Sytuacja materialna i zdrowotna

Aby ubiegać się o stypendium miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym kandydata/ kandydatki, nie może być wyższy niż 1700 zł.*

* Dochód dotyczy całego roku 2019, chyba, że od 1 stycznia 2019 r. do dnia składania wniosku o stypendium nastąpiła zmiana sytuacji materialnej rodziny. Dochód w rozumieniu ustawy art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).

Do dochodu nie wlicza się:

 • stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy,
 • stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669),
 • świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),
 • świadczeń wychowawczych ( 500+),
 • zasiłku rodzinnego,
 • świadczeń opiekuńczych,
 • świadczeń z pomocy społecznej.

Pamiętaj!

 • Należy udokumentować wszystkie źródła dochodu członków Twojej rodziny;
 • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 1700 zł;
 • w przypadku, gdy dochód rodziny wynosi 0 zł, powinieneś dostarczyć stosowne oświadczenie wyjaśniające sytuację materialną rodziny;
 • w przypadku, gdy od 1 stycznia 2019 r. do dnia składania wniosku o stypendium zmieniła się sytuacja materialna któregoś z członków Twojej rodziny, jesteś zobowiązany do dostarczenia dokumentów poświadczających tę zmianę i obrazujących aktualne dochody.

Wymagane dokumenty :

Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny wymagane jest:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego Ważne: nawet w przypadku, gdy pełnoletni członek rodziny nie uzyskuje dochodu, wymagane jest zaświadczenie z US o braku dochodu albo o braku wpisu do rejestru podatników!
 2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zaświadczenie od pracodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym lub inny dokument poświadczający wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzone w poprzednim roku kalendarzowym; (dot. osób które uzyskiwały dochód)

Dodatkowo, zależnie od indywidualnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej kandydata/ kandydatki, będą potrzebne poniższe dokumenty:


W przypadku, gdy istnieje konieczność proszę dołączyć inne dokumenty, oświadczenia niezbędne do ustalenia sytuacji kandydata.


Dokumenty do pobrania:

 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2003 roku
 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla osoby składającej wniosek doc, pdf
 • Wzór oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej dla członka rodziny doc, pdf
 • Wzór oświadczenia jednego z rodziców o rodzeństwie będącym we wspólnym gospodarstwie domowym doc,pdf
 • Wzór oświadczenia osoby składającej wniosek – inne doc, pdf

Jak oceniamy ?


Punkty za miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, przyznawane są według następujących przedziałów:

Lp.Miesięczny średni łączny dochód netto* (w PLN)Liczba punktów
1.0,00 –  299,996
2.300,00 –  579,995
3.580,00  –  859,994
4.860,00  –  1 139,993
5.1140,00 –  1 419,992
6.1420,00  –  1 700,001