Debata “Podmiotowość-Przypadkowość”

Zapraszamy na konferencję „PODMIOTOWOŚĆ-PRZYPADKOWOŚĆ”, w której wezmą udział: Marek A. Cichocki, Jan Rokita i Bronisław Wildstein, poprowadzenie: Dariusz Gawin. Debata odbędzie się 4 marca o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej Samorządu Studentów (nr 203), Mały Dziedziniec UW, Krakowskie Przedmieście 24.


32. (…) Ludy i narody mają prawo do własnego pełnego rozwoju, który obejmując aspekty ekonomiczne i społeczne (…) winien także uwzględniać ich tożsamość kulturową i otwarcie się na rzeczywistość transcendentną. Nie można też traktować potrzeby rozwoju jako pretekstu do narzucania innym własnego sposobu życia czy własnej wiary religijnej.
44. (…) narody same powinny określić własne priorytety i dobrze rozpoznać swoje potrzeby stosownie do konkretnych warunków ludności, środowiska geograficznego i własnych tradycji kulturowych.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo Rei Socialis, 1987

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniem podmiotowości Polski z uwzględnieniem zarówno jej aspektu wewnętrznego, jak i międzynarodowego. Podczas dyskusji zapraszamy do wspólnego rozważenia pojęcia podmiotowości w kontekście determinant i przeszkód dla jej urzeczywistnienia, a także szans i zagrożeń wiążących się z jej ustanowieniem.

Organizatorem przedsięwzięcia są Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei UW oraz Teologia Polityczna. Centrum Myśli Jana Pawła II objęło patronat nad debatą. Serdecznie zapraszamy!

Dodano: