STYPENDIA – WAŻNE INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE!

VADEMECUM stypendysty m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, czyli jak ubiegać się o stypendium:

1. Sprawdź, kto może otrzymać stypendium.

2. Sprawdź, kto może wystąpić o przyznanie stypendium.

3. Zobacz, czy spełniasz wymagane kryteria formalne (dochód, średnia ocen, zachowanie, oceny z matury). Pamiętaj, jeśli nie spełniasz któregoś kryterium, Twój wniosek nie będzie dopuszczony do oceny. Od tej reguły nie ma wyjątków!

Najpierw wczytaj się dokładnie w kryteria, abyś nie tracił niepotrzebnie czasu na gromadzenie dokumentacji i składanie wniosku.

BEZWZGLĘDNIE PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ STYPENDIÓW I TELEFONOWANIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI.

4. Sprawdź terminy składania wniosków. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zgromadź wymagane dokumenty (obligatoryjne i fakultatywne). Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane.

Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

Uwaga: Jeśli dokumenty, które składasz, będą Ci potrzebne lub jeśli chcesz je zachować, nie musisz składać oryginałów. Wystarczą kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jak to zrobić?

6. Wypełnij wniosek stypendialny. Pamiętaj, że wniosek możesz wypełnić tylko w formie elektronicznej.

7. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz! (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów).

Uwaga: wypełnienie wniosku drogą elektroniczną nie jest równoważne ze złożeniem wniosku. Ważny jest tylko wniosek wydrukowany, podpisany i złożony w formie papierowej w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

PRZYPOMINAMY: Wnioski niekompletne lub niepodpisane nie będą rozpatrywane!

CO DALEJ PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?

1. Cierpliwie oczekuj na listy stypendialne, które ukażą się we wskazanym przez dział stypendialny terminie na stronie internetowej w zakładce “Stypendia”.

2. Po odnalezieniu się na liście, pobierz formularz oświadczenia stypendysty. Będziesz go musiał wypełnić, podpisać i przynieść lub wysłać do Centrum Myśli Jana Pawła II. Niedopełnienie tej procedury spowoduje wstrzymanie wypłacania stypendium.

3. Pamiętaj, że stypendium jest podzielone na dwa okresy stypendialne.

        Pierwszy okres stypendialny trwa:
        – od września do grudnia (dla uczniów),
        – od października do grudnia (dla studentów).

        Drugi okres stypendialny trwa:
        – od stycznia do czerwca (zarówno dla uczniów, jak i dla studentów).

4. Jeśli ubiegasz się o stypendium jesienią, stypendium nie zostaje Ci przyznane od razu na cały rok, ale tylko na pierwszy okres stypendialny.

5. Jeśli chcesz otrzymywać stypendium w kolejnym okresie stypendialnym, od stycznia do czerwca, musisz złożyć stosowny formularz przedłużenia do 30 listopada 2016 roku.

6. Po przedłużeniu stypendium możesz spokojnie czekać na listy stypendialne, a gdy się na nich odnajdziesz, ponownie pobierz formularz oświadczenia stypendysty i złóż go we wskazanym terminie w Centrum Myśli Jana Pawła II.

7. Pamiętaj, że stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim Program Stypendialny, przygotowany dla Ciebie przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Partnerzy Programu Stypendialnego:

koleje_logo   logo_wersja-ostateczna   logo SKM przezr

 

logo_mza_-_NOWE_k_w_wersji_9.0   mobilisg_270x150    LOGO_Tramwaje_Warszawskie_podglad