Jak zostać stypendystą?

W tej zakładce znajdziesz wzory dokumentów, którymi możesz się posłużyć przy składaniu wniosku o stypendium.

Dochód netto do stypendium to dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255, z późni. zmianami)!

Pobierz: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2003 roku

Do dochodu nie wlicza się:

  • stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy,
  • stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669),
  • świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),
  • świadczeń wychowawczych,
  • zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń opiekuńczych,
  • świadczeń z pomocy społecznej.

Oświadczenie o braku dochodów/nie wykonywaniu pracy zarobkowej.

Osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, a mimo to pozostające bez pracy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej. Gotowy dokument do pobrania w załączniku.

Pobierz:

Oświadczenie o braku dochodów osoby zgłaszającej wniosek

Oświadczenie o braku dochodów innej osoby w rodzinie niż zgłaszająca wniosek

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata będącego w wieku szkolnym o pobieraniu nauki

Osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, a mimo to pozostające bez pracy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o nie wykonywaniu pracy zarobkowej. Gotowy dokument do pobrania w załączniku.

Pobierz:

Oświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo kandydata

Inne oświadczenia

Jeśli do wniosku jest konieczne złożenie dodatkowych oświadczeń dotyczący któregoś z członków rodziny, przy jego przygotowaniu można skorzystać z załączonego wzoru. Gotowy dokument do pobrania w załączniku.

Pobierz:

Oświadczenie ogólne lub dot. osoby zgłaszającej wniosek

Oświadczenie dot. innej osoby w rodzinie niż zgłaszająca wniosek

Oświadczenie stypendysty składasz w momencie kiedy otrzymasz informację, że znalazłeś się na liście stypendystów. Jest to dokument niezbędny do tego aby stypendium zostało Ci wypłacone.

Pobierz: 

Oświadczenie stypendysty

Wniosek – podatek