Vademecum stypendysty

drukuj

VADEMECUM STYPENDYSTY m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, czyli jak ubiegać się o stypendium:

1. Sprawdź, kto może otrzymać stypendium.

2. Sprawdź, kto może wystąpić o przyznanie stypendium.

3. Zobacz, czy spełniasz wymagane kryteria formalne (dochód, średnia ocen, zachowanie, oceny z matury). Pamiętaj, jeśli nie spełniasz któregoś kryterium, Twój wniosek nie będzie dopuszczony do oceny. Od tej reguły nie ma wyjątków!

Najpierw wczytaj się dokładnie w kryteria, abyś nie tracił niepotrzebnie czasu na gromadzenie dokumentacji i składanie wniosku.

BEZWZGLĘDNIE PROSIMY
O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI
NA STRONIE INTERNETOWEJ STYPENDIÓW
I TELEFONOWANIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI.

4. Sprawdź terminy składania wniosków. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zgromadź wymagane dokumenty (obligatoryjne i fakultatywne). Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane.

Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

Uwaga: Jeśli dokumenty, które składasz, będą Ci potrzebne lub jeśli chcesz je zachować, nie musisz składać oryginałów. Wystarczą kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jak to zrobić?

6. Wypełnij wniosek stypendialny. Zobacz poradnik, jak to zrobić. Pamiętaj, że wniosek możesz wypełnić tylko w formie elektronicznej.

7. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz! (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów).

Uwaga: wypełnienie wniosku drogą elektroniczną nie jest równoważne ze złożeniem wniosku. Ważny jest tylko wniosek wydrukowany, podpisany i złożony w formie papierowej w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

PRZYPOMINAMY: Wnioski niekompletne lub niepodpisane nie będą rozpatrywane!

9. Cierpliwie oczekuj na listy stypendialne, które ukażą się we wskazanym przez dział stypendialny terminie na stronie internetowej w zakładce „Stypendia”.

10. Po odnalezieniu się na liście, pobierz formularz oświadczenia stypendysty. Będziesz go musiał wypełnić, podpisać i przynieść lub wysłać do Centrum Myśli Jana Pawła II. Niedopełnienie tej procedury spowoduje wstrzymanie wypłacania stypendium.

11. Pamiętaj, że stypendium jest podzielone na dwa okresy stypendialne.

Pierwszy okres stypendialny trwa:
– od września do grudnia (dla uczniów),
– od października do grudnia (dla studentów).

Drugi okres stypendialny trwa:
– od stycznia do czerwca (zarówno dla uczniów, jak i dla studentów).

12. Jeśli ubiegasz się o stypendium jesienią, stypendium nie zostaje ci przyznane od razu na cały rok, ale na pierwszy okres stypendialny.

13. Jeśli chcesz otrzymywać stypendium w kolejnym okresie stypendialnym, od stycznia do czerwca, musisz złożyć stosowny formularz przedłużenia do 30 listopada 2014 roku.

14. Po przedłużeniu stypendium możesz spokojnie czekać na listy stypendialne, a gdy się na nich odnajdziesz, pobierz formularz oświadczenia i złóż go we wskazanym terminie w Centrum Myśli Jana Pawła II.

15. Pamiętaj, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim Program Stypendialny, przygotowany dla Ciebie przez Centrum Myśli Jana Pawła II.