Wymagane dokumenty

 

 

Do wniosku powinieneś dołączyć dwa rodzaje dokumentów:

  1. Dokumenty obligatoryjne, które są niezbędne do tego, żeby wniosek został rozpatrzony.
  2. Dokumenty fakultatywne (uzupełniające), które informują o osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych kandydata. (Dokumenty uzupełniające nie są konieczne, żeby wniosek był rozpatrzony, ale podwyższają ogólną ocenę wniosku kandydata.)

 
Zobacz wymagane dokumenty dla:

Uczniów

Maturzystów

Studentów

Uwaga: Wszystkie załączniki powinny być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II.

BEZWZGLĘDNIE PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ STYPENDIÓW I TELEFONOWANIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI.