Aplikowanie o stypendium krok po kroku


UWAGA: od roku szkolnego i akademickiego 2017/2018 nie przeprowadzamy drugiej tury rekrutacji!


VADEMECUM stypendysty m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, czyli jak ubiegać się o stypendium:

 1. Sprawdź, kto może otrzymać stypendium.
 2. Sprawdź, kto może wystąpić o przyznanie stypendium.
 3. Zobacz, czy spełniasz wymagane kryteria formalne (dochód, średnia ocen, zachowanie, oceny z matury). Pamiętaj, jeśli nie spełniasz któregoś kryterium, Twój wniosek nie będzie dopuszczony do oceny. Od tej reguły nie ma wyjątków!
  Najpierw wczytaj się dokładnie w kryteria, abyś nie tracił niepotrzebnie czasu na gromadzenie dokumentacji i składanie wniosku.

  BEZWZGLĘDNIE PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ STYPENDIÓW I TELEFONOWANIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI.

 4. Zgromadź wymagane dokumenty (obligatoryjne i fakultatywne). Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane.
  Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

  Uwaga: Jeśli dokumenty, które składasz, będą Ci potrzebne lub jeśli chcesz je zachować, nie musisz składać oryginałów. Wystarczą kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jak to zrobić?

 5. Wypełnij wniosek stypendialny. Pamiętaj, że wniosek możesz wypełnić tylko w formie elektronicznej.
 6. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz! (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów).

  Uwaga: wypełnienie wniosku drogą elektroniczną nie jest równoważne ze złożeniem wniosku. Ważny jest tylko wniosek wydrukowany, podpisany i złożony w formie papierowej w Centrum Myśli Jana Pawła II.

  Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

  Centrum Myśli Jana Pawła II
  ul. Foksal 11
  00-372 Warszawa

  Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

  PRZYPOMINAMY: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

 7. Pamiętaj, że rekrutacja trwa:
  • dla UCZNIÓW: od 23 czerwca do 31 lipca na okres od września 2017 r. do czerwca 2018 r.,
  • dla STUDENTÓW: od 1 września do 10 października na okres od października 2017 r. do czerwca 2018 r.

  System do wypełniania wniosków stypendialnych zostanie otwarty dla kandydatów 15 czerwca – od tego momentu będzie można uzupełniać formularz rekrutacyjny.


CO DALEJ PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

 1. Cierpliwie oczekuj na listy stypendialne, które ukażą się we wskazanym przez dział stypendialny terminie na stronie internetowej w zakładce “Stypendia”.
 2. Po odnalezieniu się na liście, pobierz formularz oświadczenia stypendysty. Będziesz go musiał wypełnić, podpisać i przynieść lub wysłać do Centrum Myśli Jana Pawła II. Niedopełnienie tej procedury spowoduje wstrzymanie wypłacania stypendium.
 3. Pamiętaj, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim program stypendialny, przygotowany dla Ciebie przez Centrum Myśli Jana Pawła II.