Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

DZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA

Poniżej opisany jest sposób oceny i wymagane dokumenty w kryterium działalność i osiągnięcia.

Szczegółową punktację za działalność i osiągnięcia znajdziesz w dokumencie Komisji stypendialnej Kryteria przyznawania stypendiów.

Jak oceniamy?

Za zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydat/kandydatka może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Bierzemy pod uwagę zaangażowanie od roku szkolnego 2020/2021, a w przypadku stypendystów/stypendystek z poprzednich edycji wyłącznie to, za które nie uzyskał/nie uzyskała jeszcze stypendium.

Ocena merytoryczna dokonywana jest według poniższych kryteriów:

KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

SIŁA ZAANGAŻOWANIA - wkład pracy, wysiłek i poświęcany czas na daną aktywność, konsekwencja, stopień samodzielności, inicjatywność, innowacyjność

0-20

ZASIĘG I POZIOM - od szkolnego/uczelnianego po międzynarodowy; jakość wiedzy i umiejętności zdobyte/wymagane w danym obszarze działań; prestiż organizatora

0-13

CZAS TRWANIA - regularność, cykliczność, aktualność

0-7

RAZEM:

0-40

Ważne: Ocena działalności i osiągnięć dotyczy tylko wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów załączonych do wniosku. Jeśli aktywność nie zostanie potwierdzona dokumentami (zgodnymi z wymaganiami formalnymi), nie zostanie oceniona.

Dokumenty

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

 • Opinia/List rekomendacyjny (wymagane)

UCZNIOWIE

STUDENCI

Opinia dyrektora szkoły, wychowawcy lub szkolnego pedagoga, lub kopia wniosku o taką opinię z poświadczeniem wpływu oryginału dokumentu do sekretariatu szkoły, jeżeli mimo złożenia wniosku, opinii nie uzyskano.

List rekomendacyjny wykładowcy uczelni, opiekuna koła naukowego lub przedstawiciela innego podmiotu, w którym działał/a kandydat/ka.

 • Dokumenty dodatkowe potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność społeczną, zawierające dane osobowe kandydata (imię i nazwisko), w tym:
  • zaświadczenia, w tym zaświadczenie o pobieraniu nauki równolegle w drugiej szkole/uczelni lub na drugim kierunku studiów;
  • rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora, koordynatora projektów, trenera, innych osób);
  • dyplomy;
  • certyfikaty;
  • książki, artykuły naukowe, wydawnictwa powystawowe lub inne publikacje.

Uwaga! Wszystkie zaświadczenia oraz rekomendacje powinny zawierać zarówno podpis osoby wystawiającej dokument, jak i pieczątkę instytucji, którą osoba wystawiająca dokument reprezentuje (jeśli dotyczy). Potwierdzeniem dokonań nie może być zdjęcie medalu lub pucharu.