Wystawa „Jan Paweł II. Człowiek z wolności”

drukuj
centrumjp2

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza do udziału w konkursie na na koncepcję architektoniczno-plastyczną wystawy „Jan Paweł II. Człowiek z wolności”.

REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNO-PLASTYCZNĄ

WYSTAWY „JAN PAWEŁ II. CZŁOWIEK Z WOLNOŚCI” 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Obecna 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest okazją do tego, aby przypominać dziedzictwo dotyczące całej przestrzeni dziejów Polski od 1918 r. aż do czasów współczesnych. Osobą, która jest z jednej strony świadkiem tych dziejów, a z drugiej strony – jej twórcą, jest Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Przy tej okazji chcemy za pomocą wystawy ukazać nauczanie papieża-Polaka o wolności, kulturze i narodzie, chrześcijańskiej tożsamości. Są to bowiem idee, z których Polska zawsze czerpała siłę do tego, aby podczas historycznych dramatów powstawać i na nowo odradzać swoją wolność. 

§ 1. KONKURS

Regulamin konkursu na koncepcję architektoniczno-plastyczną wystawy „Jan Paweł II. Człowiek z wolności” (dalej „regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-plastycznej wystawy „Jan Paweł II. Człowiek z wolności” (dalej „Konkurs”).

§ 2. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), przy ul. Foksal 11, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006 (dalej „Organizator”).
 2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest kurator wystawy – Łukasz Ofiara, lofiara@centrumjp2.pl, tel. 515 069 493.

§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej wystawy „Jan Paweł II. Człowiek z wolności” w celu wyłonienia najlepszej koncepcji, w oparciu o którą możliwa będzie ewentualna realizacja wystawy.
 2. Praca konkursowa obejmująca koncepcję architektoniczno-plastyczną wystawy powinna być przygotowana z uwzględnieniem:

1)     wytycznych merytorycznych określonych w „Wytycznych merytorycznych wystawy”, które stanowią załącznik nr 1 do regulaminu;

2)     wytycznych techniczno-organizacyjnych określonych w „Wytycznych techniczno-organizacyjnych wystawy”, które stanowią załącznik nr 2 do regulaminu.

 1. Szacowany koszt ewentualnego wykonania projektu wystawy i realizacji wystawy nie może przekroczyć kwoty 230.000 zł brutto.

§ 4. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczestników będących pełnoletnimi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej (dalej „uczestnik” lub „uczestnicy”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Komisji Konkursowej oraz osoby, które brały udział w organizowaniu lub przygotowaniu Konkursu.
 3. Każdy uczestnik może składać dowolną liczbę prac konkursowych (w formie osobnych zgłoszeń).
 4. Do Konkursu można zgłosić prace, które nie był nigdzie publikowane oraz nie były zgłaszane do innego konkursu.
 5. Do Konkursu można zgłosić jedynie pracę konkursową będącą dziełem autorskim, do której uczestnikowi przysługują nieograniczone autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Do Konkursu można zgłosić pracę konkursową, która nie będzie zawierać treści naruszających przepisy prawa lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz nie będzie naruszać praw osób trzecich. W przypadku, gdyby zgłoszona praca konkursowa zawierała treści naruszające przepisy prawa lub niezgodne z dobrymi obyczajami lub naruszała prawa osób trzecich, uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z tymi naruszeniami.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu pracy konkursowej:

1)     do której uczestnikowi nie przysługują nieograniczone autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2)     która została wcześniej opublikowana lub zgłoszona do innego konkursu;

3)     która zawiera treści naruszające przepisy prawa lub niezgodne z dobrymi obyczajami lub narusza prawa osób trzecich;

4)     która narusza inne postanowienia regulaminu.

§ 5. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Ogłoszenie o Konkursie wraz z regulaminem zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.centrumjp2.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora na stronie www.bip.centrumjp2.pl.
 2. Organizator przewiduje spotkanie robocze z potencjalnymi uczestnikami Konkursu w celu przestawienia ogólnych założeń Konkursu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Organizatora w Warszawie (00-372), przy ul. Foksal 11, piętro 1 – w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 11:00.
 3. Prace konkursowe należy składać do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 12:00 – w siedzibie Organizatora w Warszawie (00-372), przy ul. Foksal 11, piętro 1 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: lofiara@centrumjp2.pl.
 4. Uczestnicy, których prace konkursowe będą spełniać warunki Konkursu, zostaną zaproszeni do udziału w prezentacji projektów przed Komisją Konkursową w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową. O terminie prezentacji pracy konkursowej uczestnik zostanie poinformowany pocztą e-mail lub telefonicznie.
 5. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2018 r.
 6. Terminy określone wyżej mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator poinformuje na stronie internetowej Organizatora.

§ 6. PRACE KONKURSOWE

 1. Praca konkursowa powinna obejmować:

1)     koncepcję plastyczną wnętrza ekspozycji ukazującą pożądane treści merytoryczne oraz ideę wystawy;

2)     koncepcję architektoniczną pawilonu wystawy z uwzględnieniem charakteru lokalizacji oraz atrakcyjności dla odbiorcy zewnętrznego;

3)     wstępny kosztorys wykonawczy ewentualnego wykonania projektu i realizacji wystawy;

4)     formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

 1. Praca konkursowa może zostać przedstawiona w dowolnej formie z zastrzeżeniem, że musi zostać przedstawiona wizualizacja wewnętrzna oraz zewnętrzna ekspozycji w postaci makiety lub dowolnego opracowania graficznego (plansze lub materiał elektroniczny).
 2. Organizator nie zwraca prac konkursowych oraz kosztów ich sporządzenia.
 3. Uczestnik Konkursu – poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu – oświadcza, że:

1)     zgłoszona praca konkursowa nie była nigdzie publikowana oraz nie była zgłoszona do innego konkursu;

2)     zgłoszona praca konkursowa jest dziełem autorskim, do której uczestnikowi przysługują nieograniczone autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

3)     zgłoszona praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

 1. Uczestnik Konkursu – poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu – udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z pracy konkursowej dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnienie pracy konkursowej na dowolnym nośniku w celu dokonania oceny pracy konkursowej przez Komisję Konkursową i Organizatora oraz jej utrwalenie dla celów archiwizacyjnych

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

1)     dr Michał Łuczewski, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II, przewodniczący Komisji Konkursowej;

2)                 Łukasz Ofiara – Centrum Myśli Jana Pawła II, kurator wystawy;

3)     Grzegorz Górny – scenarzysta;

4)     Szymon Pulcyn – Centrum Myśli Jana Pawła II;

5)     Karolina Ben – Centrum Myśli Jana Pawła II.

 1. Skład Komisji Konkursowej może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej Organizatora.

§ 8. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Komisja Konkursowa oceni złożone prace konkursowe na podstawie następujących kryteriów:

1)     adekwatność koncepcji plastyczno-architektonicznej do idei oraz treści wystawy (0-10 punktów);

2)     walory artystyczne – atrakcyjność formy plastycznej i zgodność z założeniami Konkursu (0-10 punktów);

3)     uwarunkowania techniczno-ekonomiczne – jakość rozwiązań technicznych i materiałowych wystawy oraz aspekt ekonomiczny (koszt i zbieżność z założonym kosztorysem) realizacji wystawy (0-5 punktów).

 1. Każdy z członków Komisji Konkursowej oceni pracę konkursową przyznając jej punkty w skali określonej w pkt 1 w każdym z poszczególnych kryteriów. Punkty przyznane poszczególnym pracom konkursowym zostaną zsumowane.
 2. Trzy prace konkursowe, które uzyskają kolejno największą liczbę punktów, i zajmą odpowiednio miejsca od pierwszego do trzeciego, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.
 3. W przypadku, gdy co najmniej dwie spośród prac konkursowych, o których mowa w pkt 3, uzyskają taką samą liczbę punktów, Komisja Konkursowa dokona powtórnej oceny prac konkursowych, które uzyskały taką samą liczbę punktów. W takim przypadku wyższe miejsce spośród prac konkursowych, które uzyskały taką samą liczbę punktów, zajmie praca konkursowa, która otrzymała wyższą liczbę głosów w głosowaniu Komisji Konkursowej. W razie równości głosów uzyskanych w głosowaniu Komisji Konkursowej rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej podlegają zatwierdzeniu przez Organizatora.
 5. Komisja Konkursowa oraz Organizator zastrzegają sobie prawo przyznania niektórych wyróżnień (nagród) oraz zakończenia Konkursu bez wyróżnienia prac konkursowych.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.centrumjp2.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora na stronie www.bip.centrumjp2.pl.

§ 9. NAGRODY

 1. Wyróżnione prace konkursowe, które zajmą kolejno miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 2600 brutto.
 2. Nagrody pieniężne są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku wyróżnienia pracy konkursowej stworzonej wspólnie przez kilku uczestników, nagroda zostanie podzielona pomiędzy tych uczestników w częściach wskazanych zgodnie przez uczestników, a w razie niewskazania takich udziałów – w częściach równych.
 4. O sposobie i terminie wypłaty nagrody uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora – pocztą e-mail lub telefonicznie – niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.

§ 10. REALIZACJA WYSTAWY

 1. Organizator dopuszcza możliwość realizacji wystawy w oparciu o pracę konkursową, która uzyska największą liczbę punktów, o ile Organizator uzyska potwierdzenie możliwości organizacyjnej i technicznej realizacji wystawy i uzyska środki finansowe na jej realizację.
 2. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o realizacji wystawy, uczestnik Konkursu, którego praca konkursowa uzyskała największą liczbę punktów, zostanie zaproszony do negocjacji w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie opracowanie koncepcji wystawy oraz ewentualna jej realizacja, a także przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do koncepcji, projektu wystawy oraz zrealizowanej wystawy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
 3. W przypadku nieuzgodnienia warunków umowy, o której mowa w pkt 2, Organizator zastrzega sobie prawo niezawarcia umowy z danym uczestnikiem oraz podjęcia negocjacji z uczestnikiem, który zajął kolejne miejsce. Z tego tytułu uczestnik nie będzie zgłaszał wobec Organizatora żadnych roszczeń.
 4. Organizator zastrzega, że dalsze prace nad wystawą mogą oznaczać również zmiany w ogólnej koncepcji artystycznej oraz związane z tym negocjacje budżetowe.
 5. Do momentu podpisania umowy, o której mowa w pkt 2, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji wystawy lub współpracy z wybranym uczestnikiem.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach, a także unieważnienia Konkursu oraz jego zakończenia bez wyróżnienia prac konkursowych bez podania przyczyn.
 4. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy polskiego prawa. Do regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3