Konkurs z okazji Tygodnia Małżeństwa! Do wygrania romantyczna kolacja w restauracji St Antonio!

drukuj

Wszystkie pary małżeńskie zapraszamy do udziału w naszym konkursie facebookowym! Do wygrania zaproszenie na romantyczna kolację!Konkurs odbywa się na naszym fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy do udziału!

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE „PRZEPIS NA UDANE MAŁŻEŃSTWO”

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
  przy ul. Foksal 11, 00–372 Warszawa, identyfikujące się numerem NIP: 5252357081 oraz numerem REGON: 140469560, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006,
 2. Konkurs odbywa się na fanpage’u Centrum Myśli Jana Pawła II w serwisie www.facebook.com pod postem konkursowym dostępnym w linku https://www.facebook.com/Centrum.Mysli.Jana.Pawla.II/photos/a.177719360508.127625.173184660508/10154323158730509/?type=3&theater.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego w serwisie facebook.com do 09.02.2017 roku do godziny 16:00. Odpowiedzi dodawane po tym czasie nie będą brane po uwagę.
 4. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 200 złotych na kolację dla pary małżeńskiej
  w restauracji St. Antonio w Warszawie, ul. Senatorska 37. Voucher można wykorzystać do końca lutego 2017. Warunkiem wykorzystania vouchera jest przyniesienie na kolację zdjęcia ślubnego.
 5. Zadaniem Uczestnika konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe brzmi: jaki jest przepis na udane małżeństwo? Odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym. Każdy uczestnik może dodać maksymalnie trzy odpowiedzi pod postem konkursowym.
 6. Odpowiedź udzielona pod postem konkursowym powinna merytorycznie odnosić się do pytania konkursowego, z poszanowaniem wartości przyświecających Tygodniowi Małżeństwa (http://www.marriage-weekinternational.com/), a także do zasad kultury wypowiedzi.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które nie spełniają zasad określonych w punkcie 6. W szczególności dotyczy to wypowiedzi wulgarnych i obraźliwych.
 8. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, która wybierze najciekawszą i najbardziej merytoryczną odpowiedź. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby zatrudnione w Centrum Myśli Jana Pawła II: Teresa Mazan, Marcin Nowak oraz Joanna Korzeniewska.
 9. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w Centrum Myśli Jana Pawła II oraz członkowie ich najbliższej rodziny (za członków rodziny uznaje się wstępnych).
 10. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook, spełniającego wymogi serwisu.
 11. Po zakończeniu konkursu Organizator umieści informację o zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym. Informacja ta zostanie opublikowana w ciągu 24 godzin od formalnego zakończeniu konkursu.
 12. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin w wiadomości prywatnej do fanpage’a Centrum Myśli Jana Pawła II informacji z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.
 13. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 12, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 14. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.
 15. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszymi zasadami oraz regulaminem Facebooka.
 18. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, zawiązany z serwisem Facebook, ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. Wszelkie informacje o Uczestniku zebrane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie przez serwis Facebook.
 19. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 20. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników konkursu innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celu komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 21. Uczestnicy poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzenia. Podanie danych osobowych przez Uczestnik konkursu jest dobrowolne; Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 22. Reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „kpodlewska@centrumjp2.pl” lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 23. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu oraz opis i żądanie zgłoszone w ramach reklamacji.
 24. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Użytkownik zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 25. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.