Pielgrzymka zagraniczna (68)


Warning: Parameter 1 to Cite::clearState() expected to be a reference, value given in /_centrumjp2.pl/wikijp2/includes/Hooks.php on line 201
Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Sześćdziesiąta ósma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 4-9 października 1995. Celem były odwiedziny Stanów Zjednoczonych.

Przebieg pielgrzymki

4-9 października 1995 STANY ZJEDNOCZONE

Cel pielgrzymki

Wizyta w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Spotkanie z wiernymi czterech diecezji: Newark, Nowy Jork, Brooklyn i Baltimore.

Przebieg wizyty w Stanach Zjednoczonych

 • 4 października
  • NEWARK: Powitanie na lotnisku przez władze państwowe i kościelne (m.in. przez prezydenta Billa Clintona) • Spotkanie z prezydentem w rezydencji abpa Newark • Nieszpory w katedrze Najświętszego Serca
 • 6 października
  • NOWY JORK: Liturgia eucharystyczna w Aqueduct Racecourse w diecezji Brooklyn. Z Papieżem koncelebrowało 9 kardynałów, 37 biskupów i 900 kapłanów (uczestniczyło ok. 100 tys. wiernych)
  • YONKERS: Nieszpory w wyższym seminarium archidiecezji nowojorskiej (uczestniczyło w nich 85 seminarzystów i ok. 60 świeckich studentów teologii)
 • 7 października
  • NOWY JORK: Msza św. w nowojorskim Central Parku, w centrum Manhattanu. W liturgii, koncelebrowanej przez 9 kardynałów, ok. 60 biskupów i 500 kapłanów, uczestniczyło 200 tys. wiernych • Nabożeństwo różańcowe w katedrze św. Patryka • Spotkanie z grupą członków Papai Foundation i dobroczyńców archidiecezji nowojorskiej • Poświęcenie nowego biura stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abpa Renato Raffaele Martino • Spotkanie z przedstawicielami innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, delegacją muzułmanów i przywódcami społeczności żydowskiej
 • 8 października
  • BALTIMORE: Msza św. w Oriole Park at Camden Yards z udziałem ok. 200 arcybiskupów i biskupów z prawie wszystkich diecezji kraju (ok. 50 tys. uczestników) • Papież odwiedził ośrodek „Our Daily Bread" („Nasz Chleb Powszedni"), prowadzony przez Caritas diecezjalną, gdzie codziennie wydawanych jest ok. 900 posiłków dla ubogich • Spotkanie w bazylice Wniebowzięcia z przedstawicielami Catholic Relief Services - organizacji charytatywnej katolików amerykańskich • Wizyta w nowej katedrze pw. Maryi Królowej, gdzie Papież modlił się w Kaplicy Najświętszego Sakramentu • Spotkanie z przedstawicielami 162 parafii archidiecezji oraz ruchów i organizacji katolickich, a także innych wspólnot wyznaniowych • Spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym z ok. 90 seminarzystami, pochodzącymi z kilku diecezji oraz ich profesorami i wychowawcami • Ceremonia pożegnalna na lotnisku w Baltimore i odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Papież Jan Paweł II przybył do Stanów Zjednoczonych w związku z obchodami 50. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już w czasie nabożeństwa w katedrze Najświętszego Serca w Newark Ojciec Święty nawiązał do tej rocznicy i podkreślił rolę ONZ w rozwiązywaniu problemów całej ludzkości. Mówił o Ameryce: Wasz kraj jawi się na scenie światowej jako wzorzec społeczeństwa demokratycznego, o wysokim stopniu rozwoju. Od samego początku Stany Zjednoczone są przystanią dla kolejnych pokoleń nowych przybyszów. Mężczyźni, kobiety i dzieci przybywają tutaj ze wszystkich zakątków ziemi, tu budują sobie nowe życie i tworzą społeczeństwo bogate różnorodnością etniczną i rasową, oparte na wspólnej wizji ludzkiej godności i wolności. Na zakończenie dodał: Ameryka będzie nadal krajem nadziei, jeśli pozostanie krajem wolności i sprawiedliwości dla wszystkich.

Najważniejszym momentem pielgrzymki Papieża do USA była wizyta w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. W swym przemówieniu Ojciec Święty zwrócił uwagę na niezwykłe przemiany dokonujące się w ostatnich latach na świecie i ich konsekwencje dla teraźniejszości i przyszłości rodzaju ludzkiego. Szczególnie dużo miejsca poświęcił problematyce wolności: U progu nowego tysiąclecia jesteśmy świadkami niezwykłego i globalnego przyspieszenia procesu dążenia do wolności, który stanowi jedną z głównych sił napędowych ludzkiej historii. Zjawisko to nie jest ograniczone do jednej tylko części świata, nie jest też wyrazem jednej tylko kultury. Przeciwnie, w każdym zakątku ziemi ludzie, mimo zagrożenia przemocą, podjęli ryzyko wolności, domagając się, aby przyznano im miejsce w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na miarę ich godności jako wolnych osób. To dążenie do wolności jest naprawdę jedną z cech wyróżniających naszą epokę. Przypominając rok 1989 i bezkrwawe rewolucje, jakie dokonały się wówczas w Europie Środkowej i Wschodniej, Papież wskazał na fakt, iż poszukiwanie wolności jest niepowstrzymanym dążeniem pojedynczych ludzi, ale i całych narodów, i ma swe źródło w uznaniu godności i wartości ludzkiej osoby. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów. Podstawowym prawem danego narodu jest jego prawo do istnienia, jak również do własnego języka i kultury, poprzez które dany naród wyraża i umacnia to, co nazwać można jego pierwotną „suwerennością" duchową. Papież zwrócił również uwagę na problem odpowiedzialnego korzystania z wolności, zarówno w jej wymiarze osobistym, jak i społecznym. Zagrożenia współczesnego świata, takie jak wojna nuklearna, przyczyniają się do lęku ludzkości przed przyszłością i obaw o swoje dalsze istnienie. Wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest przezwyciężenie tego lęku, odzyskanie ducha nadziei i ufności. Na zakończenie swego wystąpienia Ojciec Święty zwrócił się do zebranych: Staję przed wami nie jako ktoś, kto sprawuje doczesną władzę, ani jako przywódca religijny, domagający się szczególnych przywilejów dla swojej wspólnoty. Staję tutaj przed wami jako świadek: świadek godności człowieka, świadek nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu spoczywa w dłoniach miłosiernej Opatrzności.

Nawiązując do historii Stanów Zjednoczonych, w czasie swego wystąpienia na Giants Stadium w East Rutherford Papież przypomniał długą walkę, rozgrywającą się w społeczeństwie amerykańskim z nietolerancją religijną, z dyskryminacją rasową i w obronie praw obywatelskich wszystkich mieszkańców kraju. Pierwsi Amerykanie, dumni z silnego poczucia osobistej odpowiedzialności, zbudowali społeczeństwo oparte na wspólnocie, bardzo otwarte i wrażliwe na potrzeby bliźnich. W tym kontekście Jan Paweł II jeszcze raz poruszył problem szczególnej ochrony nienarodzonych, ludzi starszych i niepełnosprawnych, którzy narażeni są na utratę podstawowych praw człowieka ze względu na swą rzekomą społeczną bezużyteczność. Podkreślając wagę problemu, stwierdził: Gdy istnienie niewinnych ludzi zostaje uznane za niepotrzebne lub uciążliwe, a tym samym niegodne ochrony prawnej i społecznej, moralne fundamenty demokratycznej społeczności zostają poważnie uszkodzone. Prawo do życia jest pierwszym z wszystkich praw i podstawą demokratycznych swobód.

W czasie mszy św. w Aqueduct Racecourse w Nowym Jorku Papież mówił o zagrożeniach rodziny we współczesnym świecie i podkreślił jej olbrzymią rolę w jedności społeczeństwa i jego dobrobycie. Wskazał, iż dzieci potrzebują od rodziców nie tylko materialnego oparcia, ale - co najważniejsze - bezpiecznego, serdecznego i moralnie uporządkowanego środowiska rodzinnego, w którym - o ile jest to możliwe - oboje rodzice są obecni. Oboje rodzice winni poświęcać dziecku czas i osobiście interesować się jego wychowaniem moralnym i religijnym.

(HM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 262, 274-276. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 127-152. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XVIII,1, s.717-805. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II