Działalność i osiągnięcia

Za zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydat/kandydatka może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Bierzemy pod uwagę zaangażowanie od roku szkolnego 2017/2018, w przypadku stypendystów z ubiegłego roku za rok 2019/2020.

Ważne: Ocenie merytorycznej są poddawane wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Dokumenty działalność i osiągnięcia


  1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne (wyróżnienia, dyplomy itp, );
  2. Zaświadczenia o odbyciu wolontariatu lub zaangażowanie społeczne, (udział w akcjach społecznych, wolontariacie, działalność w samorządzie szkolnym/ uczelnianym  itp.);
  3. Rekomendacje, np. nauczyciela, instruktora harcerskiego, koordynatora projektów, trenera, innych osób;
  4. Opinia o kandydacie/kandydatkadokument obowiązkowy Opinia to dokument, który zawiera rekomendację w sprawie ubiegania się o stypendium przez kandydata/kandydatkę. Jest także miejscem, w którym znający kandydata/kandydatkę nauczyciel może zaświadczyć o podejmowanych przez niego/nią aktywnościach oraz osiągnięciach zarówno w szkole, jak i poza nią. W opinii może się również znaleźć średnia ocen oraz ocena z zachowania kandydata/kandydatki. Opinia powinna być poświadczona pieczątką szkoły oraz podpisem dyrektora bądź wychowawcy.
UCZNIOWIE
Opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI
Opinia dziekana lub opiekuna roku, lub promotora, lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

Raport Stypendysty – dotyczy tylko osób, które w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 uzyskiwały stypendium m.st Warszawy im. Jana Pawła IIdokument obowiązkowy

„Raport stypendysty” to dokument napisany przez ubiegłorocznego stypendystę/ubiegłoroczną stypendystkę i odręcznie przez niego/przez nią podpisany. Proszę napisać w jaki sposób stypendium przyczyniło się do rozwoju kandydata/kandydatki. Wskazówką mogą być niedokończone zdania, które możesz w raporcie umieścić i samodzielnie uzupełnić:

  • Stypendium okazało się dla mnie…
  • Gdyby nie stypendium to…
  • Stypendium pomogło mi w…
  • Stypendium zainspirowało mnie do …
  • Wsparcie finansowe jakim jest stypendium wykorzystałam/wykorzystałem na…
  • Bycie stypendystą m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to dla mnie…

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.


Jak oceniamy?


Ocena merytoryczna dotyczy osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i zaangażowania społecznego wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium i potwierdzonych załączonymi do niego dokumentami, w poniższych kryteriów

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW

siła zaangażowania (wkład pracy; stopień samodzielności; inicjatywność; innowacyjność)
0-15

konsekwencja (świadoma ścieżka rozwoju w ramach danego obszaru działań)
0-10

zasięg i poziom (od szkolnego/uczelnianego po międzynarodowy, prestiż organizatora)
0-10

czas trwania (regularność, aktualność)

0-5

Razem

40 pkt.