie medalu lub pucharu.

2. Opinia o kandydacie/kandydatce (dokument obowiązkowy)

Opinia to dokument, który zawiera rekomendację w sprawie ubiegania się o stypendium przez kandydata/kandydatkę. Jest także miejscem, w którym znający kandydata/kandydatkę nauczyciel/wykładowca może zaświadczyć o podejmowanych przez niego/nią aktywnościach oraz osiągnięciach zarówno w szkole/uczelni, jak i poza nią. W opinii może się również znaleźć średnia ocen oraz ocena z zachowania kandydata/kandydatki (nie dotyczy studentów!). Opinia powinna być poświadczona pieczątką szkoły/uczelni oraz podpisem dyrektora/wychowawcy lub wykładowcy.

UCZNIOWIESTUDENCI
Opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.Opinia dziekana lub opiekuna roku, lub promotora, lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

Raport Stypendysty – dotyczy tylko osób, które w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 uzyskiwały stypendium m.st Warszawy im. Jana Pawła II

„Raport stypendysty” to element składowy wniosku o przyznanie stypendium napisany przez ubiegłorocznego stypendystę/ubiegłoroczną stypendystkę. Proszę napisać w jaki sposób stypendium przyczyniło się do rozwoju kandydata/kandydatki. Wskazówką mogą być niedokończone zdania, które można w raporcie umieścić i samodzielnie uzupełnić:

 • Stypendium okazało się dla mnie…
 • Gdyby nie stypendium to…
 • Stypendium pomogło mi w…
 • Stypendium zainspirowało mnie do …
 • Wsparcie finansowe jakim jest stypendium wykorzystałam/wykorzystałem na…
 • Bycie stypendystą m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to dla mnie…

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.


Jak oceniamy?


Ocena merytoryczna dotyczy osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i zaangażowania społecznego wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium i potwierdzonych załączonymi do niego dokumentami, według poniższych kryteriów:

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW
siła zaangażowania (wkład pracy; wysiłek i poświęcany czas na daną aktywność; konsekwencja; stopień samodzielności; inicjatywność; innowacyjność)0-20
zasięg i poziom (od szkolnego/uczelnianego po międzynarodowy; jakość wiedzy i umiejętności zdobyte/wymagane w danym obszarze działań; prestiż organizatora)0-13
czas trwania (regularność, cykliczność, aktualność)0-7
Razem40