Badania społeczne (2006-12)

drukuj
wartosci_polakow

Jednym z celów, jakie stawia sobie Centrum Myśli Jana Pawła II, jest badanie oddziaływania osoby i nauczania Jana Pawła II na tożsamość Polaków i ich postawy zarówno jeśli chodzi o deklarowany system wartości, jak i rzeczywiste zachowania – prywatne i publiczne – osób pełniących różne role społeczne: członka rodziny, pracownika, członka wspólnoty religijnej, obywatela itd.

 Centrum zrealizowało dotychczas następujące projekty badawcze:

  • (XI 2006) badanie ilościowe, dotyczące deklarowanych wartości i autoidentyfikacji,
    a także osobistego odbioru instytucji i nauczania Kościoła, Jana Pawła II oraz Benedykta XVI – realizowane dla Centrum przez firmę badawczą TNS OBOP na próbie ogólnopolskiej;
  • (XII 2006) badanie jakościowe (w metodologii zogniskowanych wywiadów grupowych, FGI), dotyczące deklarowanych wartości, niektórych postaw życiowych oraz osobistego odbioru osoby Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dni Jego życia oraz czasu żałoby po Nim – realizowane przez TNS OBOP na pięciu celowo dobranych grupach młodych ludzi: warszawiaków (4 grupy) i krakowian (1 grupa);
  • (VII, IX, XI 2006 oraz IV 2007) niewielkie bloki pytań dotyczące działalności Centrum oraz pamięci o Janie Pawle II i jego nauczaniu, przygotowane we współpracy z Ośrodkiem Konsultacji i Dialogu Społecznego (Urząd M.St. Warszawy – obecnie Centrum Komunikacji Społecznej) w poszczególnych pomiarach „Barometru Warszawskiego” – cyklicznego badania ilościowego, realizowanego przez CBOS na próbach losowych warszawiaków;
  • (IX 2007 oraz I 2012) duże przekrojowe badanie ilościowe powtarzane w cyklu 4–5-letnim na ogólnopolskiej próbie losowej (realizacja terenowa: 2007 – TNS OBOP, 2012 – CBOS), dotyczące stosunku Polaków do dziedzictwa Jana Pawła II oraz takich kwestii, jak: system wartości, poglądy w sprawie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, stosunek do Kościoła katolickiego, do wartości publicznych, kapitał społeczny itd.;
  • (II 2011) badanie ilościowe realizowane we współpracy z CBOS dotyczące 20. rocznicy IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski ( pielgrzymki najważniejszej z punktu widzenia przesłania Papieża do rodaków w kwestii tego, jak zagospodarować odzyskaną wolność i suwerenność kraju) – na temat tego, w jakiej mierze Polacy zinternalizowali przesłanie papieskie z tej pielgrzymki dotyczące m.in. kwestii ochrony życia ludzkiego, prawdy w życiu publicznym, wartości rodziny itp.

Wszystkie raporty z powyższych badań dostępne są w Centrum Myśli Jana Pawła II, a w przypadku badania z 2011 r. również na stronie CBOS.

W 2009 roku, w oparciu o wyniki opisanego programu badań Centrum wydało książkę pod red. dr. Tomasza Żukowskiego „Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II” (publikacja dostępna także w języku angielskim pt. Values of Poles and the Heritage of John Paul II) ze wstępem światowej sławy socjologa religii prof. Jose Casanovy.

Publikacjom raportów towarzyszyły organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II konferencje naukowe, w których brali udział socjologowie z Polski i z zagranicy. Wyniki prezentowaliśmy również dziennikarzom na specjalnie organizowanych w tym celu konferencjach prasowych.

W skład zespołu realizującego program badań społecznych Centrum Myśli Jana Pawła II wchodzą:

- prof. Krzysztof Koseła –Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

- dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

- dr Tomasz Żukowski – Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

oraz Agnieszka Dobrzyńska i Paweł Gierech z Centrum Myśli Jana Pawła II.

W latach 2007-2009 do zespołu należał również dr Mikołaj Jasiński, metodolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz również / Powiązane